PCM-CONCERN DOET AANVAL OP AUTEURSRECHT

freelancers voor de rechter gedaagd

Van: FreeLancers Associatie (https://www.fla.nl)

Amsterdam, 18 mei 1999.

Het PCM-concern, dat sinds enige maanden wegens misbruik van beschermd materiaal in conflict is geraakt met zijn freelance-medewerkers, heeft een viertal van hen voor de rechtbank te Amsterdam gedaagd in een poging zich een belangrijk deel van de auteursrechten van freelancers toe te eigenen. Besprekingen tussen het concern en de medewerkers, verenigd in de FreeLancers Associatie, liepen eerder deze maand vast op de weigering van PCM het bestaande auteursrecht te erkennen.

PCM geeft wel toe dat het jarenlang structureel en op grote schaal het werk van freelancers dat in de elektronische archieven van de kranten aanwezig was, heeft doorverkocht aan derden, waaronder de super-databank Lexis Nexis en de Nederlandse Pers Databank, zonder dat de betrokkenen daarvan wisten, laat staan hun toestemming gegeven hadden. Het concern, dat zegt al die tijd uit naïveteit gehandeld te hebben, heeft toegezegd voortaan toestemming voor hergebruik te zullen vragen, maar wenst de exploitatie van de krantenarchieven binnen het PCM concern zelf daarvan uit te zonderen. Men stelt dat de kranten die toevallig onder de PCM paraplu vallen niet als buitenstaanders aangemerkt moeten worden, en dus onbeperkt gebruik moeten kunnen maken van elkaars archieven, inclusief het daarin opgenomen werk van freelancers.

De freelancers stellen zich op het standpunt dat zij aan één specifieke krant geleverd hebben, en dat opslag in een archief dus ook uitsluitend die krant betreft. Alle beschikbaarstelling daarbuiten is een vorm van herpublicatie. Daar komt nog bij dat voor opslag in elektronische archieven in principe in elk geval toestemming noodzakelijk is, iets dat voor de traditionele papieren archieven niet gold. De freelancers hebben zich herhaaldelijk bereid verklaard die toestemming zonder meer te willen geven, mits het archief slechts binnen de eigen krant toegankelijk is. Ook zijn zij steeds bereid geweest om in open onderhandelingen tot overeenstemming te komen over voorwaarden voor hergebruik elders. Dat geldt zowel voor hergebruik binnen PCM, als voor hergebruik door anderen. Zij maken daarmee slechts gebruik van het hun wettelijk toekomende recht.

Dat is PCM echter niet genoeg. Het concern wil tot elke prijs vrijelijk en zonder vergoeding ook de andere kranten, concurrenten die binnen hetzelfde conglomeraat vallen, laten profiteren van het aan één krant geleverde werk, onder het motto dat het al jarenlang gebeurt en daarom in orde is. Bovendien zou concernbrede toegang niet wezenlijk verschillen van de het klassieke archiefgebruik binnen één krant. Maar dat iets praktijk is, houdt uiteraard allerminst in dat het ook is toegestaan. Verder wijst de hardnekkigheid waarmee PCM aan concernbreed gebruik vasthoudt, zelfs ten koste van de verhoudingen met de duizenden eigen medewerkers, erop dat zo'n breed archief wel degelijk interessante voordelen biedt. Ook het enthousiasme waarmee kranten en instellingen van buiten PCM zich inmiddels voor veel geld hebben geabonneerd op de Nederlandse Pers Databank, die grotendeels bestaat uit de verzamelde PCM-krantenarchieven bestaat, toont dat aan.

De poging van PCM om het eenmalig publicatierecht van een krant op te rekken tot een permanent gebruiksrecht voor alle met die krant verbonden bedrijven is een frontale aanval op het auteursrecht. Het concern liet op het basispunt van de erkenning van het de freelancers toekomende recht van toestemming eerder deze maand besprekingen afspringen tussen aan de ene kant PCM en de betrokken kranten, en aan de andere kant de FreeLancers Associatie, die zowel moesten leiden tot een regeling voor hergebruik van artikelen van freelancers in de toekomst, als ook tot een nette afwikkeling van het eerder gepleegde jarenlange misbruik. PCM heeft bij de Amsterdamse rechtbank een procedure aangespannen tegen vier personen uit het bestuur van de FreeLancers Associatie, Liesbeth Koenen, Nicolaas Matsier, Antoinette Polak en Rik Smits. De procedure zal worden aangebracht op 23 juni.

Deel: ' PCM-concern doet aanval op auteursrecht '
Lees ook