Productschap Diervoeder

03/03/2003

PDV breidt kwaliteitsborging uit tot aan de varkenshouder

Varkenshouderij
Het Productschap Diervoeder (PDV) heeft de GMP-regeling voor de diervoedersector uitgebreid met een code voor de opslag en vervoedering van varkensvoeders op het veehouderijbedrijf. De code voorziet in praktische beheersmaatregelen die gebaseerd zijn op een HACCP-risicobeoordeling.

Kwaliteitsborging in de diervoedersector is met deze code doorgetrokken tot aan de eindgebruiker van diervoeders. De GMP code is van toepassing op die ondernemers die voeder(s)middelen in opslag en bewaring hebben en deze vervoederen aan varkens op het eigen bedrijf.

De GMP-code voor de opslag en vervoedering van varkensvoeders is opgesteld op verzoek van de varkenssector. De code is tot stand gekomen in nauw overleg met alle schakels van de dierlijke productieketen.

Controle en Toezicht
Voor de controle van de GMP code is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij die instellingen, die toch al controle activiteiten op het varkensbedrijf uitoefenen (IKB). Voor de varkenshouderijbedrijven is dit het Controle Bureau Dierlijke sector (CBD). Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met het Productschap voor Vee en Vlees, de beheerder van IKB-regeling. Dit heeft ertoe geleid dat alle voorwaarden uit de GMP Code integraal opgenomen zijn in de nieuwe IKB-regeling van het Productschap voor Vee en Vlees. Deze IKB-regeling is van kracht per 1 januari 2003.

De taak van de slachterijen is per 1 januari 2003 overgenomen door VERIN.
VERIN staat voor Verificatie Instituut Kwaliteitssystemen. Deze nieuwe organisatie gaat de onafhankelijke beoordeling en sanctionering verzorgen binnen de IKB keten.
De uitvoering van de controle besteedt VERIN uit aan de controleurs van CBD. Op basis van de controlerapporten beoordeelt VERIN of aan de IKB-normen is voldaan en of het IKB-certificaat kan worden uitgegeven of verlengd.
Bij het besluit om het certificeren en beoordelen van de controles over te dragen aan VERIN, is veel aandacht besteed aan de financiële gevolgen voor de varkenshouder. Het uitvoeren van de controles wordt daarom uitgevoerd door CBD (Controle Bureau Dierlijke Sector) in Utrecht.
De CBD-controleurs voerden de IKB-controles al uit. Besloten is om dit zo te laten. Voor de varkenshouder betekent dit dat hetzelfde vertrouwde gezicht zijn bedrijf bezoekt. Een ander bijkomend voordeel is dat de CBD-controleur gelijktijdig andere controles kan uitvoeren. Deze efficiënte werkwijze moet er toe bijdragen dat de kosten voor controles beperkt blijven tot het minimum.

IKB en GMP-voer
In de nieuwe regeling IKB Varkens is een uitgebreide registratie opgenomen van de aanvoer en het gebruik en de opslag van voedermiddelen en diergeneesmiddelen. Hierdoor kunnen IKB-varkenshouders waarborgen dat in hun varkensvlees geen verboden stoffen of verboden groeibevorderaars aanwezig zijn. Bij gebruik van voeders van eigen teelt of buurmans teelt dient de varkenshouder of leverancier aan een aantal voorwaarden in het kader van GMP te voldoen. Het Productschap Diervoeder heeft hiervoor de GMP code teelt ontwikkeld. Voor wat betreft eigen teelt wordt in het kader van controle en toezicht momenteel bekeken of integratie in de IKB regeling mogelijk is.
Bedrijven die grondstoffen aanvoeren en zelf diervoeder mengen moeten daarvoor een GMP erkenning mengvoederbereiding hebben van het Productschap Diervoeder. Een varken of een big die is gevoerd met niet GMP-waardig voer, wordt afgewaardeerd tot niet IKB varken of big.

Verordening Zelfcontrole Varkens
De Zelfcontrole verordening Varkens gaat in op 1 januari 2004. De verordening staat in principe los van de GMP-code voer op het varkensbedrijf. Wel geeft de verordening het recht om monsters te nemen van het voer. In de verordening staat vermeld dat het voer afkomstig moet zijn van een GMP-gecertificeerde veevoerleverancier. Dit is een van de elementen om te garanderen dat alle varkens en varkensproducten vrij zijn van niet-toegestane stoffen. Varkensbedrijven moeten hierop worden gecontroleerd.

Alle informatie beschikbaar
IKB Varkens is gestart op 1 januari 2003. Uit organisatorische overwegingen wordt met de feitelijke controles op de nieuwe richtlijnen gestart vanaf 1 april 2003. Op 1 april 2004 voldoen alle varkensbedrijven die willen deelnemen aan de nieuwe IKB-regeling aan de nieuwste voorwaarden. Alle informatie, de protocollen, voorwaarden enz. staan vanaf medio maart op de website van IKB Varkens.

Voor verdere vragen over IKB kan contact worden opgenomen met IKB Varkens
p/a Postbus 460
2700 AL Zoetermeer
telefoon 079-3687936
fax 079-3687986

Website: www.ikbvarkens.nl
E-mail: info@ikbvarkens.nl

Deel: ' PDV breidt kwaliteitsborging uit tot aan de varkenshouder '
Lees ook