Ministerie van Binnenlandse Zaken


Peper doet politievakorganisaties loonbod van 4.15%

14 januari 1999

Een salarisverhoging van 2.15% op 1 april 1999 en op 1 juli 2000 nog eens 2% voor de sector politie. Dat is het bod dat minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag heeft gedaan tijdens het overleg tussen werkgever en
politievakorganisaties over een nieuwe CAO. Daarbij is door de minister de garantie gegeven dat als de prijzen meer stijgen dan nu door het CPB voorzien, dan zullen de lonen in 1999 navenant stijgen. Met dit nieuwe bod van 4.15% loonsverbetering in twee jaar komt de minister de bonden tegemoet. In december vorig jaar heeft de minister voor een CAO van één jaar 2% geboden. Tijdens het overleg is daarnaast door werkgeverszijde aangegeven dat er harde afspraken moeten worden gemaakt over het ouderenbeleid en de flexibele inzet van politiepersoneel. Minister Peper heeft in het overleg voorgesteld om de algemene verplichting voor executief personeel om bij 60 jaar met functioneel leeftijdsontslag (FLO) te gaan om te zetten in een recht.
De huidige regeling voor het functioneel leeftijdsontslag is op termijn onhoudbaar. Dit heeft te maken met afspraken in het Regeerakkoord, financiële redenen, gewijzigde maatschappelijke inzichten over de participatie van oudere werknemers, inhoudelijke wijzigingen van de politietaak en de te verwachten verdere toenemende differentiatie van het instroomniveau en dus ook de instroomleeftijd.
Zowel schriftelijk als mondeling is door minister Peper het volgende voorgesteld om de FLO-regeling op termijn aan te passen. Het voorstel is om de uittredingsregeling te baseren op kapitaaldekking met opbouw van rechten die gezamenlijk worden opgebracht door werkgever en werknemer. Deze opgebouwde rechten zijn onvervreemdbaar, mee te nemen en qua omvang te beïnvloeden. In het voorstel van de minister wordt een uitkering van 80% bereikt op de leeftijd van 62 jaar. Dit is 10% meer dan de rest van het overheidspersoneel ontvangt, waaronder het administratief-, technisch- en huishoudelijk politiepersoneel (ATH), op grond van de regeling flexibel pensioen en uittreden (FPU). Eerder uittreden is mogelijk tegen een lager uitkeringspercentage. Later uittreden dan 62 jaar levert uiteraard een hoger percentage op. De nieuwe regeling zou moeten gelden voor werknemers die op de ingangsdatum van de regeling de leeftijd van 50 jaar nog niet hebben bereikt. Voor werknemers die dan 50 jaar of ouder zijn blijft de huidige FLO-regeling gelden. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe regeling ligt niet voor 1 januari 2001. Ook wil de minister, als aanvullend onderdeel van de voorgestelde nieuwe regeling, met ingang van 1 januari aanstaande een tijdelijke voorziening treffen voor het oudere personeel. Deze categorie zou door een tijdelijke regeling vervroegd moeten kunnen uittreden. Het gaat hierbij om het personeel dat, gedurende de looptijd van de CAO, met ingang van 1 januari 1999 58 jaar of ouder is of 58 jaar wordt. Zij kunnen dan met een uitkering van 70% van het laatste salaris de dienst verlaten. Deze regeling zou gelden tot de datum van ingang van het 'nieuwe stelsel', dus tot minimaal 1 januari 2001.

Deel: ' Peper doet politievakorganisaties loonbod van 4.15% '
Lees ook