Ministerie van Binnenlandse Zaken


Peper biedt rijksambtenaren 2,5 procent loonsverhoging

5 maart 1999
Minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) biedt de rijksambtenaren 2,5 procent loonsverhoging voor 19 maanden. Hij stelt een nieuwe cao voor die loopt van 1 juni 1999 tot en met 31 december 2000. Verder wil Peper samen met de vakbonden onderzoeken hoe een groter deel van het salaris van ambtenaren afhankelijk kan worden van hun individuele prestaties. Ook wil hij de verschillende ministeries en diensten meer ruimte geven de arbeidsvoorwaarden van hun ambtenaren zelf in te vullen, en individuele ambtenaren meer keuzemogelijkheden geven bij het samenstellen van hun arbeidsvoorwaardenpakket. De twee ziektekostenregelingen voor rijksambtenaren moeten teruggebracht worden tot het niveau dat in de marktsector gebruikelijk is. Dit schrijft de minister in een brief aan de ambtenarenbonden, waarin hij zijn inzet voor de komende cao-onderhandelingen bekend maakt. Die onderhandelingen gaan woensdag 10 maart van start. In de sector Rijk werken ruim 118.000 ambtenaren (105.000 arbeidsplaatsen).
Meer loon naar prestatie
Het overgrote deel van het salaris van ambtenaren wordt centraal vastgesteld; slechts een heel klein deel (0,7 procent) van de loonsom gaat naar individuele beloningen. Meer variabele beloning
- afhankelijk van de gestelde taken en de geleverde prestaties - komt de motivatie en productiviteit van het personeel ten goede. Daarbij moeten er wel duidelijke en verifieerbare beoordelingscriteria zijn. Verder kan variabele beloning worden ingezet om personeel te werven en te behouden voor moeilijk te vervullen vacatures. Minister Peper stelt voor dat werkgevers en werknemers samen een onderzoek doen naar het vergroten van het aandeel van individuele beloning.
Ziektekostenregelingen marktconform maken
De twee ziektekostenregelingen voor rijksambtenaren zijn royaler dan regelingen in de marktsector. Ambtenaren krijgen nu netto ongeveer 70 procent van hun gemiddelde particuliere ziektekostenpremie vergoed. Minister Peper stelt voor dit terug te brengen naar 50 procent, en deze regeling verder te vereenvoudigen. Daarnaast kunnen ambtenaren een vergoeding krijgen als zij ziektekosten hebben waartegen zij niet verzekerd zijn. Minister Peper wil deze regeling alleen nog handhaven voor ambtenaren met een inkomen onder de ziekenfondsgrens. Voor ambtenaren met een inkomen boven de ziekenfondsgrens vervalt de regeling.
Het versoberen van de twee ziektekostenregelingen levert ongeveer 90 miljoen gulden per jaar op. Dit geld wordt niet ingeboekt als bezuiniging, maar blijft beschikbaar voor de arbeidsvoorwaarden van de rijksambtenaren.
Individueel maatwerk
Het ministerie van BZK zal proefprojecten stimuleren waarbij ambtenaren individuele keuzen kunnen maken bij de samenstelling van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Hierdoor kunnen de arbeidsvoorwaarden beter aansluiten bij individuele wensen en de specifieke functie van de medewerker. Ook wordt het rijk hierdoor aantrekkelijker als werkgever. Een voorbeeld van een keuzemogelijkheid is een ruil tussen vrije dagen en salaris. Ook zal er een regeling komen waarmee ambtenaren hun vrije uren die ze hebben gekregen bij invoering van de 36-urige werkweek ('modaliteitsuren') life-time kunnen sparen, zodat ze daarmee langdurig verlof kunnen opnemen. De eigen keuzen van de medewerker moeten passen binnen het personeelsbudget en de bedrijfsvoering niet aantasten.
Meer ruimte voor afzonderlijke ministeries
Er bestaan verschillen in karakter en bedrijfsvoering tussen de verschillende ministeries en hun uitvoerende diensten. Bij het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden moet daarmee meer rekening gehouden worden. Dat kan door een aantal zaken die nu nog centraal geregeld worden, over te laten aan de ministeries of diensten. Het gaat hier om zaken als nachtarbeid, telefoonkostenvergoeding, functioneringsgesprekken, kort buitengewoon verlof en overwerkvergoeding. Belangrijke zaken als salaris, arbeidsduur en ziektekostenregelingen zullen altijd op centraal niveau geregeld blijven.
Arbeidsmarktbeleid
Bij het werven, selecteren en begeleiden van personeel zullen de ministeries speciale aandacht blijven geven aan groepen die nu nog een achterstand hebben: etnische minderheden, langdurig werklozen, vrouwen en gehandicapten. Voor de komende cao-periode stelt minister Peper drie maatregelen voor:


* De ministeries zullen het doorstromen van allochtonen naar hogere functies stimuleren, onder andere door het opzetten van proefprojecten.

* De ministeries zullen het doorstromen van vrouwen naar hogere, gezichtsbepalende functies (schaal 14 en hoger) bevorderen.
* Er komen bij de ministeries werkervaringsplaatsen voor langdurig werklozen, gehandicapten en scholieren die hun opleiding met werk willen combineren.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Het rijk voert een leeftijdsbewust personeelsbeleid, zowel gericht op het werven van talentvolle jongeren als op het in dienst houden van ouderen. Voor dat laatste doet minister Peper een aantal voorstellen.
* De bestaande PAS-regeling (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren) waarmee oudere ambtenaren minder uren kunnen gaan werken, is geen prikkel om langer te blijven werken, maar juist om eerder te stoppen. De minister stelt voor deze regeling daarom per 1 januari 2003 te schrappen voor nieuwe deelnemers.

* Het verplichte functioneel leeftijdsontslag (FLO) dat geldt voor sommige functies zal gemoderniseerd worden, waarbij het de bedoeling is het verplichte karakter los te laten en meer maatwerk mogelijk te maken. Bovendien geldt het functioneel leeftijdsontslag nu soms voor functies waarvoor dat helemaal niet nodig is. In die gevallen kan het functioneel leeftijdsontslag worden afgeschaft. Hierbij moet wel een overgangsregeling gelden.
* Minister Peper stelt voor dat een werkgever de mogelijkheid krijgt een ambtenaar die niet meer voldoet aan zijn functievereisten, in een lagere salarisschaal te plaatsen. De ambtenaar krijgt dan een lager netto-salaris, maar behoudt zijn pensioenrechten en sociale zekerheidsrechten die horen bij zijn oorspronkelijke schaal.

Overige punten in het cao-voorstel van minister Peper zijn:
* het vergroten van de scholingsmogelijkheden;
* het verbeteren van het personeelsmanagement;
* het beheersbaar houden van de werkdruk;

* het vergroten van mogelijkheden om zorg en arbeid te combineren, onder meer door het verruimen van de faciliteiten voor kinderopvang;

* het vergroten van de mobiliteit, onder meer door het opzetten van een Mobiliteitsbank, een Intranetvoorziening waarin zowel interne als een aantal externe vacatures worden opgenomen;
* het verbeteren van de medezeggenschap.

Informatie over de cao-Rijk, waaronder de complete tekst van de inzetbrief, is te vinden op de BZK-internetsite. Het adres is www.minbzk.nl.

Deel: ' Peper biedt rijksambtenaren 2,5 procent loonsverhoging '
Lees ook