Gemeente Utrecht

PERSGESPREK COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Dinsdag 14 augustus, 16.00 uur

Perskamer 1.03, Stadhuis


1. Halfjaarlijkse risicolijst brandweer
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de half jaarlijkse actualisatie door de brandweer van de lijst met risico-objecten en risicolocaties in de stad Utrecht. Inhoudelijk verschilt de lijst niet veel van die van januari 2001. Toegevoegd aan de lijst zijn het Amsterdam-Rijnkanaal en de Zuilense Ring.

De raadscomissie Financiën en Algemene Zaken wordt geïnformeerd.


2. Milieueffectrapportage Het Zand
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een milieueffectrapportage (MER) te laten maken voor deelplan Het Zand in Leidsche Rijn. De MER maakt deel uit van de procedure om te komen tot een bestemmingsplan voor deze nog te bouwen woonwijk.

De milieueffectrapportage beoogt het milieubelang een plaats te geven in de belangenafweging van het vast te stellen bouwprogramma. In de MER wordt aandacht besteed aan de voorgenomen activiteiten, het maatschappelijk doel daarvan en de gevolgen voor het milieu. Pas na afronding van de milieueffectrapportage kan de raad het bestemmingsplan voor Het Zand vaststellen. Het is de bedoeling om het bestemmingsplan voor Het Zand medio 2002 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Bij de bestemmingsplannen voor de wijken Langerak etc. kon nog worden teruggegrepen op de milieueffectrapportage voor het Regionaal Structuurplan (RSP) uit 1991(?). Dit RSP voorziet in in een milieubeoordeling van het woningbouwprogramma tot 2005. Omdat Het Zand deel uit maakt van de bouwprogramma na 2005 is hiervoor een nieuwe MER noodzakelijk.

De commissie voor het stationsgebied, Leidsche Rijn, Verkeer en Vervoer wordt gehoord.


3. Toegangspad nieuw dierenasiel
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot:


- het aangaan van een akte van ingebruikgeving met de Staat der Nederlanden inzake een perceel grond gelegen nabij de Koningsweg;


- uitgifte in erfpacht van een perceel grond aan de Stichting Stichts Asiel voor Dieren, gelegen nabij de Koningsweg te Utrecht.

De Stichting Stichts Asiel voor Dieren zal het in erfpacht verkregen perceel grond benutten voor de bouw van een nieuw dierenasiel.

De medewerkers en de bezoekers van het dierenasiel zullen gebruik gaan maken van het toegangspad naar een aangrenzende pompenkelder, eigendom van de rijksoverheid. Deze pompenkelder en de overige aangrenzende eigendommen van de rijksoverheid zullen worden afgescheiden door een hekwerk dat voorzien is van een dubbele poort voort medewerkers van Rijkswaterstaat/de Staat der Nederlanden. Er zal in de aangrenzende sloot een dam worden aangebracht en vervolgens zal aan de andere kant van de sloot op gemeentegrond het resterende gedeelte van het toegangspad worden gerealiseerd.


4. Voordrachten Welstandskamer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de heer Vermeulen als voorzitter en de heer Meijer als architectuurlid van de Welstandskamer Leidsche Rijn voor te dragen.

In het najaar zal de heer U.F. Hylkema zijn voorzittersfunctie in de Welstandskamer Leidsche Rijn neerleggen, wegens het verstrijken van de vastgestelde zittingstermijnen. De heer P.G. Vermeulen wordt voorgedragen om zijn plaats in te nemen. De heer Vermeulen is reeds voorzitter van de Commissie Welstand en Monumenten en architectuurlid van de Welstandskamer Leidsche Rijn. Door zijn lidmaatschap te wijzigen in het voorzitterschap wordt de koppeling van beide commissies weer van kracht. Dit is zeer wenselijk in het kader van een samenhangende welstandsadvisering over heel Utrecht (zoals ook vastgelegd in de verordening). De heer Vermeulen is, naast zijn welstandswerk voor de stad Utrecht, mededirecteur en eigenaar van Van Mourik Vermeulen Architecten bv in Den Haag.

Voor de vrijgekomen plaats in de Welstandskamer wegens het doorschuiven van de heer Vermeulen, wordt de heer H. Meijer voorgedragen. De heer Meijer is mededirecteur van het bureau Kerste - Meijer architecten in Amsterdam. Hij heeft veel gerealiseerde werken op zijn naam staan, en daarbij een aantal gerenommeerde architectuurprijzen in de wacht weten te slepen. Door zijn functioneren in andere welstandscommissies alsook zijn docentschap, heeft de heer Meijer ervaring in het overbrengen van kennis en het verwoorden van ´architectuur´.

Beide zittingsduren zijn in de verordening vastgelegd voor twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging van twee jaar bij gebleken geschiktheid.

Het college is verheugd twee kandidaten te kunnen voordragen met de gewenste en vereiste kwalificaties, die ook tijd vrij kunnen en willen maken om zich in te zetten voor de Utrechtse gebouwde omgeving.

Beide voorstellen komen aan de orde in de raadscommissie ROWGO.


5. Ontwerp Voorstraat en Wittevrouwenstraat vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met het definitief ontwerp voor de tijdelijke herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Het ontwerp heeft naar aanleiding van inspraakreacties enkele kleine aanpassingen ondergaan. Al eerder ging het college akkoord met het voorstel voor de dekking van NLG 400.000 aan extra kosten voor deze herinrichting.

Naar aanleiding van inspraakreacties is het ontwerp voor de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat op twee plekken gewijzigd. De eerste wijziging betreft een uitbreiding van het aantal fietsklemmen in de Voorstraat. De tweede wijziging bestaat uit het iets verleggen van het fietspad aan de rechterkant van de Voorstraat(gezien vanaf de Neude) ten behoeve van ruimte voor voetgangers.

Het nu vastgestelde ontwerp komt bijna geheel overeen met het ontwerp dat in het najaar van 2000 in nauw overleg met vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers tot stand gekomen is. Het meest in het oog lopende verschil is de keuze van asfalt in plaats van klinkers voor de rijweg voor het autoverkeer. Ook is er gekozen voor een zwaardere fundering voor de rijweg. De belangrijkste kenmerken van het ontwerp zijn: een rijweg van maximaal 3,5 meter die stad-in gebruikt wordt door auto's, bus (lijn 8) en fietsers; voor fietsers stad-uit wordt een vrijliggend fietspad met een minimale breedte van 1.90 m aangelegd; het aantal parkeerplaatsen en laad-en losplaatsen is iets groter dan in de oude situatie. Vanwege het voorlopig tijdelijke karakter van de herinrichting worden geen bomen geplant.

Onderdeel van het collegebesluit is de dekking van de extra kosten van NLG 400.000 Dit bedrag wordt gefinancierd uit het uitvoeringskrediet voor de HOV-busbaan tussen Utrecht CS en De Uithof. Daarmee komt het totale bedrag voor de tijdelijke herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat op NLG 2.400.000

Het collegebesluit wordt behandeld in de raadscommissie voor Stationsgebied, Leidsche Rijn, Verkeer en Vervoer.


6. Recht van initiatief
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om vier voorstellen die zijn ingediend in het kader van de regeling 'Recht van initiatief' nader te laten onderzoeken door de desbetreffende Wijkcommissies. Dit is een gebruikelijke stap in de procedure. De wijkcommissies nemen binnen 3 maanden (na het raadsbesluit op 13 september) een besluit over het honoreren van de initiatiefvoorstellen. Het gaat om de volgende vier nieuwe initiatiefvoorstellen:


1. Achillesdreef, visvijver (wijk Overvecht) De Bewonerscommissie OZO (Overvecht-Zuid-Oost) doet een voorstel voor verbetering van de oevers van de visvijver in het park aan de Achillesdreef.
2. Plantenbakcommissie Wittevrouwen (wijk Noordoost) De Plantenbakcommissie Wittevrouwen doet een voorstel voor het verbeteren van het parkeerbeleid voor huur- of leenauto's en het beperken van de parkeervergunningen voor tweede auto's, ten gunste van inpandige fietsenstallingen en groen in de wijk.
3. Ferdinand Bolstraat, voetbalkooi (Oost) Een groep bewoners in de Ferdinand Bolstraat e.o. doen het voorstel voor het plaatsen van een voetbalkooi ter voorkoming van voetbaloverlast.
4. Kneppelhoutstraat, herinrichting (West) Het Comité van Initiatief Kneppelhoutstraat doet een voorstel voor herinrichting met als doel de straat fraaier, leefbaarder en veiliger te maken.

De gemeenteraad besluit op 13 september 2001 of de wijkcommissies deze initiatiefvoorstellen zullen gaan afhandelen.

Daarnaast heeft het college de Dienst Stadsbeheer opdracht gegeven om samen met de indieners het project "Pomp aan de Kosdreef "uit te voeren. Dit initiatiefvoorstel van de Tuin-Adoptie-Klup Overvecht is op 18 juli door de Wijkcommissie Overvecht positief beoordeeld. Het project behelst het herstel van de nostalgische waterpomp aan de Kosdreef door reparatie een aansluiting op de waterleiding. De raadscommissie Algemene Zaken, Financien, Wijkgericht Werken en Veiligheid wordt geïnformeerd.


7. Halfjaarrapportage Museumkwartier
Op 14 juli 1997 heeft de Europese Commissie positief beslist over de subsidieaanvraag uit 1995 voor het Utrecht project Museumkwartier. Het steunbedrag voor de uitvoering van het project bedraagt maximaal EUR 2.981.246 , zijnde 24% van de totaal subsidiabele uitgaven.

In het kader van de toekenningsbrief (Grant Letter) is door de Europese commissie een aantal voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in de zogenaamde Practical Guide for Project Management, die de gemeente begin 1998 ontving. In de Grant Letter en de Practical Guide zijn voorwaarden genoemd ten aanzien van onder andere:
* aanvang en einde van het project
* de projectorganisatie
* verslaglegging
* inzet van de financiële bijdrage van de commissie
* subsidiabiliteit van kosten
* financiële controle

* communicatie over de projecten binnen Europees verband.
Omdat de Europese Commissie een jaar verlenging heeft toegekend voor het project gelden nu de volgende deadlines:


* 31 december 2000: aangaan financiële verplichtingen,

* 30 juni 2001: uitvoering gereed,

* 30 september 2001: eindrapport gereed.
Summary Report

De vastgestelde rapportage (June Summary Report) vloeit voort uit de door de Europese Commissie gestelde voorwaarden. In het kader van de verslaggeving worden jaarlijks twee voortgangsrapportages verlangd.

Per 30 juni een beperkte rapportage (Summary Report) en per 30 september 2001 moet het eindrapport voor het Museumkwartier bij de Europese Commissie zijn ingediend. Na de halfjaarrapportages in 1998, 1999 en 2000 is dit de vierde halfjaarrapportage.

Voortgang van het Programma Museumkwartier

Het werk aan de verschillende projecten is zo goed als afgerond en is overal in de zuidelijke oude stad merkbaar en zichtbaar. Van de 20 deelprojecten zijn er 18 geheel gereed en bevinden de nog lopende projecten, Rondom RonDon, en Bereikbaarheid Museumkwartier zich ver in de uitvoeringsfase. Het gaat goed met het Museumkwartier. De samenhang en samenwerking blijft groeien. De einddatum van het Europese programma is 1 juli 2001, maar een einddatum van het Utrechts Museumkwartier is er niet, want de doelstellingen zijn nog steeds het nastreven waard. Dat blijkt uit de vele recente private initiatieven. Zo hebben de musea afgesproken zicht te blijven inzetten voor de gezamenlijke marketing van het gebied. Ook binnen de gemeente zijn verschillende stappen ondernomen om ook na de periode van de Europese subsidie de maatregelen in het Museumkwartier te kunnen voortzetten. Het project wordt als doelstellingenprogramma opgenomen in het reguliere werkprogramma van het Wijkbureau Binnenstad. Maar niet overal is geld voor. Om financiering rond te krijgen worden provincie, bewoners, culturele instellingen, particuliere ondernemers en de gemeente zelf zoveel als mogelijk betrokken en aangesproken. Voor de voortzetting van de marketingactiviteiten in 2002 en een deel van 2003 is de financiering rond.


8. Startnotities

-Bakkerij De Raad
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met de startnotitie bakkerij de Raad. De eigenaar van bakkerij de Raad, gevestigd aan de Lauwerecht, hoek Draaiweg heeft besloten om de bakkerij-activiteiten naar elders te verplaatsen. Het bedrijf kan met de huidige bedrijfsvoering niet voldoen aan de eisen die worden gesteld in het kader van de Wet Milieubeheer. Dit is voor de eigenaar de reden om de bakkerij te verplaatsen. Het bedrijf sluit per 1 september 2001. De eigenaar is voornemens op de locatie een bouwplan te ontwikkelen. De eigenaar denkt hierbij aan een dertiental koopappartementen grotendeels georiënteerd op de Vecht, en een ondergrondse parkeergarage. De ontsluiting van de parkeergarage zou via de Lauwerecht plaats moeten vinden. Het pand van de oude bakkerij (Lauwerecht 30 op de hoek van de Draaiweg) blijft gehandhaafd.

Aan de wijkmanager Noordoost wordt opdracht gegeven om een notit ie op te laten stellen waarin wordt aangegeven onder welke randvoorwaarden de gemeente bereid is mee te werken aan verdere planontwikkeling ten behoeve van woningbouw.

Het voorstel komt aan de orde in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondzaken en Onderwijs.


- Ontwikkelingsvisie Strosteeggebied
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de startnotitie Ontwikkelingsvisie Strosteeggebied. Het gebied Strosteeg wordt begrensd door de Oudegracht, de Springweg, de Haverstraat en de Visschersteeg. Regelmatig worden door ontwikkelaars, ondernemers en bewoners initiatieven voor dit gebied ontwikkeld. De op te stellen ontwikkelingsvisie moet een planologisch kader geven om deze initiatieven te toetsen. De parkeergarage Strosteeg krijgt daarin speciale aandacht. In de ontwikkelingsvisie zal de mogelijkheid opengelaten te worden om deze parkeergarage op termijn te vervangen door een ondergrondse garage. De raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen wordt geïnformeerd.


- Oudegracht 193 (voormalige drukkerij Abels)
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de startnotitie Oudegracht 193. Recentelijk is een nieuw initiatief aangemeld door P. J Koemans Projectontwikkeling bv, dat voorziet in de bouw van 10 a 11 woningen op het terrein van de voormalige drukkerij Abels.

De gemeente staat in principe niet afwijzend staat tegenover woningbouw op deze locatie. Er wordt nu eerst een planidentificatie gemaakt waarin de randvoorwaarden worden beschreven die de gemeente aan de ontwikkelaar wil meegeven. Aangezien Oudegracht 193 valt binnen het gebied van de ontwikkelingsvisie Strosteeg is het in ieder geval noodzakelijk dat de plannen op die visie worden afgestemd en zonodig worden aangepast. De raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen wordt geïnformeerd.


9. Fotokunstwerk Marin Kasimir voor Kinderkluster Voorn
In het kader van de gemeentelijke 1,5%-regeling voor kunst aan openbare gebouwen heeft het Utrechtse gemeentebestuur de Zwitserse kunstenaar Marin Kasimir opdracht gegeven om een kunstwerk te maken voor Kindercluster Voorn in Leidsche Rijn. Utrecht kent sinds 1954 de gemeentelijke percentageregeling voor publieke gebouwen. De regeling blijkt een uitstekend instrument om enerzijds de beeldende kunst een bijdrage te laten leveren aan de gebouwde omgeving, anderzijds het publiek kennis te laten maken met de hedendaagse kunst. De opdracht bij Kindercluster Voorn is de eerste 1,5% opdracht die gerealiseerd wordt in Leidsche Rijn.

Marin Kasimir (1957, woont en werkt in Brussel) geniet in Nederland reeds bekendheid door zijn monumentale fotopanorama in de parkeergarage van het stadhuis in Den Haag, een 75 meter lang fotoportret van het Spui. Kasimir gebruikt voor zijn foto's een unieke 'Roundshot 65/70' panorama-camera, die twee keer om zijn as draait en waarmee hij alle beelden in één rondgaande beweging opneemt.

Voor Kindercluster Voorn fotografeerde hij de ontdekkingstocht van zeventig kinderen, afkomstig van de twee scholen en het kinderdagverblijf, die met kleurige bouwhelmen op de bouwplaats onderzoeken. De foto's die hij maakte van hun tocht door het nieuwe gebouw worden het uitgangspunt voor de drie uiteindelijke werken. Een werk (print op zeildoek) komt als blikvanger op de kop van het gebouw, een fotoprint op de ramen van de gymzaal, en een lichtbak van 15 meter lang in de centrale binnenhal.

Tijd en geschiedenis spelen een grote rol in deze fotopanorama's. De fotopanelen zullen in het gerealiseerde schoolgebouw altijd verwijzen naar de periode van het ontstaan en de kinderen die er op onderzoek gingen. Met een knipoog naar het nabijgelegen Archeologiepark, waar de ontstaansgeschiedenis van Leidsche Rijn onder de grond verborgen ligt, toont Kindercluster Voorn altijd zijn oorsprong.

Het werk wordt onthuld bij de opening van het Kindercluster, half oktober 2001.


10. Interimdirecteur DSO
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de heer ing. A. C. (Tom) de Bruin m.i.v. september 2001 interimdirecteur van de Dienst Stads Ontwikkeling (DSO) wordt.

Hij zal in de periode tot het aantreden van een 'vaste' directeur, naar verwachting begin 2002, leiding geven aan de DSO en als 'kwartiermaker' fungeren.

Tom de Bruin heeft een lange staat van dienst, waarin hij onder andere interimdirecteur van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Groningen en gemeentesecretaris van de gemeente Assen was. Gelet op die staat van dienst, maar ook op zijn duidelijke en constructieve optreden, meent het college in hem een goede interimdirecteur te hebben gevonden.

Tom de Bruin zal in september op beperkte schaal starten en is vanaf 1 oktober 2001 voor drie tot vier dagen beschikbaar.


11. Onderzoek vermeende belangenverstrengeling ambtenaren
In de raadsvergadering van 12 juli 2001 heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken dat er een onafhankelijk extern onderzoek wordt gedaan naar de vermeende belangenverstrengeling van gemeente-ambtenaren. Prof. Mr. A.F.M Dorresteijn (1948) van de Universiteit Utrecht heeft zich bereid verklaard om dit onderzoek te gaan leiden. Adriaan Dorresteijn is decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid en hoogleraar Ondernemingsrecht.

Nadat met Dorresteijn nader overleg is gevoerd over de onderzoeksopdracht, zal het college binnenkort een besluit nemen over de benoeming van Dorresteijn en de definitieve opdrachtformulering aan de onderzoeksgroep. Het college stelt het zeer op prijs dat met de aanstaande benoeming van dhr. Dorresteijn als onderzoeksleider de goede samenwerking tussen de universiteit en de gemeente verder vorm krijgt.

De commissie voor Algemene Zaken, Veiligheid, Wijkgericht Werken en Financiën zal over het onderzoek nader worden geïnformeerd.

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d 14 augustusi 2001.

Utrecht, 14 augustus 2001

Deel: ' Persgesprek college van B&W Utrecht '
Lees ook