Gemeente Dordrecht


---

Partijen leggen Duurzaamheid Dordtse Kil III vast

Vincent Brinkhof
Bedrijventerrein Dordtse Kil III wordt op een duurzame manier ontwikkeld èn beheerd. Ruim tien partijen ondertekenen hiertoe een samenwerkings-overeenkomst op 6 maart; het maakt deel uit van het provinciale project DECOR. Het zijn gemeente Dordrecht, provincie Zuid-Holland, een aantal projectontwikkelaars, milieudienst Zuid-Holland Zuid en vervoerscoördinatie-centrum Zuid-Holland Zuid. Met het ondertekenen van een samenwerkings-overeenkomst leggen diverse partijen vast dat zij streven naar een duurzame ontwikkeling van bedrijven - terrein Dordtse Kil III.

Doelstelling van het ontwikkelen van een duurzaam Dordtse Kil III is een verantwoord economisch gebruik van de ruimte op de lange termijn. Daarmee wordt gewaar-borgd, dat het terrein, ook als er in de loop van de tijd andere gebruikers komen, zijn duurzame karakter zal behouden. Basis voor de samenwerkingsovereenkomst is het "Uitvoeringsplan Duurzaamheid Dordtse Kil III". Daarin zijn de ambities uitgewerkt in concrete taken en verantwoor-delijkheden voor betrokken partijen. Kern van het uitvoeringsplan is gebruik te maken van stimulerende en regulerende instrumenten.

Uitgifte
Al bij de uitgifte van de kavels wordt gekeken naar de milieucomponenten; geluid, transportbewegingen, stank, etcetera. Daarmee is het mogelijk bedrijven te clusteren naar milieucategorie. Zo kunnen bedrijven die meer overlast veroorzaken verder van de woningbouw worden gesitueerd. En voor bedrijven met meer dan 10 medewerkers wordt bovendien een advies van het Vervoers Coordinatie Centrum toegevoegd.

Op basis van de Wet Milieubeheer wordt door de Milieudienst nagerekend waar de verwachtingen zijn t.a.v. de milieubelasting. Bovendien wordt bekeken met welke investeringen de milieugevolgen nog kunnen worden beperkt. Zodra de investeringen binnen vijf jaar zijn terug te verdienen, gelden ze als voorwaarde. Daarmee kan de gemeente Dordrecht de vertaalslag van ambities naar concrete uitwerking maken.

Parkmanagement
Met het in het leven roepen van het Parkmanagement wordt ook in het beheer een stap naar continuiteit in duurzaamheid gezet. Bedrijven die zich vestigen in Dordtse Kil III dragen collectief bij; parkmanagement zorgt onder meer voor de beveiliging, een afvalinzamelingscontract, groenonderhoud van zowel de openbare als particuliere ruimte en het blijvend scannen van de vervoersbewegingen in het gebied. Kortom: Dordtse Kil III profileert zich met "People, Planet and Profits".

Deel: ' Partijen leggen Duurzaamheid Dordtse Kil III vast '
Lees ook