Provincie Friesland

PERSBESLUITENLIJST

Vergadering van Gedeputeerde Staten,
dinsdag 11 februari 2003

Mededelingen

Gedeputeerde Staten hebben de besluitenlijst van de GS vergadering van dinsdag 4 februari 2003 vastgesteld.

Besluitenlijst beschikbaar

Begrotingswijziging NHI-activiteiten in 2002
GS stellen een technische begrotingswijziging van E 30.000 vast. Dit bedrag is nodig om een rekening voor hetzelfde bedrag van de Bezirksregierung EMS, in het kader van activiteiten van de Neue Hanzeregio, te dekken. Het betreft een rekening over 2002 die echter pas in 2003 is verstuurd. De kosten komen ten laste van de flexibele reserve. Vervolgprocedure: Het voorstel wordt voorgelegd aan de statencommissie AEZ en ter besluitvorming in PS op 19 april. Stuk beschikbaar.

Benoeming hoor- en adviescommissie bezwaarschriften ambtenaren zaken De heer F. van der Elst uit Dalen wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de externe hoor- en adviescommissie bezwaarschriften ambtenarenzaken. Deze commissie is samengesteld uit verschillende partijen en kende al enige tijd een vacature voor een plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger namens de werkgever.

'Besluit aanwijzing ingrepen in populaties, artikel 67 Flora- en faunawet' Bij de vaststelling van het 'Besluit aanwijzing ingrepen in populaties, artikel 67 Flora- en faunawet' is de gedomesticeerde wilde eend ten onrechte aangewezen. Deze wordt daarom van de lijst afgevoerd. Daarnaast zijn enkele tekstuele wijzigingen en toevoegingen vastgesteld. Het aangepaste besluit zal worden bekendgemaakt waarna bezwaarmogelijkheid volgt.

Aanvullende bijdrage voor Kompasproject 'Nieuwbouw Fries Natuurmuseum' Er is een extra aanvullende bijdrage van E 517.750 euro beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Fries Natuurmuseum in Leeuwarden. Dit bedrag is een aanvulling op een eerdere bijdrage van E 1.361.000,- waarmee de provinciale bijdrage op E 1.878.750,- komt. De provincie heeft deze extra middelen beschikbaar gesteld omdat de EFRO/ Kompasbijdrage lager is uitgevallen dan gevraagd: in plaats van de gevraagde E 1.816.000,- is E 1.298.250,- toegekend. Het door het museum bij het SNN aangetekende bezwaar tegen de lagere toekenning mocht niet baten, het verschil wordt nu door de provincie bijgepast.

Vervolgprocedure: Commissie AEZ 19 februari

MER-tracéstudie Noordwesttangent in Leeuwarden
Voor de Noordwesttangent, ofwel de snellere wegverbinding tussen Leeuwarden, Stiens en Marssum is naast de tracéstudie een MER-procedure opgestart. De aanleg van deze nieuwe weg zorgt voor een betere bereikbaarheid van Noordwest Fryslân en een goede aansluiting op het landelijke hoofdwegennet. De MER-procedure is inmiddels zover dat een voorkeursalternatief voor de weg gekozen kan worden, het laatste stadium van de MER. GS stemmen in variant 8 aan te wijzen als voorkeurstracé en deze verder uit te werken. Kenmerken van deze variant zijn: ondertunneling van de Stienzer Hegedyk, Langestraat en de weg tussen Engelum en Beetgumermolen en een gelijkvloerse aansluiting ter hoogte van Beetgumermolen/Dijksterhuizen door een rotonde. Daarnaast besluit GS E 170.000 beschikbaar te stellen uit de flexibele reserve voor de verdere uitwerking van dit voorkeurstracé. De totale kosten zijn geraamd op E 20,5 miljoen. Alle voorstellen worden aan PS ter besluitvorming voorgelegd. De MER kan na dit besluit voor inspraak worden voorgelegd. Vervolgprocedure: Besluitvorming in PS op 19 maart. Stuk beschikbaar

Financiële afronding schulden Stichting Frysk Keunstners Inisjatyf De door de Stichting FKI uitgegeven catalogus bij de tentoonstellingen tijdens Simmer 2000 en het Frysk Festival dreigde het faillissement in te luiden van de stichting. De uitgave van de catalogus was niet door voldoende financiële middelen gedekt. De tentoonstellingen waren echter een succes en daarmee ook een deel van het succes van beide evenementen. Om die reden heeft Provinciale Staten in december 2001 een bedrag van E 21.330,- beschikbaar gesteld om de schulden af te lossen en een faillissement te voorkomen. De financiële afhandeling is in handen van Kunstenaars & Co uit Amsterdam. Zij hebben een akkoord bereikt met de crediteuren die 60% van de vordering krijgen uitbetaald.

Vervolgprocedure: Commissie Welzijn 9 april 2003

Provinciale Staten 23 april 2003

Gezamenlijke huisvesting monumentenorganisaties
Vier organisaties die allen werkzaam zijn in de monumentenzorg betrekken samen een gebouw en krijgen daarvoor een provinciale bijdrage van in totaal E 51.750,-. Van dit bedrag is E 33.000,- bestemd voor verhuis- en inrichtingskosten, het resterende bedrag van

E 18.750,- is een bijdrage in de huur. De organisaties die samen een pand betrekken zijn het Steunpunt Monumentenzorg, de Monumentenwacht, de Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Stichting tot Behoud van Kerkelijke gebouwen. De gezamenlijke huisvesting biedt de organisaties diverse voordelen, zoals een verdere professionalisering, kwaliteitsverhoging en een verbeterde efficiency. De provincie is regievoerder in dit proces. Vervolgprocedure: Commissie Ruimtelijke Ordening 2 april 2003 Provinciale Staten 26 mei 2003
Stuk beschikbaar

Een grondwatermodel voor Noord-Nederland
In de vierde Nota Waterhuishouding vraagt het rijk de provincies om uiterlijk in 2002 het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (Ggor) vast te stellen. Het doel van Ggor is het waterbeheer zo optimaal mogelijk af te stemmen op de verschillende functies in de ruimtelijke ordening, zoals landbouw, natuur en bebouwd gebied. De voorbereiding van Ggor vraagt om een goede kennis van watersystemen. Om daarin te voorzien is TNO-NITG (Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen) samen met de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en waterschappen bezig met het opzetten van een grondwatermodel voor Noord-Nederland. Hiermee kunnen effecten van maatregelen in het watersysteem berekend worden. Ook wordt een database opgezet met diverse berekeningen. Provincie Fryslân heeft de intentie uitgesproken aan dit gezamenlijke project deel te nemen, onder voorwaarde dat de definitiestudie een positief resultaat oplevert. Daarnaast is de voorwaarde dat het project in aanmerking komt voor subsidie vanuit het ICES-programma. De totale kosten van het project worden op 2 miljoen Euro geschat; de uiteindelijke bijdrage van de provincie op E 200.000.

Vervolgprocedure: ter kennisname aan statencommissies W&M en RO.

Intentieverklaring beschikbaar


---- --

Deel: ' Persbesluitenlijst provincie Friesland '
Lees ook