Gemeente Utrecht

PERSGESPREK COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Dinsdag 28 augustus, 16.00 uur

Perskamer 1.03, Stadhuis

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2001.


1. Richtlijnen Straatmeubilair: harmonie tussen meubilair en omgeving
Het college van burgemeester en wethouders heeft de tweede editie van de richtlijnen voor straatmeubilair vastgesteld. De gemeente werkt aan een duurzame, aantrekkelijke buitenruimte. Samenhang tussen straatmeubilair en omgeving draagt daar toe bij.

In de tweede editie van de richtlijnen zijn de volgende producten uitgewerkt: de openbare verlichting, reclame uitingen, parkeervoorzieningen en het speelmateriaal. Deze moeten vanaf nu aan de vastgestelde richtlijnen voldoen wanneer zij in de openbare ruimte in de stad worden geplaatst.

Inrichters van de buitenruimte hebben in de stad de keuze tussen standaard, bijzonder of uniek straatmeubilair. Dit is afhankelijk van de functie van het stadsgebied. Aan de hand van een stedebouwkundig kader is de keuze van straatmeubilair uitgewerkt. In het stedebouwkundig kader is aangegeven welke gebieden gezien het gebruik in de stad worden aangemerkt als standaard, als bijzonder en als uniek. Per wijk zijn kaarten ontwikkeld, waarop is aangegeven waar standaard, bijzonder of uniek straatmeubilair kan worden geplaatst.


2. Opvang voor dak- en thuislozen aan de Sartreweg
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad voor te stellen een budget vrij te geven t.b.v. de bouw van het eerste hostel voor 25 verslaafde dak- en thuislozen aan de Sartreweg.

Het budget bedraagt EURO 1.905.877 / NLG 4.200.000.

De voorziening is de eerste van in totaal negen, waaronder drie tijdelijke, te realiseren voorzieningen voor verslaafde dak- en thuislozen in de stad Utrecht.

Met het bouwen van dergelijke voorzieningen wordt verwacht dat de overlast in het centrum van de stad afneemt. Daarnaast zal, door verslaafden een onderdak en begeleiding te bieden, de gezondheidstoestand verbeteren of stabiliseren.

De bouw wordt opgeleverd in december. Dan nemen ook de eerste tien bewoners hun intrek in de voorziening. De overige bewoners zullen binnen enkele maanden daarna instromen.

Tevens heeft het college besloten de raad voor te stellen het beheerplan Sartreweg m.b.t. het beheer in de omgeving van het te realiseren hostel voor verslaafde dak- en thuislozen goed te keuren.

Het beheerplan is het resultaat van overleg in de beheergroep hostel Sartreweg. In de beheergroep zijn vertegenwoordigd: bewonersverenigingen, buurtcomite's, en andere belanghebbenden als een volkstuindersvereniging en een scoutinggroep; ambtelijke vertegenwoordiging; politie; belangenvertegenwoordiging van de doelgroep van verslaafde dak- en thuislozen; inhoudelijke deskundigen zoals GG & GD en Centrum voor Maatschappelijke Opvang Utrecht.

Het beheerplan is een instrument waarmee het beheer in de omgeving van de voorziening(het beheergebied) wordt bewaakt. Het reikt instrumenten aan om overlast in het beheergebied te voorkomen en indien noodzakelijk te bestrijden.

De voorstellen komen aan de orde in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid.


3. Ontwerp Welzijnsprogramma 2002
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Ontwerp Welzijnsprogramma 2002 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In het ontwerp Welzijnsprogramma wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen op de verschillende beleidsterreinen van welzijn. Daarnaast is een overzicht opgenomen op alle subsidie-aanvragen die zijn ingediend bij de afdeling Welzijnszaken en worden voorstellen gedaan over het wel of niet honoreren hiervan. De inspraakperiode voor de voorstellen in het Welzijnsprogramma 2002 loopt tot en met 28 september 2001.

Het definitieve Welzijnsprogramma komt vervolgens aan de orde in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid.


4. Woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen in Noordoost en Noordwest
Het college voor burgemeesters en wethouders heeft besloten woonvoorzieningen voor verslaafde dak- en thuislozen te ontwikkelen in de wijken Noordoost en Noordwest, op de locaties Wittevrouwensingel 88 en Hogelanden Westzijde 32. De woonvoorzieningen zijn aangewezen in het kader van project Binnenplaats. In dit project worden in de periode 2001 - 2006, verspreid over de hele stad in totaal negen woonvoorzieningen gerealiseerd voor ca. 200 (verslaafde) dak- en thuislozen in Utrecht.

Met dit besluit heeft het college alle negen beoogde van woonlocaties voor dak- en thuislozen in Utrecht afgerond. In een eerder stadium waren er al zeven woonvoorzieningen aangewezen. Voor de wijken Noordoost en Noordwest had de gemeenteraad gevraagd om nader onderzoek naar geschikte locaties.

In Noordwest is dit vervolgonderzoek gedaan in nauw contact met wijkbewoners. Er is onder meer een stemavond gehouden naar aanleiding van door buurtbewoners aangedragen mogelijke locaties. Buurtbewoners hebben krachtig geprotesteerd tegen de komst van een hostel op Hogelanden WZ. Zij vrezen negatieve effecten voor de buurt. Het college kan zich de bezorgdheid voorstellen. Deze bezorgdheid komt mede voort uit al langer heersende onvrede over de achterstandsituatie van delen van de wijk. De gemeente werkt al aan meer buurtparticipatie en investeringen in sociaal opzicht en op het gebied van veiligheid. Het college wil de bestaande overleggroep Noordwest nauw betrekken bij de implementatie van de 24-uursvoorziening en zou deze overleggroep willen uitbreiden met een vertegenwoordiger van het buurtcomité dat zich tegen de komst van de voorziening uitspreekt.

Ook verdienen de beheerafspraken extra aandacht. Daarom roept het college buurtbewoners op om deel te nemen aan de beheergroep Hogelanden WZ. Deze groep maakt en bewaakt afspraken over de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving van de woonvoorziening. Vanaf eind 2003 gaat de hostel aan de Hogelanden WZ aan 25 verslaafden een woonplek bieden.

De voorziening op Wittevrouwensingel nummer 88 biedt ruimte aan 20 bewoners en zal in het najaar 2005 de deuren openen. De huidige bewoners zijn het wijkbureau, de kinderopvang De Kleine Singel en de Thuiszorg Utrecht. Zij stemmen in met het plan. De gemeente ondersteunt de huidige bewoners bij het zoeken van nieuwe geschikte woonruimte. De woonvoorziening op Hogelanden WZ is geschikt voor 25 bewoners en zal in de deuren openen in het najaar van 2003. De huidige gebruiker, Centrum Maliebaan, verhuist naar de ABC-straat (het oude terrein van het Wilhelmina Kinderhuisziekenhuis).

Het voorstel komt aan de orde in de raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid.

Utrecht, 28 augustus 2001

Deel: ' Persgesprek college van b&w van Utrecht '
Lees ook