Bericht van Vrouwen voor Vrede

Geachte redaktie.

Hierbij nodigen wij u uit voor een perskonferentie, ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van Vrouwen voor Vrede, op 8 mei 1999.

Lokatie: Vrouwenhuis, Nieuwe Herengracht 95, Amsterdam

Tijd: 12:00-13:00 uur - in de bibliotheek

Tijdens deze speciale pers-bijeenkomst zullen enkele aktieve vrouwen, zowel van het bestuur als van diverse werkgroepen, aanwezig zijn om u te informeren over de aktiviteiten van Vrouwen voor Vrede in verleden, heden en toekomst (zie bijlage).

De perskonferentie vindt plaats tijdens de jubileumviering van Vrouwen voor Vrede, eveneens op 8 mei in het Vrouwenhuis, onder het motto: 'Vastberaden, Veelzijdig, Vooruitziend'.

Het programma van de jubileumviering op 8 mei, alsmede enige algemene informatie over Vrouwen voor Vrede, vindt u onderaan deze uitnodiging.

Wij verzoeken u vriendelijk om op 8 mei 's middags tijdens de werkgroepen geen beeld- of geluidsopnamen te maken. De inleidsters van de werkgroepen zijn beschikbaar voor interviews op andere momenten. Voor afspraken met hen kunt u kontakt opnemen met het sekretariaat van Vrouwen voor Vrede:

Landelijke woordvoerders namens Vrouwen voor Vrede zijn:

Carolien Looman (werkgroep Sociale Verdediging): 024-3241307

Henny Smoes (bestuurslid): 0546-575758

Lineke Schakenbos (werkgroep Sociale Verdediging en Opleiding Burger Vredes Teams): 033-4755838

Adrienne van Melle (werkgroep Internationale Kontakten): 020-6172800

Viering 20 jaar Vrouwen voor Vrede
Zaterdag 8 mei 1999. van 10:00-17:00 uur
Vrouwenhuis, Nieuwe Herengracht 95, Amsterdam

Programma

09:30-10:30: Inloop, aanmelding

10:30-10:45: Welkom door de dagvoorzitter (Thera Fopma)

10:45-11:00: Inleiding door Carolien Looman over: 2000, Jaar van Kultuur voor Vrede

11:00-11:15 Kabaret 1e deel: 'Van theedoek tot spandoek'

11:15-11:30 Bekendmaking Vredesvrouw van het jaar

11:30-12:00 Cac 2e deel: 'Op de barrikaden!'

12:00-13:15 Pauze, 'magisch buffet', verwelkoming gasten, koffie/thee (tevens perskonferentie in aparte ruimte)

13:15-13:45 Kabaret 3e deel: 'Doorgaan!

13:45-15:00 Informatie- en aktiviteitenaanbod (eerste vijf groepen)

15:15:16:30 idem (tweede 5 groepen)
Terwijl deze groepen bijeen zijn kunnen degenen die 'vrij' zijn de tentoonstelling bezoeken en de video-voorstelling bekijken.

16:30-17:00 Trekking van de verloting van 2 schilderijen, beschikbaar gesteld door Toos Koedam
Aansluitend verrassings-afsluiting

17:00 Einde van het officiele gedeelte. Feestelijke voortzetting van de dag voor wie wil blijven.

Tentoonstelling en video

De hele dag is een tentoonstelling te bezichtigen, die een goed beeld geeft van de veelzijdigheid en kreativiteit van Vrouwen voor Vrede. Een overzicht van akties van Vrouwen voor Vrede zelf, van akties die mede door Vrouwen voor Vrede zijn opgezet en/of door Vrouwen voor Vrede zijn bezocht.

In een aparte ruimte zal de in pauzes de video 'Haagse Lente' worden gedraaid, over de Pentagram-aktie in 1986.

Informatie- en aktiviteitengroepen (middag)


1. Oefeningen in geweldloos reageren
Hoe leer je een basishouding aan waarin je meer innerlijke kracht hebt om geweldssituaties weerbaar en toch geweldloos tegemoet te treden. Theorie en oefeningen.
Door: Margreet Aalbers, Lineke Schakenbos, Carolien Looman en Mira Blankevoort (werkgroep Sociale Verdediging)


2. Burger Vredesteams
In Nederland wordt gewerkt aan een post-HBO-opleiding voor Vredes- teamwerkers. Na deze studie kunnen zij uitgezonden worden naar (ex-)konfliktgebieden. Hoe ziet het leerplan voor deze een-jarige opleiding eruit? Welke vrouwen en mannen kunnen hieraan deelnemen? Informatie en mogelijkheid tot diskussie.
Door Mans van Zandbergen


3. Samenwerken & netwerken voor vrede
Hoe zet je een netwerk op; welke netwerken zijn er al. Waar kun je je netwerk voor gebruiken? Hoe vind je medestanders en partners? Ook over het gebruik van email en Internet hierbij. Inleiding met aktieve samenwerkings- en uitwisselingsopdracht. Door Marta Resink (Omslag)


4. Lokale Agenda 21
De Lokale Agenda voor de 21ste eeuw komt voort uit de V.N.- konferentie over milieu en ontwikkeling (Rio '92). Het is een aktieplan voor een rechtvaardige samenleving wereldwijd. De meeste aktiviteiten daarvan dienen op lokaal niveau plaats te vinden. Korte lezing met video over verschillende methoden voor plaatselijke aktie.
Door Nel Maris en Desiree van der Krogt


5. Konfliktpreventie
Een lezing over konfliktpreventie in de strikte betekenis. Wat vraagt het van bestuur op nationaal, Europees en wereldniveau? Wat zou de rol van de Vrouwen Vredesbeweging daarin kunnen zijn? Lezing met vragen stellen daarna.
Door Peen Willet


6. Therapiecentrum Vive Zene in Tuzla
In dit therapiecentrum worden in de oorlog getraumatiseerde vrouwen en kinderen behandeld. Meerdere vrouwen(groepen) hebben dit centrum financieel ondersteund b.v. door akties. Ina Rahmanovic geeft informatie over de ontwikkelingen en het therapeutisch werk in Vive Zene. Ook video.
Door werkt.
Door Ina Rachmanovic-Koning, kinder-psychotherapeute


7. Nederland-Srebrenica
Werkgroep Nederland-Srebrenica heeft kontakt met de Srebrenica- vrouwen in Tuzla; vijf van deze vrouwen waren in ons land. In de workshop wordt verteld over verzoening en het werk dat deze groep daarvoor onderneemt.
Door Magda v.d. Ende en Leny Visser


8. Kernwapens
Hoe zijn de ontwikkelingen rond de kernwapens (en de NAVO)? Welke strategieen kunnen we gebruiken voor de toekomst? Een korte inleiding gevolgd door een aktieve diskussie. Door Carolien van der Stadt


9. Vluchtelingen
Inleiding aan de hand van een aktuele gebeurtenis, eventueel door een vrouwelijke vluchteling. Wat zijn vluchtredenen van vrouwen en hoe kunnen deze politiek vertaald worden. Welke aktiviteiten zijn er nu gaande? Gesprek met vragen stellen.
Door Hermiene Linnebank

10. Wapenhandel
Het beperken van de wapenhandel is konfliktpreventie avant-la- lettre. Het is bij uitstek een taak voor vredesgroepen om hiervoor in aktie te komen. Wat kunnen we doen? Lezing met diskussie. Door Wendela de Vries

Speciale gasten

Omdat 8 mei vlak voor de Hague Appeal for Peace valt, zijn verschillende vrouwen van buitenlandse vrouwen- en vredesorganisaties te gast.

In mei 1979 liep een kleine groep vrouwen mee in een vredesdemonstratie in Soesterberg. Ze hadden een spandoek bij zich, waarop stond: Vrouwen voor Vrede. Na dit eerste gezamenlijke optreden waren de vrouwen drie maanden later opnieuw present tijdens de Hiroshima-herdenking voor het Vredespaleis in Den Haag. Het was komkommertijd en de media besteedden uitgebreid aandacht aan het nieuwe fenomeen 'vredesvrouwen'. Mede door alle publiciteit meldden zich veel vrouwen aan die ook wilden meedoen. Er werden afdelingen opgericht, werkgroepen ingesteld rond specifieke thema's, er kwam een nieuwsbrief en er werden heel veel grote en kleine akties gevoerd om duidelijk te maken dat konflikten niet met (kern-) wapens kunnen worden beslecht, maar alleen geweldloos kunnen worden opgelost aan de onderhandelingstafel.

Vrouwen voor Vrede zet zich in om te zorgen dat:


- welvaart en welzijn rechtvaardig zijn verdeeld en het milieu wordt ontzien;

- mensen, mannen en vrouwen, ongeacht ras, huidskleur, levensbeschouwelijke of maatschappelijke achtergrond gelijkwaardig worden behandeld;

- konflikten niet met wapens worden beslecht, maar geweldloos aan de onderhandelingstafel worden opgelost.

Voor echte vrede is meer nodig dan het terugdringen van de bewapening. Duurzame vrede vraagt om politieke oplossingen voor ekonomische, ekologische, sociale en humanitaire problemen en ideologische tegenstellingen. Het opheffen van de achterstand die velen, onder wie zeer veel vrouwen, ook in onze eigen samenleving hebben, behoort daartoe. Bewapening, onderdrukking en vernietiging van het milieu hebben duidelijk met elkaar te maken en bedreigen ieders veiligheid. In het belang van duurzame vrede moet naar samenhangende oplossingen worden gezocht.

Anno 1999 is Vrouwen voor Vrede nog steeds een van de aktiefste kernen binnen de Nederlandse vredesbeweging, met afdelingen in oa. Amsterdam, Apeldoorn, Drachten, Leersum, Ridderkerk, Soest, Twente en IJmond, en in Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Nog steeds staat de tweemaandelijkse nieuwsbrief boordevol inspirerende verhalen en verslagen van aktieve vrouwen, van de landelijke werkgroepen, met grote en kleine initiatieven en oproepen om mee en doen aan (internationale) akties en kampagnes.

Weliswaar met minder leden dan de 5000 vrouwen van pakweg tien jaar geleden, is Vrouwen voor Vrede aktief op een breed maatschappelijk terrein. Blijkens een vorig jaar gehouden enquete, zetten veel vredesvrouwen zich ook in voor de Lokale Agenda 21, ontwikkelingssamenwerking, in wereldwinkels en vluchtelingenwerk, in de anti-armoedebeweging en vooral voor het milieu.

Op 8 mei 1999 komen heel veel aktieve vredesvrouwen naar Amsterdam om in het Vrouwenhuis '20 jaar Vrouwen voor Vrede' te vieren, met een uitgebreid programma van workshops, tentoonstellingen, muziek en theater. Motto van de dag is: Vastberaden - Veelzijdig - Vooruitziend.

Noten voor de pers:

Meer informatie bij: Vrouwen voor Vrede, Postbus 963, 3800 AZ Amersfoort. Telefoon 033-4622755

Landelijke pers-woordvoerders zijn: Carolien Looman: 024-3241307 Henny Smoes : 0546-575758

Deel: ' Persconferentie 20 jaar Vrouwen voor Vrede '
Lees ook