Hagemeyer

HAGEMEYER N.V. RIJKSWEG 69, POSTBUS 5111, 1410 AC NAARDEN, NEDERLAND TELEFOON (035) 6957611, FAX (035) 6944396 - www.hagemeyer.com

PERSBERICHT

RESULTATEN 2002

Resultaten in overeenstemming met prognose 27 januari 2003 2002 moeilijk jaar
Omzet -5,6%; autonome groei -2,0%
Cash earnings EUR 166,7 miljoen (-30,3%)
Vrije kasstroom EUR 101,2 miljoen
Afname netto rentedragende schuld met EUR 167,9 miljoen
Herfinanciering afgerond
Slotdividend dit jaar EUR 0,18 per aandeel in contanten

Naarden - 5 maart 2003 - Hagemeyer, de internationale business to business distributie services groep, maakt vandaag haar definitieve resultaten over 2002 bekend.

 Kerncijfers 

|(x EUR miljoen) |2002 |2001 |% verschil | | | | | | |Omzet |8.343,5 |8.835,7 |(5,6%) | |EBITA 1 |266,1 |373,0 |(28,7%) | |Cash Earnings (resultaat|166,7 |239,1 |(30,3%) | |uit gewone | | | | |bedrijfsuitoefening na | | | | |belastingen voor | | | | |afschrijving goodwill) | | | | |Cash Earnings per |1,51 |2,20 |(31,3%) | |aandeel (resultaat per | | | | |aandeel voor | | | | |afschrijving goodwill) | | | | |(x EUR) 2 | | | |

|Resultaat uit gewone |131,8 |203,3 |(35,2%) | |bedrijfsuitoefening na | | | | |belastingen | | | | |Buitengewoon resultaat |(75,0) |(49,8) | | |na belastingen | | | | |Netto winst |56,8 |153,5 |(63,0%) |

|Autonome groei (%) |(2,0%) |0,0% | | |Rentedekking3 |4,8 |5,4 | | |Kasstroom uit |313,9 |492,6 |(36,3%) | |bedrijfsoperaties | | | | |Vrije kasstroom4 |101,2 |181,9 |(44,4%) | |Netto rentedragende |1.040,4 |1.208,3 |(13,9%) | |schuld | | | |

1 Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill
2 Afgerond op hele Eurocenten
3 Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill / netto rentelasten
4 Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten onder aftrek van netto investeringen, netto kasstroom uit buitengewone baten en lasten en betaalde dividenden

Omzet
De netto omzet bedroeg per 31 december 2002 EUR 8.343 miljoen ten opzichte van EUR 8.836 miljoen in het voorgaande jaar, een daling van 5,6%. Het netto effect van desinvesteringen en acquisities leidde tot een omzetafname van EUR 161 miljoen. Het negatieve effect van wisselkoersmutaties op de omzet bedroeg EUR 166 miljoen.

Over het gehele jaar was sprake van een negatieve autonome groei van 2,0% (EUR 165 miljoen), waarbij de autonome groei in de eerste en in de tweede helft van het jaar respectievelijk 5,1% negatief en 1,3% positief was. De verbetering in het tweede halfjaar werd in belangrijke mate veroorzaakt door de lagere vergelijkingsbasis, als gevolg van de verslechterende economische omstandigheden in het tweede halfjaar van 2001. De autonome groei voor de divisie Professional Products en Services (PPS) was zowel in het eerste halfjaar als in het tweede halfjaar negatief. De divisie Information Technology Products en Services (ITPS) en de overige activiteiten Agencies / Consumer Electronics realiseerden in de tweede helft van het jaar een positieve groei.

Bruto omzetresultaat
Het bruto omzetresultaat per 31 december 2002 was EUR 1.721 miljoen, een daling ten opzichte van het voorgaande jaar met EUR 150 miljoen, of 8,0%. Het bruto omzetresultaat als percentage van de omzet daalde van 21,2% in 2001 tot 20,6% in 2002. Deze daling is het resultaat van een verandering in de samenstelling van de omzet van de Groep en lagere marges bij de divisie PPS. Daarnaast hebben operationele problemen na de implementatie van het ERP-systeem en de ingebruikname van een nieuw regionaal distributiecentrum, een negatief effect gehad op de omzet en het bruto omzetresultaat in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien hebben maatregelen om het voorraadniveau omlaag te brengen geresulteerd in een eenmalige reductie van inkoopbonussen.

EBITA
EBITA (bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill) bedroeg per 31 december 2002 EUR 266,1 miljoen, een daling van EUR 106,9 miljoen of 28,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. De EBITA marge was 3,2% ten opzichte van 4,2% in 2001. De sterke afname van de EBITA marge is het gevolg van de hoge operationele gearing, die inherent is aan de activiteiten van de Groep. Daarnaast legden kosten die verband houden met het Change Program van de Groep, extra druk op het bedrijfsresultaat.

Maatregelen om de operationele kosten te reduceren en de productiviteit te verhogen resulteerden onder meer in het terugbrengen van het personeelsbestand in 2002 met ruim 700 arbeidsplaatsen. Hiermee is het in 2001 aangekondigde programma om het aantal arbeidsplaatsen te reduceren met 2.000 afgerond. Verder zijn in 2002 regionale distributiecentra geopend in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Centraal-Europa. Dit maakt deel uit van Hagemeyers strategisch Change Program, dat er op is gericht om de bedrijven in de kerndivisie PPS tot een samenhangend wereldwijd netwerk te vormen. Dit gebeurt onder meer door het introduceren van gemeenschappelijke bedrijfsprocessen, en gemeenschappelijke ICT en logistieke systemen, teneinde schaalvoordelen te realiseren en het serviceniveau te verbeteren.

In de EBITA over 2002 is EUR 57,5 miljoen begrepen aan boekwinsten die zijn gerealiseerd bij de verkoop van materiële vaste activa, grotendeels door middel van sale/lease back constructies. In 2001 bedroegen de boekwinsten uit hoofde van verkoop van materiële vaste activa EUR 3,2 miljoen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen, inclusief afschrijving op goodwill, bedroegen in 2002 EUR 96 miljoen, tegen EUR 98 miljoen in 2001. Het aandeel in resultaat deelnemingen voor belastingen nam af van EUR 4,9 miljoen in 2001 tot EUR 3,9 miljoen in 2002.

Netto financiële lasten

De netto financiële lasten daalden van EUR 75,3 miljoen in 2001 tot EUR 63,0 miljoen in het verslagjaar. Deze daling was voornamelijk het gevolg van de lagere marktrente, het positieve effect van wisselkoersmutaties en een lagere financieringsbehoefte in 2002: dit laatste onder meer door reductie van het werkkapitaal.

Belastingen

De effectieve belastingdruk was met 23,4% ongeveer gelijk aan 2001.

Cash earnings

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen en voor afschrijving goodwill (cash earnings) was per 31 december 2002 EUR 166,7 miljoen, een afname van 30,3% ten opzichte van EUR 239,1 miljoen in 2001. Per aandeel daalden de cash earnings met 31,3% van EUR 2,20 in 2001 tot EUR 1,51 in 2002.

Netto buitengewoon resultaat

Het buitengewoon resultaat voor belastingen betreft per saldo een verlies van EUR 95,8 miljoen (na belastingen komt dit neer op een verlies van EUR 75 miljoen). De belangrijkste elementen hiervan zijn een last van EUR 10,7 miljoen betreffende een verdere reductie van het aantal arbeidsplaatsen en EUR 78,1 miljoen met betrekking tot uitgaven voor het Change Program van de PPS divisie, in het bijzonder de niet voor activering in aanmerking komende kosten van de ontwikkeling en implementatie van het ERP-systeem, alsmede de stroomlijning van de logistieke infrastructuur. Daarnaast is een post van EUR 9,0 miljoen opgenomen, hoofdzakelijk voor het afstoten of herstructureren van niet-kernactiviteiten en een post van EUR 1,4 miljoen betreffende het boekverlies bij de verkoop van enkele dochtermaatschappijen. Tenslotte is per saldo een terugstorting opgenomen van EUR 3,5 miljoen door Sagittarius, het pensioenfonds van Hagemeyer in Nederland.

Financiële positie

Per jaareinde bedroegen de totale activa EUR 3.302 miljoen, een afname van EUR 417 miljoen ten opzichte van vorig jaar (2001: EUR 3.719 miljoen). Het netto effect van overnames en desinvesteringen heeft geleid tot een afname van de totale activa met EUR 20 miljoen. Wisselkoersmutaties hadden een geschat negatief effect van ruim EUR 280 miljoen.

De post immateriële vaste activa bedraagt per jaareinde EUR 652 miljoen. Hiervan heeft EUR 61 miljoen betrekking op geactiveerde uitgaven voor softwarelicenties, alsmede het programmeren en testen van het ERP-systeem. Daarnaast is onder deze post per 31 december 2002 EUR 583,3 miljoen geactiveerde goodwill opgenomen.

Het eigen vermogen, voor winstbestemming, nam af van EUR 999 miljoen per eind 2001 tot EUR 929 miljoen. Deze daling betreft het saldo van de netto winst in 2002, het negatieve effect van wisselkoersmutaties en dividenden die gedurende het jaar zijn uitgekeerd.

De netto rentedragende leningen namen af van EUR 1.208 miljoen per ultimo 2001 tot EUR 1.040 miljoen. Deze afname is mede het gevolg van verbeterd werkkapitaalbeheer, wat onder meer heeft geleid tot een afname van de voorraden. Tezamen met de opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa en positieve wisselkoersmutaties heeft dit geleid tot een vermindering van de netto rentedragende schulden met EUR 167,9 miljoen. De vrije kasstroom, na aftrek van de netto kasstroom uit buitengewone baten en lasten alsmede het in 2002 betaalde dividend, bedraagt EUR 101,2 miljoen (2001: EUR 181,9 miljoen).

Als onderdeel van het beleid om het aantal financieringsbronnen uit te breiden en de gemiddelde looptijd van het vreemd vermogen te verlengen, heeft Hagemeyer in 2002 een USD 211 miljoen private placement afgerond, met looptijden van zeven en tien jaar. Daarnaast werd de bestaande EUR 400 miljoen syndicated credit facility, die in 2003 zou aflopen, vervangen door een nieuwe faciliteit van EUR 500 miljoen, met een looptijd van vier jaar.

Als gevolg van deze transacties beschikt Hagemeyer over gecommitteerde lange termijn kredietfaciliteiten van meer dan EUR 1 miljard, met een gemiddelde looptijd van 4,4 jaar. De nieuwe faciliteiten komen boven op de reeds bestaande gecommitteerde korte termijn faciliteiten van ongeveer EUR 200 miljoen. Uitgaande van het huidige renteniveau zal het effectieve rentepercentage voor de Groep met ongeveer 1% toenemen ten opzichte van het gemiddeld percentage over 2002 van 4,5%.

De interest cover ratio (uitgedrukt als EBITA gedeeld door de netto rentelasten) lag per 31 december 2002 met 4,8 ruimschoots boven de intern gehanteerde norm van 3,5. De verhouding netto rentedragende schulden en EBITDA bleef per 31 december 2002 met 3,2 eveneens binnen de intern gehanteerde norm van 3,5.

Gedurende het jaar werd EUR 54,9 miljoen aangewend uit de voorziening voor herstructurering en reorganisatie. Hiervan was circa EUR 40 miljoen bestemd voor de kosten die verband houden met de reorganisatie van de PPS divisie. Dit betrof met name het stroomlijnen van de logistieke infrastructuur, het rationaliseren van het vestigingen netwerk in Europa en Noord-Amerika, en het reduceren van het aantal arbeidsplaatsen.

Werkkapitaal

Het gemiddeld werkkapitaal nam ten opzichte van het voorgaande jaar af, enerzijds door efficiënter gebruik en anderzijds door de negatieve autonome groei gedurende het jaar. Het gemiddeld werkkapitaal als percentage van de netto omzet nam licht af van 14,9% in 2001 tot 14,8% in 2002.

Kasstromen
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in het verslagjaar EUR 228,9 miljoen, een afname van EUR 127,8 miljoen (2001: EUR 356,7 miljoen). De afname is het gevolg van de lagere EBITA (EUR 160,4 miljoen, exclusief winsten uit verkoop vaste activa). Bovendien is het werkkapitaal in 2002 minder sterk afgenomen dan in 2001 (respectievelijk EUR 49,9 miljoen en EUR 80,9 miljoen). Daarentegen namen de netto rente- en belastingbetalingen af met respectievelijk EUR 16,2 miljoen en EUR 38,7 miljoen.

De investering in materiële vaste activa bedroeg EUR 97,9 miljoen in 2002, in vergelijking met EUR 142,1 miljoen in 2001. Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa bedroegen EUR 88,1 miljoen (2001: EUR 49,0 miljoen).

De negatieve kasstroom uit buitengewone baten en lasten van EUR 72,3 miljoen was in 2002 aanzienlijk hoger dan in 2001 (EUR 21,5 miljoen). De belangrijkste oorzaak van deze toename ligt in de hogere kosten terzake van de implementatie van het Change Program, die in 2001 nog gedeeltelijk werden gepresenteerd als investeringen in materiële vaste activa. De in 2002 uitgekeerde dividenden bedroegen EUR 45,6 miljoen (2001: EUR 60,2 miljoen).

De vrije kasstroom, na aftrek van de netto kasstroom uit buitengewone baten en lasten en in 2002 betaalde dividenden, bedraagt EUR 101,2 miljoen (2001: EUR 181,9 miljoen). De vrije kasstroom werd in 2002 aangewend voor reductie van de netto rentedragende schulden en enkele kleinere acquisities.

Dividend

Uitgangspunt van Hagemeyers dividendbeleid is een pay out ratio van 35% tot 40% van het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor afschrijving goodwill. Uitkering van het interim dividend vindt plaats in contanten. Aandeelhouders wordt bij het slotdividend de keuze geboden tussen een uitkering geheel in contanten dan wel in de vorm van een dividend in aandelen.

De afgelopen jaren heeft nagenoeg de helft van Hagemeyers aandeelhouders ervoor gekozen om het slotdividend in contanten op te nemen, terwijl de andere helft de keuze maakte voor een dividend in aandelen. Bij onze cash planning voor de uitkering van het slotdividend over 2002 hebben wij deze verdeling weer als leidraad genomen.

Echter, de recente onrust op de financiële markten en de volatiliteit van de koers van het Hagemeyer aandeel, zou kunnen betekenen dat bij een verdere daling van de beurskoers een onevenredig groot aantal aandelen zou moeten worden uitgegeven om dit keuzedividend wederom mogelijk te maken. De omvangrijke verwatering die hiervan het gevolg zou zijn, is naar onze mening niet gewenst.

Het alternatief, om het slotdividend op basis van bovengenoemde pay out ratio volledig in contanten uit te keren, wordt evenmin wenselijk geacht. Tjalling Tiemstra, CFO van Hagemeyer: " In onze cash flow planning voor 2003 hebben wij EUR 20 miljoen gereserveerd voor het contante deel van het slotdividend over 2002. Verdere verhoging van dit bedrag zou ten koste gaan van onze investeringsprogramma's en is daarmee naar onze overtuiging niet in het belang van aandeelhouders."

De hier genoemde bijzondere omstandigheden leiden ertoe dat Hagemeyer bij de uitvoering van haar beleid dit jaar de uitkering van het dividend over 2002 beperkt tot het contante deel van het dividend. Daarbij is uitgegaan van de bovengenoemde verwachte opname van ongeveer 50% van het slotdividend in contanten in lijn met voorgaande jaren. Hierdoor wordt de pay out ratio feitelijk verlaagd tot 22% van het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor afschrijving goodwill.

Voorgesteld wordt derhalve aan de houders van gewone aandelen Hagemeyer een dividend in contanten uit te keren van EUR 0,33 per aandeel. Na aftrek van het op 12 september 2002 betaalbaar gestelde interim dividend ten bedrage van EUR 0,15 resteert derhalve een contant slotdividend van EUR 0,18.

Vooruitzichten
Gegeven de toenemende politieke en economische onzekerheid is het thans onmogelijk te voorspellen hoe onze markten zich in de loop van 2003 zullen ontwikkelen. Vast staat wel dat het eerste halfjaar zwaar zal zijn. Tegen deze achtergrond zal Hagemeyer zich concentreren op die onderdelen van haar activiteiten waarop zij invloed kan uitoefenen. Het Change Program zal stapsgewijs in een gedoseerd tempo verder worden uitgerold. Door het nieuwe business model kunnen wij ons beter richten op de winstgevendheid per klant en per product. Het model zal ook leiden tot een verdere verbetering van het werkkapitaalbeheer en operationele efficiency. Wij vertrouwen er op dat wij door de maatregelen die genomen worden in staat zullen zijn om ten volle te profiteren van een toekomstig herstel van onze markten.

Jaarverslag/jaarvergadering
Het jaarverslag over 2002 zal begin april verschijnen. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal plaatsvinden op 24 april 2003 om 14.00 uur in de Heianzaal van het Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Naarden, 5 maart 2003
HAGEMEYER N.V.
Raad van Bestuur

Deel: ' Persbericht jaarcijfers 2002 Hagemeyer N.V '
Lees ook