Gemeente Utrecht

Toelichting op besluiten van het college van burgemeester en wethouders

11 februari 2003

Persconferentie naar aanleiding van de collegevergadering om 16.00u in de perskamer van het stadhuis.

1. Voorlopig ontwerp ondergrondse parkeergarage Lucasbolwerk klaar Het voorlopig ontwerp van de ondergrondse parkeergarage en het fietstransferium aan het Lucasbolwerk is gereed. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp vrijgegeven voor consultatie. De parkeergarage Lucasbolwerk is een van de parkeergarages die aan de oostkant van de binnenstad worden gebouwd om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad te verbeteren.

Opvallend is de ronde vorm van de parkeergarage. In het haalbaarheidsonderzoek uit 2001 werd nog uitgegaan van een rechthoekige vorm. De ronde vorm heeft echter bouwtechnische voordelen, is overzichtelijker en is beter voor de sociale veiligheid. De parkeergarage van 5,5 lagen diep krijgt 390 parkeerplaatsen. Het fietstransferium wordt ook ondergronds gebouwd aan de buitenzijde van de garage. In het fietstransferium komt plaats voor 350 fietsen. Het kantoor van de beheerder verbindt het fietstransferium en de parkeergarage.

In het voorlopig ontwerp wordt vooral beschreven hoe de parkeergarage het best in het park kan worden ingepast. Uitgangspunt hiervoor is de oorspronkelijke historische opzet. De gemeente grijpt de bouw van de parkeergarage en het fietstransferium aan om de beplanting, de aanleg en de oorspronkelijke opzet van het park in ere te herstellen. Op straatniveau zijn na de bouw alleen de in- en uitgangen, een lichtschacht en een luchtrooster te zien. De rest van de parkeergarage is ondergronds. Op het dak van de parkeergarage wordt een grondlaag aangebracht, zodat het park doorloopt over de parkeergarage.

Het voorlopig ontwerp wordt in maart tijdens een consultatieavond voorgelegd aan bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden uit de omgeving van het Lucasbolwerk. Daarna wordt het voorlopig ontwerp met de reacties aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Het college kan het ontwerp dan definitief vaststellen.

De commissie Verkeer en Beheer wordt over het voorlopig ontwerp geïnformeerd.

2. Nieuwe bestedingen Fonds Sociale Integratie
De volgende initiatieven krijgen een subsidie uit het fonds Sociale Integratie.

aanvrager: Portes
initiatief: Take2 maatjesproject Hoograven toegekend bedrag: EUR 67.075 (1e jaar), aan 2e en 3e projectjaar wordt bijgedragen op basis van voorgaande resultaten

Toelichting
Take2 is een project voor tieners van 10 tot 13 jaar. Het project is gericht op het voorkomen van schooluitval en criminaliteit. Een tiener (10 - 13 jaar) met risicogedrag wordt gekoppeld aan een maatje dat ouder is (17 - 30 jaar). Wekelijks onderneemt het koppel activiteiten waarbij de tiener kan ontdekken wat hem of haar aanspreekt om te doen. Na een jaar stopt de begeleiding, zodat tieners niet afhankelijk worden maar juist op eigen kracht verder kunnen. Nieuw in de aanpak in Hoograven is de samenwerking met het ROC. Dit moet meer mannelijke maatjes van allochtone en autochtone herkomst opleveren.

aanvrager: Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Utrecht initiatief: Supportproject Utrechtse AMA's toegekend bedrag: EUR 35.040
Toelichting
Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers kampen vaak met een slepende asielprocedure, cultuurverschillen en gebrek aan ondersteuning door familie. Ze missen vaak een sociaal netwerk om op terug te vallen. Het Supportproject, een maatjesproject voor jongeren in knelsituaties, verbreedt hun sociaal netwerk. Specifiek aan de Supportmethodiek is dat maatjescontacten georganiseerd worden met niet-leeftijdgenoten in de rol van oom / tante, oudere broer / zus.

aanvrager: Europ 'Art'
initiatief: Fortenproject Fortgeheimen toegekend bedrag: EUR 20.000
Toelichting
Europ 'Art' vraagt, namens de Stichting Cultuurbeleving Stad en Streek, subsidie voor een cultuurhistorisch educatieproject ten behoeve van het basisonderwijs in de stad Utrecht en de provincie. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw educatief fortenproject 'Fortgeheimen', waarin historie en functie van deze verdedigingswerken opnieuw tot leven gebracht worden. Vanaf mei 2003 tot en met oktober 2005 zal de bovenbouw van alle Utrechtse basisscholen de twee grootste zogenoemde Reduitforten Vechten en Rijnauwen kunnen bezoeken.

aanvrager: ROC / ASA / Binnenloper
initiatief: Internet Onderwijscafé Kanaleneiland toegekend bedrag: EUR 20.000
Toelichting
Het Internet Onderwijscafé is een initiatief van Marokkaanse en Turkse zelforganisaties op Kanaleneiland onder supervisie van de gemeente. In een proefproject in de 'Binnenloper' wordt een zinvolle tijdsbesteding geboden aan rondhangende jongeren die tevens voortijdig schoolverlater zijn. Beoogd wordt ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van sociale en veiligheidsproblemen in de wijk.

De gemeente geeft subsidies uit het fonds Sociale Integratie aan organisaties en mensen die zich inzetten om van Utrecht hun eigen stad te maken. Jaarlijks is ruim ¬ 900.000 beschikbaar voor vernieuwende, creatieve projecten die gericht zijn op de leefbaarheid in de wijken en het samenleven van mensen uit verschillende culturen. Subsidies kunnen het gehele jaar aangevraagd worden.

3. Initiatief wijk West tot Jop op Aakplein
Bewoners van het Aakplein en omgeving hebben in januari een voorstel ingediend voor het realiseren van een Jop (Jongeren ontmoetingsplek) op het Aakplein. De kosten voor de uitvoering zijn begroot op EUR 20.148,00.

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de wijkwethouder voor West om het initiatiefvoorstel nader te onderzoeken. Dit is een gebruikelijke stap in de procedure. De wijkwethouder neemt binnen 8 weken een besluit. Hij vraagt advies aan de raadscommissie voor de wijk West. Het initiatiefvoorstel Aakplein, Jop (in het kader van de regeling Recht van Initiatief) zal in een openbare vergadering van de raadscommissie voor de wijk West worden behandeld.

4. Initiatief Wijk-C oost voor verbetering Oranjehof De preventiegroep Wijk-C oost in de wijk Binnenstad heeft in november 2002 een voorstel ingediend dat uit verschillende onderdelen bestaat. De eventuele uitvoering van al deze onderdelen zou te duur worden voor het Recht van Initiatief, de maximale gemeentelijke bijdrage is EUR 30.000,00. Het voorstel bestaat nu uit het verbeteren van de speelplaats Oranjehof, een speelplaats voor kinderen in de kleuterleeftijd. De kosten voor de uitvoering zijn begroot op EUR 10.500,00. Een bedrag van 19.500,00 wordt gebruikt om ook een voorziening voor oudere kinderen aan te leggen in wijk-C oost. Dit in overleg met alle belanghebbenden.

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de wijkwethouder voor Binnenstad om het initiatiefvoorstel nader te onderzoeken. Dit is een gebruikelijke stap in de procedure. De wijkwethouder neemt binnen 8 weken een besluit. Zij vraagt advies aan de raadscommissie voor de wijk Binnenstad. Het initiatiefvoorstel (in het kader van de regeling Recht van Initiatief) zal in een openbare vergadering van de raadscommissie voor de wijk Binnenstad worden behandeld.

5. Velvergunningen Koningsweg en Fort Blauwkapel
Vanwege de herinrichting van de Koningsweg (tussen het viaduct bij de Waterlinieweg en het kruispunt met de Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht-Oost) heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een vergunning te verlenen voor het vellen van 29 essen. Deze bomen staan tussen de rijbaan en het fietspad. Niet alle bomen moeten geveld worden, er blijft ook een aantal bomen staan. Tijdens de herinrichting zullen deze bomen extra bescherming krijgen. Als het werk is afgerond komen er 29 nieuwe bomen langs de Koningsweg.

Op de locatie 'Geitenwei' bij Fort Blauwkapel staan acht esdoorns waarvoor het college een velvergunning heeft verleend. De bodem onder het gras, waar de bomen staan, is ernstig verontreinigd als gevolg van PAK's (Poly-aromatische koolwaterstoffen.) De grond wordt voor een deel afgegraven, zodat deze bomen niet kunnen blijven staan. De overige bomen op de Geitenwei worden tijdens de herinrichtings- en bouwactiviteiten beschermd.

Ten slotte heeft het college ingestemd met het besluit om 48 bomen te vellen en 29 bomen te verplanten in het gras en de beplantingsstrook bij Fort Blauwkapel. Fort Blauwkapel wordt heringericht en in het kader daarvan vinden werkzaamheden plaats aan de fortgracht en de wallen. Ook vinden rioleringswerkzaamheden plaats en wordt de toekomstige woningbouwlocatie bij het fort bouwrijp gemaakt. De 29 bomen die verplant worden komen deels op het terrein van Fort Blauwkapel terug en deels zullen ze op een andere geschikte locatie in de gemeente komen te staan.

6. Aanscherping regels koninginnedag: vergunning nodig voor handelaren In een deel van de binnenstad, waar op Koninginnedag de traditionele vrijmarkt plaatsvindt, zal de gemeente vanaf dit jaar vergunningen uitgeven voor commerciële handel. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten naar aanleiding van de evaluatie van de vrijmarkt van 2002. Handelaren met zo'n vergunning zijn dan zeker van een standplaats. Het gaat om plekken die al jaren door commerciële handelaren op Koninginnedag worden ingenomen, zoals de St.Jacobsstraat, een deel van de Waterstraat, de Van Asch van Wijcksbrug en een gedeelte van de Van Asch van Wijckskade. De vergunning moet vóór 15 maart 2003 zijn aangevraagd bij de Dienst Stadsbeheer, die ze behandelt in volgorde van binnenkomst.

Via een stadsplan zullen bewoners en handelaren in het vrijmarktgebied op de hoogte gesteld worden. Op de internetsite van de gemeente staat vanaf 12 februari meer informatie met daarbij ook het aanvraagformulier voor de vergunning en een digitale kaart van het gebied. Er is plaats voor 120 handelaren en de vergunning zal EUR 102,70 gaan kosten.

Al eerder heeft de gemeente maatregelen genomen om Koninginnedag weer een echt feest te maken. Zo is vorig jaar opgetreden tegen mensen die al dagen van tevoren een plekje wilde 'bezetten', is de verkoop van alcohol op straat door particulieren verboden en wordt nauwlettend toegezien dat alleen professionele handelaren etenswaren verkopen die aan bederf onderhevig zijn. Deze maatregelen worden onverkort gehandhaafd.

Het college heeft bovendien besloten, op basis van de evaluatie van de vrijmarkt van 2002, om de kermis op de Neude doorgang te laten vinden onder strikte voorwaarden. Het kermisterrein zal dit jaar anders worden ingericht, er komt meer toezicht, meer hekwerk en meer verlichting, alcoholverkoop op het kermisterrein is verboden en de kermis zal op Koninginnedag om 18.00 uur moeten sluiten. Met deze maatregelen hoopt het college tegemoet te komen aan de bezwaren van omwonenden en de wijkraad Binnenstad. De kermis op de Neude is -samen met de Piekenkermis op de Maliebaan- nog de enige echte stadskermis die Utrecht heeft en heeft daarom een belangrijke functie. Het college heeft de wijkraad direct op de hoogte gebracht van het besluit. De maatregelen worden na Koninginnedag geëvalueerd.

7. Inspraakresultaten sportcomplexen Rijnsche Park Het inrichtingsplan van de sportcomplexen van UVV en VV De Meern in het Rijnsche Park wijzigt op een paar punten. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten naar aanleiding van een inspraaktraject in september 2002. De ontsluiting voor autoverkeer en nood- en hulpdiensten wordt verbeterd en er komen meer parkeerplaatsen dan oorspronkelijk was gepland.

Het gaat om ontwerpen van sportcomplexen voor UVV (voetbal, tennis, softbal, honkbal en een sporthal), VV De Meern (voetbal, jeu-de-boules) en enkele andere, nog te bepalen, verenigingen die vanaf 2005 een nieuw thuishonk krijgen in het Rijnsche Park.

De inspraak die in september 2002 heeft plaatsgevonden was ook bedoeld voor het aanvragen van een vrijstelling van het bestemmingsplan (artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening) voor het complex van VV De Meern.

8. Tijdelijke huisvesting kinderopvang Vleuterweide Voor tijdelijke huisvesting van kinderopvang in Vleuterweide is een eenmalige subsidie van de gemeente noodzakelijk. In Vleuterweide en omgeving (Vleuten Veldhuizen en De Meern) is sprake van een tekort aan kinderopvang. Een tijdelijk kinderdagverblijf met drie groepsruimtes is nodig om het tekort voor een deel op te vangen tot de vertraagde oplevering van Kindercluster noord in medio 2005. Exploitatie voor een periode van twee jaar is niet rendabel. Het college van burgemeester en wethouders doet het voorstel aan de gemeenteraad een bedrag van Euro 92.400 beschikbaar te stellen uit het zogeheten frictiefonds Leidsche Rijn. Het tijdelijke kinderdagverblijf van Kameleon dat naast dat van Koko komt te liggen, kan dan omstreeks mei 2003 in gebruik worden genomen.

Deel: ' Persconferentie B&W Utrecht '
Lees ook