Arcadis NV

PERSBERICHT
ARCADIS NV
Utrechtseweg 68
Postbus 33
6800 LE Arnhem
Tel 026 3778 292
Fax 026 4438 381
www.arcadis-global.com

Arnhem, 10 maart 2003

ARCADIS BOEKT OVER 2002 WINSTSTIJGING VAN 7%

ARCADIS, het internationale advies- en ingenieursbureau, heeft vandaag bekendgemaakt dat de netto operationele winst in 2002 met 7% is toegenomen tot EUR 24,9 miljoen, ofwel EUR 1,22 per aandeel. Exclusief valuta-effect bedroeg de winststijging 11%. De winstgroei is grotendeels toe te schrijven aan margeverbetering. Ook de medio 2002 verrichte acquisitie van het Franse FC International SA (FCI, 800 medewerkers, jaaromzet ca. EUR 70 miljoen), droeg vanaf het derde kwartaal bij aan de winstgroei.

Met een stijging van 11% ontwikkelde het bedrijfsresultaat zich bijzonder gunstig. Dit was vooral het gevolg van een substantiële verbetering van de operationele marge van 6,9% naar 7,4%. Ook acquisities leverden een positieve bijdrage aan de groei van het bedrijfsresultaat. Dit werd echter grotendeels tenietgedaan door de daling van de wisselkoersen van de Amerikaanse, Braziliaanse en Chileense valuta. Exclusief dit valuta-effect steeg het bedrijfsresultaat met 16%. Met uitzondering van Nederland droegen alle regio's en in het bijzonder de overige Europese landen en Latijns-Amerika bij aan de resultaatsverbetering.

Voorgesteld wordt het dividend (in contanten) te verhogen naar EUR 0,48 per aandeel ten opzichte van EUR 0,44 over 2001 (+ 9%), hetgeen een dividendrendement oplevert van circa 6%.

Reagerend op de resultaten zei bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy: "Gezien de economische omstandigheden is het bijzonder verheugend dat ARCADIS opnieuw een verbetering van het resultaat heeft behaald. Onze spreiding van activiteiten, geografisch, naar marktsegmenten en klantcategorieën, blijkt een solide basis voor stabiele winstontwikkeling. Door onrendabele activiteiten af te bouwen en de aandacht te concentreren op klanten die oog hebben voor de professionaliteit en kwaliteit van onze dienstverlening kon de marge worden verbeterd. Dat is een geweldig compliment voor alle medewerkers die daaraan hebben bijgedragen."

 Belangrijkste cijfers Bedragen x EUR 1 miljoen, tenzij anders vermeld 4e kwartaal Gehele jaar   2002 2001 stijging 2002 2001 stijging  Bedrijfsopbrengsten 226 216 5% 819 797 3% Bedrijfsresultaat 13,3 12,5 6% 42,9 38,8 11% Netto operationele winst1 8,6 8,2 6% 24,9 23,2 7% Idem, per aandeel (in EUR)2 0,42 0,40 6% 1,22 1,14 7% 
 1) Voor afschrijving goodwill en exclusief bijzondere resultaten. 2) Zowel in 2002 als in 2001 gebaseerd op 20,3 miljoen uitstaande aandelen. Vierde kwartaal De groei van de bedrijfsopbrengsten in het vierde kwartaal met 5% is het saldo van een positieve bijdrage vanuit acquisities met 10% (hoofdzakelijk FCI) en een negatief valuta-effect van 5%. De autonome groei werd negatief beïnvloed door de teruggang bij de uitvoerende activiteiten in Nederland. Dit is enerzijds het gevolg van de verslechterde omstandigheden in de uitvoeringsmarkt, anderzijds van het beleid deze activiteiten te concentreren op segmenten waarin hogere marges kunnen worden gerealiseerd. Exclusief uitvoering bedroeg de autonome groei 2%. Deze was vooral afkomstig uit de overige Europese landen en Brazilië en Chili en in mindere mate van de Nederlandse adviesactiviteiten. Gehele jaar De bedrijfsopbrengsten stegen in geheel 2002 met 3%. Acquisities droegen 4% bij, terwijl valutakoersdalingen een negatief effect hadden van 3%. De autonome groei bedroeg 2%. Deze werd in ongunstige zin beïnvloed door de daling in 2001 van de vastgoedwaarderings-activiteiten en de teruggang van de uitvoeringsactiviteiten, beide in Nederland. Exclusief deze effecten bedroeg de autonome groei 4%. Vooral de activiteiten in België, Spanje en Latijns-Amerika groeiden sterk. Ook de Nederlandse adviesactiviteiten, met name in de railinfrastructuurmarkt, droegen bij aan de groei, hoewel in het tweede halfjaar enige terughoudendheid ontstond in de gemeentelijke markt. In de Verenigde Staten was sprake van een lichte autonome daling, doordat de afvlakkende groei in de infrastructuur- en milieumarkt onvoldoende was om de daling in gebouwen en telecommunicatie te compenseren. Acquisities en valutakoersdalingen veroorzaakten een behoorlijke verschuiving in de geografische verdeling van de omzet. Het aandeel van de omzet uit Noord- en Zuid-Amerika daalde naar 36% (2001: 39%). Eveneens 36% van de omzet was afkomstig uit Nederland (2001: 38%). De grootste stijging trad op in overige Europese landen waar 22% van de omzet werd behaald (2001: 18%), terwijl 6% kwam uit de overige landen (2001: 5%). Balans en kasstroom Ondanks de negatieve invloed van valutakoersdalingen op het eigen vermogen, bleven de balansratios sterk. Doordat de werkkapitaalbehoefte met name in het laatste kwartaal kon worden teruggebracht, lag de kasstroom uit operationele activiteiten op een goed niveau van EUR 46 miljoen. Als gevolg daarvan bedroeg de netto kaspositie (onder aftrek van rentedragende schulden) ultimo 2002 EUR 11 miljoen. Het rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen (eigen vermogen + rentedragende schulden) was 16,5%. Marktontwikkelingen De hierna genoemde cijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden, tenzij anders vermeld, voor het gehele jaar 2002 ten opzichte van 2001. Infrastructuur Met een groei van 11% was dit in 2002 de belangrijkste groeimarkt voor ARCADIS. Het aandeel in de totale omzet nam toe tot 51% (2001: 47%). Dit was mede het gevolg van de acquisitie van FCI. De autonome groei bedroeg 7%. In de tweede jaarhelft was sprake van een afvlakking van de groei, vooral als gevolg van teruggang bij de uitvoeringsactiviteiten in Nederland. Daarnaast ontstond in de Verenigde Staten druk op de investeringsbudgetten van de staten, hetgeen in het vierde kwartaal resulteerde in een lichte daling. Op jaarbasis droegen zowel de Verenigde Staten als de Nederlandse adviesactiviteiten bij aan de groei. In Nederland zorgden de grote infrastructuurprojecten (HSL-Zuid, Betuwelijn, Hanzelijn) voor een hoog activiteitenniveau. De grootste groei kwam uit België, Spanje en Latijns-Amerika. In Brazilië resulteerde de ontwikkeling van drie energieprojecten in een uitzonderlijk sterke groei. De opdracht voor de aanpak van de infrastructuur rond Antwerpen, gaf in België een sterke impuls. In Spanje werd gewerkt aan vele grote projecten, zowel met betrekking tot de weg- als de railinfrastructuur. Ten gevolge van de overstromingen in het najaar werden in Duitsland en Tsjechië opdrachten verworven voor schadeherstel en voor maatregelen ter voorkoming van problemen in de toekomst. Milieu In dit segment, waarin 28% van de omzet werd gerealiseerd (2001: 29%), daalde de omzet met 1% door valutadalingen en desinvesteringen. Exclusief deze effecten bedroeg de groei 5%. Hierin zijn ook de door acquisitie van FCI verworven milieuactiviteiten begrepen, waarmee een goede positie is verkregen in de Franse milieumarkt. De autonome groei bedroeg 2% en was vooral afkomstig uit de Verenigde Staten. Toepassing van door ARCADIS ontwikkelde kosteneffectieve saneringstechnologie en de GRIP(tm) aanpak leidde hier tot vergroting van marktaandeel. Tevens droegen de begin 2002 verworven opdrachten van de federale overheid voor sanering van militaire terreinen bij aan de groei. In Brazilië groeide het medio 2001 verworven Hidro Ambiente aanzienlijk, met name door opdrachten van multinationale industriële klanten. Deze klantengroep zorgde ook in België en Engeland voor sterke groei. Gebouwen Na een sterke daling in 2001, stabiliseerde de omzet in dit segment. Dit was het gevolg van in 2002 verrichte acquisities. Het aandeel in de totale omzet bleef constant op 13%. Autonoom daalde de omzet 3%. Dit werd vooral veroorzaakt door de reeds in 2001 begonnen teruggang van bedrijfsinvesteringen in de Verenigde Staten. Hier was in het vierde kwartaal een opleving van activiteiten zichtbaar door enkele grote opdrachten voor de automobielindustrie. In België en Spanje kon een aanzienlijke groei worden gerealiseerd, zij het dat deze in het vierde kwartaal afzwakte. In België kon worden geprofiteerd van outsourcing door industriële opdrachtgevers terwijl in Spanje de markt voor investeringen in gebouwen gunstig was. De toenemende leegstand van kantoorgebouwen veroorzaakte in Nederland een daling van de marktvraag. Communications In dit segment daalde de omzet met 18% waardoor het aandeel in de totale omzet terugliep naar 8% (2001: 11%). De autonome daling was 15% en werd veroorzaakt door de teruggang bij telecom en vastgoedwaarderingen (WOZ). Nadat de telecomactiviteiten eerst leken te stabiliseren, trad door de voortdurende malaise in deze sector in de tweede jaarhelft opnieuw een forse daling op, vooral in de Verenigde Staten. In Nederland kon door concentratie op niche segmenten de telecom-omzet redelijk worden gehandhaafd. De reorganisatie van de vastgoedwaarderingsactiviteiten in Nederland werd succesvol afgerond, waardoor deze weer een positieve bijdrage leverden. De groei in geografische informatiesystemen en dataservices kon vooral in Nederland en Spanje worden gecontinueerd. Strategie Medio 2000 is een herziene strategie ingevoerd. Kern daarvan is versterking van winstgevende groei in de geografische markten waar ARCADIS reeds actief is. Na ruim twee jaar is deze strategie geëvalueerd. Belangrijkste conclusie is dat ARCADIS goed op koers ligt en dat de strategie op hoofdlijnen kan worden voortgezet. Ter compensatie van de achterblijvende groei in de telecommarkt zijn nieuwe groei-initiatieven geïdentificeerd. Dit betreft onder andere internationale uitbreiding van de dienstverlening op het gebied van railinfrastructuur en facility management. Bij dit laatste speelt de in 2002 opgezette joint venture met Aqumen een belangrijke rol. Daarnaast wordt een sterker accent gelegd op verbetering van het commerciële proces en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, met gebruikmaking van de kennis en klantrelaties waarover ARCADIS beschikt. In het licht van de huidige economische vooruitzichten zijn ook de financiële doelstellingen tegen het licht gehouden. Dit heeft geresulteerd in de volgende bijgestelde doelstellingen voor de middellange termijn: * Omzet: gemiddelde jaarlijkse groei > 10%, waarvan de helft autonoom * Operationele marge: 8% (bedrijfsresultaat als percentage van bruto toegevoegde waarde) * Winst per aandeel: gemiddelde jaarlijkse groei > 10% * Rendement op geïnvesteerd vermogen: > 15% Deze doelstellingen zijn exclusief de effecten van amortisatie van goodwill en valutakoersen, terwijl de groei mede afhankelijk is van het tempo van acquisities. Vooruitzichten De voortdurende economische onzekerheid noopt bedrijven en overheden tot terughoudend-heid bij investeringen. Daarnaast is in Nederland sprake van tragere opdrachtverlening door overheden. Desalniettemin vormen in de infrastructuurmarkt lange-termijn contracten en grote projecten een stevig fundament voor de omzet. Hoewel de grote railinfraprojecten in Nederland over hun hoogtepunt heen zijn, ontstaan door extra investeringen in upgrading van het bestaande spoor nieuwe kansen waarvoor ARCADIS uitstekend gekwalificeerd is. De goede positie van ARCADIS in de Amerikaanse milieumarkt blijft mogelijkheden bieden voor groei door uitbreiding van marktaandeel, bij de overheid alsmede bij nieuwe klantcategorieën zoals de mijnbouw en de metaalindustrie. Daarnaast kan groei worden gerealiseerd in de minder ontwikkelde milieumarkten zoals Frankrijk en Brazilië. In de gebouwenmarkt zijn in de Verenigde Staten tekenen zichtbaar van voorzichtig herstel. Herstel in de telecommarkt zal naar verwachting dit jaar niet optreden, dus blijft de aandacht geconcentreerd op niche projecten. De nieuwe WOZ ronde en de vraag naar geografische informatiesystemen kunnen de omzet in het communicationssegment positief beïnvloeden. De dekkingsgraad van het ARCADIS Pensioenfonds in Nederland bedroeg eind 2002 105%. Daarmee voldeed het fonds aan de voorwaarden van de Pensioen- en Verzekeringskamer. In 2003 zal de pensioenpremie voor ARCADIS in Nederland worden verhoogd met circa EUR 6 miljoen. Aangezien ARCADIS in dit opzicht niet uniek is, zullen deze additionele kosten voor zover commercieel verantwoord, in de tarieven worden doorberekend. Daarnaast worden mede door de eerdere samenvoeging van bedrijfsonderdelen in Nederland kostenbesparingen gerealiseerd. Bestuursvoorzitter Noy concludeert: "De lange termijn ontwikkelingen in de voor ARCADIS relevante markten, bieden volop mogelijkheden voor groei. Door sterke posities in Europa en Noord- en Zuid-Amerika, is ARCADIS uitstekend in staat hiervan te profiteren. Op de korte termijn heeft de economische en politieke onzekerheid een drukkend effect op de autonome groei. Door meer aandacht voor de vraag vanuit bestaande klanten en met gerichte initiatieven wordt ingespeeld op kansen voor groei die zich ook nu voordoen. Facility management is daarvan een goed voorbeeld. Daarnaast moet productiviteitsverhoging in combinatie met kostenbeheersing ervoor zorgen dat de marges in stand blijven c.q. verbeteren. Het negatieve valuta-effect dat vooral in het eerste halfjaar zal optreden, wordt naar verwachting niet volledig gecompenseerd door de groei vanuit in 2002 verrichte acquisities. Verdere uitbreiding van activiteiten door middel van gerichte acquisities blijft in 2003 een prioriteit. Al deze inspanningen zijn erop gericht in lijn met onze strategie, omzet en winst te vergroten, maar gezien de genoemde onzekerheden is het niet mogelijk nu reeds een concrete verwachting te geven voor de 2003 resultaten." ARCADIS is een toonaangevende dienstverlenende kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam op de terreinen infrastructuur, gebouwen, milieu en communications. Wij nemen verantwoordelijkheid voor projecten en programma's van idee, via implementatie tot exploitatie. ARCADIS telt 8500 medewerkers, die met elkaar een jaarlijkse omzet van EUR 850 miljoen genereren. We zijn resultaatgericht, investeren voortdurend in onze kennis en vaardigheden, zodat we opdrachtgevers maximale waarde kunnen bieden in de vorm van haalbare oplossingen die bijdragen aan hun succes. Voor informatie: Joost Slooten, ARCADIS NV, 026-3778604, e-mail j.slooten@arcadis.nl Bezoek ons op het internet: www.arcadis.nl - Tabellen volgen - 
 ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING Bedragen x EUR 1 miljoen, tenzij anders vermeld  4e kwartaal 4e kwartaal  Tot en met 4e kwartaal   2002  2001  2002  2001  Bedrijfsopbrengsten  226,1  215,6  819,1 797,4 Materialen en diensten van derden  74,6  70,2 241,3  234,0 Bruto toegevoegde waarde  151,5  145,4 577,8  563,4 Bedrijfskosten  134,0  128,9  519,0 509,2 Afschrijvingen  4,2   4,0   15,9  15,4 Bedrijfsresultaat  13,3  12,5  42,9 38,8  Financiële baten en lasten  (0,8)  (0,7) (2,2)  (2,6) Resultaat voor belastingen  12,5  11,8  40,7 36,2  Belastingen  (3,9)  (3,6)  (14,4) (12,5) Resultaat na belastingen  8,6   8,2   26,3 23,7  Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen  0,5   0,2 0,7   0,5  Groepsresultaat na belastingen  9,1   8,4   27,0 24,2  Belang derden  (0,5)  (0,2)  (2,1) (1,0) Netto operationeel resultaat  8,6   8,2   24,9 23,2  Afschrijving goodwill  0,0   (0,1)  (0,2) (0,1) Buitengewone resultaten na belastingen      - 0,0      -  2,0  Netto resultaat  8,6   8,1   24,7  25,1 Netto resultaat per aandeel1) (in euro's)  0,41  0,40 1,21  1,24  Netto operationeel resultaat per aandeel  0,42  0,40 1,22  1,14  Aantal uitstaande aandelen (in duizenden)  20.297 20.285  20.297  20.285 1) Resultaat per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE BALANS Bedragen x EUR 1 miljoen Ultimo Ultimo  2002 2001  ACTIEF   Vaste activa *) 63,4 51,8  Vlottende activa 280,4 258,2 TOTAAL 343,8 310,0 PASSIEF   Groepsvermogen 132,1 130,9 Voorzieningen 13,5 13,1  Langlopende schulden 27,6 22,0  Kortlopende schulden 170,6 144,0 TOTAAL 343,8 310,0 *) Inclusief geactiveerde goodwill 8,3  1,6  Mutaties in Eigen Vermogen   Bedragen x EUR 1 miljoen    Beginstand Eigen Vermogen per 1 januari 2002      124,8 Mutaties:   Resultaat lopend boekjaar      24,7   Dividendvoorstel       (9,7)  Aandelenaankoopplannen       0,2  Inkoop eigen aandelen      (3,2)  Koersverschillen      (11,8)  Eindstand per balansdatum 125,0  ARCADIS NV GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Bedragen x EUR 1 miljoen Jaar 2002  Jaar 2001 Netto winst 24,7  25,1  Afschrijvingen 16,1  15,5  Bruto kasstroom 40,8  40,6  Netto werkkapitaal 4,6   4,4  Andere mutaties 0,4   4,8  Totaal operationele kasstroom 45,8  49,7  Investeringen (netto) in:    Materiële vaste activa (13,3)  (13,4) Acquisities (14,8)  (0,1) Inkoop eigen aandelen (3,2)  - Totale financieringsactiviteiten (4,9)  (10,8) Mutatie liquide middelen 9,6   25,4  
ARCADIS NV
Corporate Communications
P.O. Box 33
6800 LE ARNHEM
The Netherlands
Phone *31 26 3778355
Fax *31 26 4438381
corporatecommunications@arcadis.nl
www.arcadis-global.com

Deel: ' Persbericht jaarcijfers ARCADIS NV '
Lees ook