Per 1 juli 2017 nieuwe Arbowet van kracht inzake de second opinion


Persuitnodiging: mini-symposium Second opinion

‘Per 1 juli a.s. second opinion verplicht’

NAARDEN, 20170519 -- Donderdag 22 juni a.s. 17.00 uur zal er in het (voormalige) Plankenierstheater van de Hofstede Oud-Bussem (Naarden) een mini-symposium worden gehouden over de gewijzigde Arbowet die per 1 juli a.s. van kracht is. Een van de meest in het oog springende wijzigingen in de nieuwe Arbowet is het recht van de werknemer een second opinion te vragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts. In de praktijk blijken veel zaken hieromtrent echter nog niet duidelijk, ook bij bedrijfsartsen en juridische professionals. Het multidisciplinaire bijscholingsinstituut De Landelijke Expertise Academy organiseert daarom een mini-symposium waar alle knelpunten aan de orde zullen komen. Sprekers zijn Wim van Veelen, Senior-beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden FNV, Hans Pleiter, Operationeel directeur/bedrijfsarts De Landelijke Expertisebalie, Mandy Lubach bestuurslid Sociaal Verhaal en Reijer Pille (directeur Falke en Verbaan).

Hans Pleiter: “In de nieuwe Arbowet krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo krijgen werknemers het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan (het zogenoemde consultatierecht) en bij gerede twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, een second opinion bij een andere bedrijfsarts te vragen. Werkgevers doen er uiteraard goed aan om zich terdege op deze wetswijziging voor te bereiden.”

[mini-symposium Second opinion]


Hoe blijkt de nieuwe wet nog niet duidelijk?
Pleiter: “Over de second opinion bij een andere bedrijfsarts krijgen we veel vragen van onze opdrachtgevers. De helft van de werkgevers (en/of de door hun ingeschakelde) arbodiensten laat momenteel de second opinion uitvoeren door een collega binnen de eigen arbodienst. Dat is echter niet conform de eisen van de nieuwe wet. Het moet echt een andere onafhankelijk bedrijfsarts zijn, buiten de muren van de gecontracteerde arbodienst van de werkgever, die getoetst is door de werknemersvertegenwoordiging.”

Wat is het verschil tussen deze second opinion en het deskundigenoordeel bij de verzekeringsarts van het UWV wat nu al mogelijk is?
Pleiter: “De scheidslijn daartussen is nog niet helemaal duidelijk. Ze blijven in ieder geval wel naast elkaar bestaan. In hoofdlijn geldt dat als je als werknemer of werkgever het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, je het deskundigenoordeel kunt inzetten. Bijvoorbeeld als de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts dat hij 100 procent arbeidsgeschikt is. De second opinion is voorbehouden aan de werknemer. Deze kan hij tevens inzetten als hij twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld als de arts vindt dat een werknemer behandeling bij de psycholoog nodig heeft, maar de werknemer zelf vindt van niet. Maar wanneer je voor welke route kiest of moet kiezen, is dus nog niet duidelijk. Verder is het nog niet volledig uitgewerkt hoe misbruik van de second opinion kan worden voorkomen, want daar zijn werkgevers wel bang voor.”

Wat hebben werkgevers te vrezen voor de second opinion?
Pleiter: “Een second opinion bij een bedrijfsarts komt, anders dan het deskundigenoordeel, geheel voor rekening van de werkgever. Een advies van een andere bedrijfsarts die niet bekend is met de patiënt en zich dus in het dossier zal moeten inlezen, is duurder dan een consult bij de eigen bedrijfsarts. Werkgevers zijn daarnaast bang dat het middel oneigenlijk ingezet zal worden. Ook wanneer een werknemer herhaaldelijk de weg van second opinion kiest, neigt dat naar misbruik. Dat zou in mijn ogen een reden moeten zijn om een second opinion te weigeren. Dit moet echter nog uitgewerkt worden in de praktijk.”

Is er vanuit de praktijk veel vraag en behoefte aan een second opinion?
Mandy Lubach meldt dat alleen al bij Sociaal Verhaal vijftig verzoeken per maand binnenkomen voor een second opinion. Ze benadrukt dan ook het belang van een onafhankelijk expertiseoordeel vanuit het oogpunt van de werknemer omdat deze behoefte er daadwerkelijk is. Pleiter vermoedt dat het aantal aangevraagde second opinions weleens het dubbele kan worden van het aantal door het UWV uitgevoerde deskundigenoordelen . Hij adviseert werkgevers dan ook tijdig alles in te regelen en - bij voorkeur - door een onafhankelijk arbeidsmedisch expertisebureau. De onafhankelijkheid weegt zwaar en het contract met de provider dient met raadpleging van medezeggenschapsorganen te worden aangegaan. Pleiter besluit: “Hoewel, er in beginsel niets te vrezen is voor werkgevers en werknemers die de arbozorg goed op orde hebben, moet het second-opinionkanaal bij de werkgever (waarin het recht op een onafhankelijke bedrijfsarts staat vermeld) goed worden uitgewerkt. Met name het waarborgen van de onafhankelijkheid van de second-opinion-provider, het betrekken van werknemersvertegenwoordiging in de contractering en het voorkomen van misbruik zijn daarbij grote aandachtspunten.”

Mini-symposium Second opinion
U bent van harte uitgenodigd om dit mini-symposium bij te wonen als vertegenwoordiger van de pers. U kunt zich als persvertegenwoordiger kosteloos aanmelden via de website. Meer informatie kan worden verkregen bij De Landelijke Expertisebalie of Sociaal Verhaal via info@expertisebalie.nl of info@sociaalverhaal.com.

Datum: donderdag 22 juni a.s.
Tijd: 17.00 uur
Locatie: Hofstede Oud-Bussem, Flevolaan 41, 1411 KC Naarden

De Landelijke Expertise Academy verzorgt in dit kader tevens de bijscholingsreeks voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, advocaten en juridische professionals die werkzaam zijn in de arbeidsrecht gerelateerde praktijk.

Georganiseerd in samenwerking met de vereniging Sociaal Verhaal en powered by Datavisual.


Programma De second opinion in de nieuwe Arbowet

donderdag 22 juni 2017
17.00 uur
Hofstede Oud-Bussem, in het (voormalige) Plankenierstheater Flevolaan 41, 1411 KC Naarden

17.00-17.30 uur

Inloop en ontvangst door Eric aan de Stegge, Hans Pleiter (beiden directeur van De Landelijke Expertisebalie) en Mandy Lubach (bestuurslid Sociaal Verhaal).

17.30-17.45 uur

De Landelijke Expertisebalie en Sociaal Verhaal
Over de samenwerking tussen De Landelijke Expertisebalie en Sociaal Verhaal.
Toelichting op de reden voor de organisatie van dit mini-symposium.

17.45-18.45 uur

Waarom Second opinion?
Presentatie door Wim van Veelen van de FNV, Senior-beleidsmedewerker Arbeidsomstandigheden, over de meerwaarde van de second opinion voor de bedrijfsarts en waarom FNV zich hard heeft gemaakt voor de opname van dit recht in de nieuwe Arbowet.

18.45-19.30 uur

Eenvoudige maaltijd.

19.30-20.30 uur

Second opinion en de bedrijfsarts
De second opinion vanuit het perspectief van de bedrijfsarts. Verbeterpunten en wensen alsmede een juridische beschouwing door Reijer Pille (directeur Falke en Verbaan).

20.30-20.45 uur

One more thing! Innovatie en oplossingen voor de werkgever
Introductie landelijke innovatie en oplossing voor werkgevers in het kader van de introductie van de onafhankelijke second opinion (powered by Datavisual).

20.45-21.30 uur

Evaluatie met een goed glas wijn.

[1] https://bgmagazine.nl/arbo/nieuwe-arbowet-zorgt-kostenstijging-werkgevers/