Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Uitnodiging voor de media: persbriefing


14 februari 2003 -
Op dinsdag 18 februari geeft minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in een persbriefing aan hoe de natuur in Nederland en in Europa beter beschermd gaat worden. Nederland heeft namelijk een ontwerplijst opgesteld met Habitatrichtlijngebieden, de Nederlandse bijdrage aan het Europese natuurgebiedenstelsel Natura 2000. De lijst met gebieden wordt na het afronden van de openbare procedure begin mei 2003 toegezonden aan de Europese Commissie. De minister zal tijdens de briefing duidelijk maken hoe en waarom de gebieden worden aangemeld en wat de mogelijke gevolgen zijn van de aanmelding van deze gebieden. Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte uitgenodigd bij de persbriefing aanwezig te zijn.

De persbriefing is van 11.15 - 12.15 in de Blauwe Zaal op het ministerie aan de Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag. Indien u aanwezig wilt zijn bij deze persbriefing, graag opgeven -het liefst per email- bij: Martine de Haan, persvoorlichting LNV, m.de.haan@dv.agro.nl, 070-3785107.

De persbriefing van minister Veerman is het startsein voor de aanmeldingsprocedure en de uiteindelijke aanwijzing van de Habitatrichtlijngebieden. Betrokkenen kunnen vanaf woensdag 19 februari reageren op de ontwerplijst met gebieden. De reacties worden beoordeeld en leiden eventueel tot bijstelling van gebiedenlijst en de begrenzing van de gebieden. Op woensdag 19 februari verschijnt daarvoor een advertentie in de landelijke en regionale media. De documenten en de kaarten van de gebieden zijn vanaf die datum ook te raadplegen op www.minlnv.nl/natura2000. Het LNV-loket (0800-2233322) staat vanaf de 19e klaar om vragen van burgers te beantwoorden.

Om de natuur te beschermen hebben de Europese landen in de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw besloten om de handen in een te slaan. Daarom zijn de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) gemaakt met als doel behoud en herstel van de Europese biodiversiteit. De Europese Lidstaten hebben zich verplicht om voor beide richtlijnen gebieden aan te wijzen. Deze gebieden zijn het leefgebied (habitat) van bedreigde plant- en diersoorten. Al deze gebieden vormen samen een groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden: het zogenoemde Natura 2000-netwerk. Natura 2000 is het grootste initiatief op het gebied van natuurbescherming in Europa.

Deel: ' Persbriefing Veerman over bescherming natuur in Nederland '
Lees ook