Politie Drenthe

Korps: Drenthe, plaats: Assen 11-02-2003
Persbericht
Auditrapport Politie Drenthe

Op 10 februari heeft mevrouw D. van As Kleijwegt, korpsbeheerder van de regiopolitie Drenthe het auditrapport over het functioneren van het Drentse politiekorps in ontvangst genomen uit handen van de heer Peters, senior adviseur van het Kwaliteitsbureau Politie. Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat in Drenthe werd uitgevoerd in het kader van de kwaliteitsverbetering. Alle regiopolitiekorpsen in Nederland worden eenmaal in de vier jaar op deze wijze onderzocht. Een auditteam, bestaande uit daarvoor speciaal opgeleidde collegas van andere korpsen en externe deskundigen heeft in januari het onderzoek in Drenthe verricht. Het rapport is openbaar.

De korpsbeheerder is trots en verheugd dat de onderzoekers constateren hoe betrokken en loyaal de Drentse dienders zijn. "De Drentse diender is enthousiast en bereid om nieuwe paden in te slaan", aldus het onderzoeksteam. Ook de geconstateerde openheid binnen het politiekorps spreekt mevrouw van As aan. De maatschappij verlangt immers deze openheid. Het onderzoeksteam heeft tevens geconstateerd dat het Drentse korps de afgelopen vier jaren duidelijk een stap voorwaarts heeft gemaakt. Op een breed vlak zijn initiatieven genomen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Vanuit een duidelijk visie is de aandacht onder andere gericht op verbetering van de leiding, procesgericht werken, het doorvoeren van competentiemanagement en het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Mevrouw van As merkt op dat duidelijk is geworden waaraan het korps verder moet werken. Dat er een aantal verbeterpunten is, was bekend. Door dit auditrapport is het duidelijker geworden welke punten dat zijn. Deze punten komen overigens niet als een verrassing. Ter voorbereiding op de nu gehouden audit heeft het korps in 2002 ook zelf een onderzoek ingesteld. De uitkomsten daarvan waren vergelijkbaar.

De belangrijkste aanbevelingen liggen op het gebied van de doorontwikkeling van het thema leiderschap, de zorg voor en aansturing van de medewerkers en het verder ontwikkelen van het procesmanagement.

Het ligt in de aard van dergelijke auditrapportages om een grote hoeveelheid verbeterpunten aan te geven. De korpsleiding is zich er terdege van bewust dat de organisatie nu niet overspoeld moeten worden met te veel nieuwe plannen ineens. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een verbeterplan cq aktieplan dat gaat bepalen aan welke punten daadwerkelijk aandacht zal worden gegeven.

Blijkens een enquête in 2001 gehouden onder de bevolking over het beleven van veiligheid en leefbaarheid, de Politiemonitor Bevolking, behoort Drenthe tot de veiligste regios van Nederland. "Dat willen we ook graag zo houden", aldus de korpsbeheerder mevrouw van As. Korpschef van den Berg: "Dergelijke rapporten zijn er niet alleen maar voor de interne bedrijfsvoering. Ook extern zullen de gevolgen zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van snellere doorlooptijden en betere dossiers die wij bij het OM inleveren. De burger zal het bijvoorbeeld kunnen merken doordat de politie (nog) beter telefonisch bereikbaar is. Uiteindelijk gaat het om dat soort zaken in het politiewerk."

Uit het onderzoek blijkt ook dat we er hard aan zullen moeten trekken. We zullen onze doelstellingen moeten halen. Maar dan wel doelstellingen die de politie kan waarmaken. Immers, veiligheid is niet een zaak van de politie alleen. Ook gemeenten, justitie en andere maatschappelijke partners spelen hierbij een minstens zon belangrijke rol.

De uitkomsten van het onderzoek zullen door de korpsleiding samen met alle leidinggevenden en de Ondernemingsraad besproken worden. Daarna wordt bekeken welke verbeteringen, wanneer en hoe, in gang gezet moeten worden. In januari 2004 wordt het korps bezocht door een commissie bestaande uit een korpsbeheerder, een hoofdofficier van justitie en een korpschef uit een andere regio met het doel na te gaan wat Politie Drenthe met de aanbevelingen van het onderzoeksteam heeft gedaan. Korpsbeheerder en korpschef zien deze "visitatie" met vertrouwen tegemoet.

Deel: ' Persberichten regiopolitie Drenthe 11-02-2003 '
Lees ook