Universiteit Maastricht


Persbericht 21 januari 1999

Paul Scholte interim-directeur algemene diensten UM

Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht heeft Paul Scholte RA aangesteld als interim-directeur algemene diensten. De nieuwe interim-directeur zal per 1 februari werkzaam zijn bij de UM. Paul Scholte (46) werkt via Moret Ernst & Young Interimmanagement. Hij zal het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten adviseren over de aangekondigde modernisering van de dienstverlening van de UM en voorstellen doen voor wijzigingen van de organisatie van die dienstverlening. Naar verwachting zullen zijn werkzaamheden ongeveer een jaar duren.

Modernisering dienstverlening

De klant- en servicegerichtheid van de dienstverlenende eenheden binnen de UM is de afgelopen jaren al vergroot door de invoering van integraal management en de decentralisatie van de dienstverlening. De doorvoering van integraal management was echter nog niet volledig afgerond. Nu de studentenaantallen sterk blijven groeien, de activiteiten van de UM-medewerkers toenemen en de rijksbijdrage achterblijft bij de groei van de instelling, zal de UM dit proces voltooien en – uitgaande van de huidige personele bezetting – de doelmatigheid van de ondersteunende organisatie verder vergroten. Het belang van de optimalisering van de dienstverlening geldt eens temeer in een situatie waarbij de komende jaren fors geïnvesteerd moet worden in huisvesting en faciliteiten voor onderwijs en onderzoek.

De dienstverlenende eenheden ondersteunen de medewerkers die direct actief zijn in onderwijs en onderzoek. Het gaat daarbij op centraal niveau om de algemene diensten en decentraal om de faculteitsbureaus en andere onderdelen van faculteiten die betrokken zijn bij het beheer. De huidige directeur algemene diensten, ir. H. Fekkers, zal met de komst van de interim-directeur terugtreden. Ir. Fekkers zal de functies van adjunct-secretaris College van Bestuur en uitvoerend directeur van de UM Holding BV blijven uitoefenen. Verder zal hij een aantal projecten gaan leiden die voor de universiteit van strategisch belang zijn.

Zelfstandig interim-manager

Paul Scholte werkt sinds 1996 als zelfstandig interim-manager. Hij vervulde opdrachten voor zowel lokale als nationale overheden. Eerder werkte hij voor KPMG (1985-1996), het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk/Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1978-1985) en het Ministerie van Defensie (1975-1978).

Deel: ' Paul Scholte interim-directeur algemene diensten UM '
Lees ook