Minister Peper roept gemeentebestuur tot de orde
ZANDVOORT 18 juni 1999 - "De grens ligt daar waar afbreuk zou kunnen ontstaan aan het aanzien van een publiek ambt en aan een optimaal functioneren van degene die dat publieke ambt vervult". Minister Bram Peper van Binnenlandse Zaken (BZ) riep tijdens een vergadering van de Vaste Kamercommissie het Zandvoortse gemeentebestuur tot de orde. De bijeenkomst van vorige week donderdag stond in het teken van de integriteit van overheden. Sommige ambtenaren die belast zijn met de beoordeling van aanvragen voor bouwvergunningen bieden burgers aan de benodigde tekeningen te maken, aldus een hardnekkig verhaal. Volgens een ministeriële brief zullen soortgelijke belangenverstrengelingen actief worden bestreden.

door Ton Timmermans

"Een heikele zaak" noemt Zandvoorts wethouder A. van Marle de aantijging in het bouwblad Cobouw van 31 mei jongstleden. Onder de kop 'Zandvoort zit architecten jarenlang dwars' zegt architect Bleys al jarenlang stelselmatig door twee ambtenaren in zijn werkzaamheden tegengewerkt te worden. Een soortgelijke behandeling zou ook burgers treffen die bij vergunningaanvraag door ambtenaren erop gewezen worden het benodigde tekenwerk te laten verrichten door 'bevriende' relaties.
"Belangenverstrengeling bij ambtenaren is een buitengewoon belangrijk punt" aldus Tweede Kamer-lid mr. R.Luchtenveld (VVD) tijdens de zitting van de Vaste Kamercommissie. "Kan een nationale ombudsman niet een rol spelen bij vermeende beschuldigingen zoals onder andere in het Zandvoorts gemeentebestuur?" vroeg de VVD-er zich af. PvdA-minister Peper van Binnenlandse Zaken deelde de zorg van de Kamerleden en zei toe dat "binnen een half jaar rapportage substantieel zal zijn met een volwaardig rapport". Tweede Kamerlid Mevrouw Duykers (PvdA) verwoordde de gevoelens van de meeste andere partijen door fijntjes op te merken dat "de ontstane vertrouwensbreuk met burgers vráágt om een hoger tempo". Problemen rond belangenverstrengeling werden al in 1992 aangekaart door wijlen minister Ien Dales. Minister Peper kon het niet eens zijn met de aanwezige fractieleden dat maatregelen in slowmotion zouden gaan. Alles waar men zich aan ergert 'mag niet' volgens de minister en 'dient degelijk onderzocht te worden'. "Als misstanden aantoonbaar zijn moet de politiek ook maatregelen nemen" antwoordde de minister op vragen die door Zandvoorts architect Bleijs via de Bond Nederlandse Architecten (BNA) ter sprake gebracht zijn. Als woordvoerder voor het College is wethouder van Marle verwonderd over alle ophef. De Gemeente heeft naar aanleiding van de hardnekkige geruchten en op verzoek van de minister inmiddels een intern onderzoek gehouden. Ook werd Bleys om medewerking gevraagd, maar volgens van Marle heeft die van de uitnodiging geen gebruik gemaakt. Daarentegen stelt de architect de gemeente toendertijd te hebben verwezen naar de BNA die immers alle zaken coördineert. Omdat de gemeente geen harde bewijzen vond en Bleys medewerking zou hebben geweigerd, was wat de gemeente Zandvoort betreft de zaak afgedaan. Toch heeft het College haar ambtenaren intussen opdracht gegeven aan gedragsregels te gaan werken. Hoe die getoetst zullen gaan worden is nog niet duidelijk. "Praktijken als deze zijn pertinent verboden. Voor eventuele verdere actie wachten we Den Haag af" sluit van Marle de discussie.
"De bal ligt nu bij minister Peper. In september moet hij maar eens laten zien wat hij waard is" is het commentaar van drs. J. van Rijn van de architectenbond BNA. Binnenkort is er actie van de overheid te verwachten inzake belangenverstrengeling bij ambtenaren. Dat heeft de minister van BZ aan de Tweede Kamer toegezegd. Tijdens de aan deze problematiek gewijde vergadering van de Vaste Kamercommissie van vorige week herhaalde Bram Peper zijn belofte. Daarbij sprak hij zijn zorg uit voor met name de gemeenten Zandvoort en Hulst. "Die praktijken zijn inmiddels beëindigd" aldus de minister. Onlangs bevestigde Zandvoorts burgemeester M.R. van der Heijden dit waarbij hij in het midden liet welke maatregelen genomen zijn om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen. Van Rijn van de Bond van Nederlandse Architecten, de vereniging die de misstand bij Bouw en Woningtoezicht mede in gang heeft gezet, plaatst vraagtekens bij het gestelde. Hij geeft partijen het voordeel van de twijfel door september af te wachten. "Architecten (en burgers) die grotendeels afhankelijk zijn van overheidsinstanties moeten immers er vanuit kunnen gaan dat ambtenaren op integere en objectieve manier bouwvergunningen verstrekken".
Komende maand september verwacht de minister aan de Tweede Kamer nadere mededelingen te kunnen doen. In het najaar van 2000 zal het 'integriteitsbeleid' van het Rijk worden geëvalueerd. Inmiddels wachten architecten bij monde van BNA-secretaris drs. J. van Rijn de ontwikkelingen gelaten af.  
Ton Timmermans
journalist
Burg van Fenemaplen 2/804
2042 TA Zandvoort
tel 023-5717901
e-mail: tontim@worldonline.nl

Deel: ' Peper roept gemeentebestuur Zandvoort tot de orde '
Lees ook