Gemeente Utrecht

PERSGESPREK COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Dinsdag 4 september, 16.00 uur

Perskamer 1.03, Stadhuis

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2001.


1. Raadplegend Referendum Stationsgebied
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om uit te gaan van 15 mei 2002 als datum waarop het eerste raadplegend referendum wordt gehouden over de aanpak van het Stationsgebied. Op die datum zijn ook de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad middels een startnotitie òf en wanneer het referendum wordt gehouden. Dit gebeurt naar verwachting begin volgend jaar.

Voor inwoners met de Nederlandse nationaliteit heeft de gecombineerde stemming als voordeel dat zij slechts eenmaal naar het stemhokje hoeven om twee maal te stemmen. Om aan de Tweede Kamerverkiezingen deel te kunnen nemen, moeten inwoners de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat geldt niet voor het referendum. Daarnaast bespaart deze gecombineerde stemming de gemeente NLG 245.000 / EUR 111.176.

Om op 15 mei 2002 inderdaad het referendum te kunnen houden, moet de gemeenteraad op 7 maart 2002 besluiten over het startdocument Raadplegend Referendum Stationsgebied. In dit document legt de de raad de gang van zaken rond het referendum nauwkeurig vast. Het startdocument beantwoordt vragen als "Op welke vraag kunnen kiezers antwoord geven?", "Hoe zal de gemeente bekendheid aan het referendum geven?" en "Hoe kunnen inwoners campagne voeren?". De gemeente voert verschillende activiteiten uit om inwoners te informeren over het aanstaande referendum. Vanaf deze week ligt er bijvoorbeeld bij de wijkbureaus, wijkservicecentra, bibliotheken en het ICU een folder voor bewoners over het referendum. Op woensdagavond 26 september vindt het tweede openbare zomerdebat plaats op het plein voor het stadhuis. Leden van het college gaan met bewoners en andere deskundigen in debat over het referendum. In het debat staat de totstandkoming van de plannen voor het stationsgebied centraal.

Het voorstel voor het referendum op 15 mei komt aan de orde in de raadscommissie voor Algemene Zaken, Veiligheid, Wijkgericht Werken en Financiën.


2. Bezoek uit Helsinki
Het college van burgemeester en wethouders zal aanstaande vrijdagmorgen een delegatie uit Helsinki ontvangen. Bestuurders en ambtenaren komen op die dag in onze stad kijken naar het Griftpark en het Julianapark. Naast Utrecht bezoeken zij nog een aantal andere steden in Europa.

De mensen uit Helsinki staan voor de opgave een aantal nieuwe parken aan te leggen in hun stad. Hoewel de stad nog grotendeels groen is (slechts 15% van het oppervlak van de gemeente is bebouwd) is er behoefte aan parken met speelplekken voor de kinderen, ontmoetingscentra voor de ouderen en andere voorzieningen. Het bestuur van Helsinki kijkt nu in Europa rond naar oudere en recent aangelegde parken in de verwachting daardoor ideeen op te kunnen doen.

In Utrecht staat het recent aangelegde Griftpark op de agenda en het oudere Julianapark. Het Griftpark is een park met zeer veel voorzieningen en weinig groen. De voorzieningen zijn relatief groot van opzet en oppervlakte. Om de voorzieningen is het zeer gewaardeerd. Het Julianapark is een groen park met een grote aantal van kleinschalige voorzieningen . Het Julianapark behoort tot de best bezochte parken in de stad.


3. West en Noordwest krijgen ecologische zone
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor NLG 400.000/ EUR 181.513 beschikbaar te stellen voor een zestal zogenoemde Groene Web projecten. Het betreft natuurprojecten in de wijken West en Noordwest, waarbij het gaat om het verbeteren van de groene leefomgeving. De verbindingszone langs de Leidsche Rijn, het Merwedekanaal en de spoorlijn richting Amersfoort zal zodanig worden ingericht dat het voor dieren beter mogelijk wordt zich te verplaatsen via deze corridor. Ook zal het gebied rond de Prinses Irenebrug ecologisch worden ingericht. De projecten zullen dit jaar met behulp van actieve bewoners starten.

Concreet gaat het om de volgende maatregelen:
* bij de Spinozabrug zullen 'floatlands' worden aangebracht,
* onder de Mozartbrug komt een loopplank,
* onder de Hommelbrug wordt een 'faunatunnel' aangelegd,
* de berm langs de Leidsche Rijn (bij de J.P. Coenbrug) wordt heringericht,
* bij de spoorbermen langs de spoorlijn richting Amersfoort wordt bij de Vechtbrug een verbinding voor dieren gemaakt via de voetgangersbrug,
* bij de Prinses Irenebrug wordt de oever verbeterd en er komt een 'duiker'.

Het doel van de Groene Web projecten is dat groengebieden met elkaar worden verbonden, zodat planten en dieren (zoals salamanders, spitsmuizen en egels) zich via de zone kunnen verspreiden en verplaatsen. Inmiddels zijn in de stad al een aantal Groene Web projecten gerealiseerd. Zo zijn de oevers langs het water bij de Pizarrolaan, de Vasco da Gamalaan, de Columbuslaan en de Cortezlaan ecologisch ingericht. In 1999 is met behulp van bewoners een ecologische muur van 180 meter lang beplant in het Griftpark. In de herfst van 2000 is stinzenflora geplant langs de noordelijke stadsbuitengracht. Bij het Julianapark ligt nu een faunatunnel zodat egels veilig de straat over kunnen steken.

Het voorstel van het college van komt aan de orde in de raadscommissie Stationsgebied, Leidsche Rijn, Verkeer & Vervoer.


4. Samenwerking uitvoering bouwstoffen besluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de uitvoering van het samenwerkingsproject Handhaving Bouwstoffenbesluit met de politie en de raadscommissie voor Stationsgebied, Leidsche Rijn, Verkeer en Vervoer daarover te informeren.

De Landelijke Coördinatie Commissie Milieuhandhaving (L.C.C.M.) heeft handhaving van het Bouwstoffenbesluit als speerpunt. Als uitvloeisel daarvan heeft de politie de gemeente benaderd voor het uitvoeren van een samenwerkingsproject op het gebied van handhaving van het Bouwstoffenbesluit. Primair gaat het daarbij om controle op de toepassingsregels bij het hergebruik van grond en van categorie 2-bouwstoffen (bouwstoffen waarvoor, bij toepassing, isolerende maatregelen noodzakelijk zijn). Dit project wordt gefinancierd uit de begroting van bureau Bodem (reguliere handhavingsacties).


5. Ruimtelijke visie 'Rondom Rubens' (Utrecht Oost)
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er een ruimtelijke visie wordt opgesteld voor het plangebied 'Rondom Rubens' in Utrecht Oost. Dit gebied grenst aan de Venuslaan, de Rubenslaan, de Herculeslaan en de Weg tot de Wetenschap.

Het plangebied 'Rondom Rubens' moet worden beschouwd als een stedelijke ´ontwikkelingscorridor´ met meerdere ontwikkelingen die niet los van elkaar bezien kunnen, en mogen, worden. Het doel van de visie is om (nu ontbrekende) samenhang aan te brengen in die ontwikkelingen en om de kwaliteit van het gebied te versterken. De belangrijke ontwikkelingen betreffen:
* de uitbreiding van het Diakonessenziekenhuis,
* de herontwikkeling van Galgenwaard en omgeving;
* de uitbreiding van het gebouw van KPN Telecom;
* de herstructurering van het studentencomplex aan de Ina Boudier Bakkerlaan;
* het vrijkomen van de scholen van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC);
* de herontwikkeling van het Kromhoutterrein door Defensie;
* de planontwikkeling HOV.
De visie moet duidelijkheid geven over de wenselijke ruimtelijke-functionele indeling van het gebied, rekening houdend met de planologische, financiële en maatschappelijke (on)mogelijkheden. Het is de wenselijk dat de visie-ontwikkeling start in het najaar van 2001, het opstellen van de visie neemt drie maanden in beslag. De raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Wonen, grondzaken en Onderwijs wordt geïnformeerd.


6. Ontruiming terrein Van Lieflandlaan
Het college heeft besloten een procedure te gaan volgen om een gemeentelijk terrein aan de Van Lieflandlaan te ontruimen.

Op 9 augustus jl. heeft een aantal personen met caravans en keetwagens een terrein aan de Van Lieflandlaan gekraakt. De bezetting van het terrein heeft tot grote onrust in de buurt geleid, waarbij politie en brandweer in actie moesten komen. Het ligt in de bedoeling nog dit jaar op het terrein te starten met de bouw van noodlokalen ten behoeve van het basisonderwijs in Tuindorp.

Nu de krakers niet hebben gereageerd op het dringende verzoek om het terrein vrijwillig te verlaten, spant de gemeente een procedure aan om het terrein ontruimd te krijgen.


7. Tariefheffing inspectie kindercentra
Het college heeft besloten om een tarief te gaan heffen voor de inspectie van kindercentra door de GG&GD. Dit past in het kader van het profijtbeginsel .

Met ingang van 1 januari 2002 betalen kindercentra per locatie NLG
1.300/ EUR 590 voor de jaarlijkse routinematige inspectie door de GG&GD. Een eerste inspectie bij een nieuw kindercentrum en bij nieuwbouw kost voortaan NLG 3.000 / EUR 1361. Hetzelfde bedrag moet betaald worden voor inspecties bij verhuizing of bij grote verbouwingen van bestaande kindercentra. De kindercentra (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen) betalen hiermee een vrijwel kostendekkend tarief. Het rijk en de gemeente dragen ook nog bij aan de kosten van de inspectie.

Het voorstel komt aan de orde in de raadscommissie MOV


8. Gymzaal Goeree 4
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met herbouw van de gymnastiekzaal aan Goeree 4 in de wijk Lunetten, uitgebreid met een voorziening voor naschoolse opvang. Tevens zal op het terrein een aantal tijdelijke schoollokalen (± 8 lokalen) worden gebouwd ten behoeve van de basisscholen De Klim, De Spits en De Baanbreker. Bij de ontwikkeling van deze plannen, wordt de huidige speelvoorziening voor jongeren zoveel mogelijk gehandhaafd. Tevens wordt rekening gehouden met een ecologische zone van 10 meter breed.

Het college heeft hiermee besloten af te zien van de vestiging van de turnvereniging DOO/K&V op de locatie Goeree 4. Het draagvlak in de wijk werd te gering geacht om deze ontwikkeling voort te zetten. Het college heeft de directeuren DMO en OGU opdracht gegeven een alternatieve locatie te zoeken voor DOO/K&V.

Volgens de huidige planning zullen de gymzaal, de voorziening voor de naschoolse opvang en de tijdelijke lokalen in het eerste kwartaal van 2003 gereed zijn.

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid op 20 september 2001

Utrecht, 4 september 2001

Deel: ' Persgesprek college van B&W gemeente Utrecht '
Lees ook