Productschap Diervoeder

25/06/2002

PDV breidt kwaliteitsborging uit tot aan de eindgebruiker

Het Productschap Diervoeder (PDV) heeft de GMP-regeling voor de diervoedersector uitgebreid met twee codes: een voor de teelt van voedergewassen, en een voor de opslag en vervoedering van varkensvoeders op het veehouderijbedrijf. Beide codes voorzien in praktische beheersmaatregelen die gebaseerd zijn op een HACCP-risicobeoordeling. Kwaliteitsborging in diervoedersector is met deze codes doorgetrokken tot aan de eindgebruikers van diervoeders.

De GMP-code voor de teelt van voedergewassen sluit aan op de voedselveiligheidstandaard van de aardappel- en suikerbietverwerkende industrie. Het PDV gaat er vanuit dat de certificatie van meerdere voedselveiligheidstandaarden in één auditprogramma kan plaatsvinden. Hierbij vindt nauw overleg plaats met het Hoofdproductschap Akkerbouw. Dergelijke afstemming zal in het kader van de IKB- en KKM-regelingen ook plaatsvinden met respectievelijk de Productschappen Vee, Vlees en Eieren en het Productschap Zuivel. De GMP-code voor voedergewassen is van toepassing vanaf de inzaai in juni 2003.

Het Productschap Diervoeder heeft de GMP-code voor de opslag en vervoedering van varkensvoeders opgesteld op verzoek van de varkenssector. Naar verwachting wordt deze code op 1 januari 2003 geïmplementeerd, tegelijk met de invoering van de nieuwe IKB-regeling. Dit vindt plaats in samenwerking met het Productschap voor Vee en Vlees. De code is tot stand gekomen in nauw overleg met de sectorcommissies van het PDV. In deze commissies zijn de schakels van de dierlijke productieketen vertegenwoordigd.

Zoekwoorden:

Deel: ' PDV breidt kwaliteitsborging uit tot aan de eindgebruiker '
Lees ook