Gemeente Utrecht

PERSGESPREK COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Dinsdag 16 oktober, 16.30 uur

Perskamer 1.03, Stadhuis

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2001.


1. Herontwikkeling voormalig expeditieknooppunt PTT
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de startnotitie voor de herontwikkeling van het voormalig PTT-expeditieknooppunt(EKP) aan de Mineurslaan. NS Vastgoed is eigenaar van de grond en wil samen met Rabo Vastgoed het terrein herontwikkelen tot woningbouwlocatie en denkt er zo´n ruim 200 woningen te kunnen realiseren. Woningbouw nabij het spooremplacement vergt een creatief ontwerp om er voor te zorgen dat geluidhinder wordt voorkomen. Gemeente zal samen met NS Vastgoed, Rabo Vastgoed en bewonerstegenwoordiging een planidentificatie opstellen waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor herontwikkeling zullen worden aangegeven.

Het is mogelijk dat er in de stad Utrecht in de toekomst nog plekken nodig zijn voor opstelsporen voor treinen. De EKP-locatie is daarbij ook al eens in beeld geweest. Er zal nog bepaald moeten worden of het wenselijk of noodzakelijk is dat er op of nabij de EKP-locatie opstelsporen komen.


2. Aanvraag bouwvergunning Domstraat 4
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bouwvergunning voor het plaatsen van markiezen aan de voorzijde van het pand Domplein 4 te weigeren.Het pand Domplein is een rijksmonument. De vereiste monumentenvergunning voor het aanbrengen van markiezen is eveneens geweigerd. Evenals de commissie Welstand en Monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een negatief advies uitgebracht. De markiezen zullen het metselwerk en de vensters aan het oog ontrekken en de architectuur van de gevel ernstig aantasten. Het bouwplan voldoet daarmee niet aan redelijke eisen van welstand en de monumentenwet en wordt daarom conform de adviezen geweigerd.


3. Wijziging Stedebouwkundig Programma van Eisen (SPvE)Terwijde
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de wijzigingen in het SPvE Terwijde. De wijzigingen zijn een gevolg van verkleining van het plangebied door de verwachte spoorverdubbeling.

Na de vaststelling van het SPvE op 27 januari 2001 zijn de plannen voor de spooruitbreiding veranderd. Het traject is noordelijker komen te liggen in het oostelijk deel van de Spoorzone. Door de voorgenomen spoorverdubbeling is het plangebied van Terwijde kleiner geworden. Om toch hetzelfde woningbouwprogramma te kunnen bieden is de Spoorzone in de nieuwe opzet meer verdicht en gestapeld en zijn er minder eengezinswoningen.

De Spoorzone krijgt een stedelijk karakter met hogere dichtheden dan elders in Terwijde en omvat een aantal grotere gebouwencomplexen. Zo komen er het voorzieningencentrum van Terwijde (detailhandel, horeca en commerciële dienstverlening), een basisschool, een zorgcluster (gezondheidscentrum, activiteiten- en sportcentrum), gebouw 'Van Arnhem' (ondermeer kinderdagverblijf), watercluster (diverse buitenactiviteiten) en Nieuwdaan (een woon-werkcomplex voor kunstenaars). Vooruitlopend op deze permanente voorzieningen zullen als tijdelijke voorzieningen een gezondheidscentrum, school en supermarkt in de Spoorzone worden gerealiseerd.

Een aantal thema´s zijn in de Spoorzone uitgewerkt: woningen krijgen extra ruimte waardoor werken aan huis makkelijker is te realiseren, verder worden wonen en werken in de Spoorzone sterker gemengd dan elders. Er wordt flexibel gebouwd, waardoor het gebouwde in de toekomst van functie kan veranderen en er wordt in het plangebied ruimte open gelaten om later te kunnen inspelen op nieuwe behoeftes.

Terwijde is een bijzondere woonwijk door de korte verbindingen met A2 en spoor, een compleet voorzieningencentrum en daarbij een sterk groen karakter door een centraal park midden in de wijk en het Rijnsche Park. Drie woonmilieu's bepalen het karakter van Terwijde. Het eilandenrijk is met brede watergangen verbonden aan de Haarrijnse plassen, van hieruit kan worden geschaatst en gezeild vanuit de woning. Het gebied aan het spoor is direct aangesloten op het centrum van Leidsche Rijn en krijgt een meer stedelijk karakter. Het Rijnsche Park is bepalend voor het woonsfeer in de drie westelijke wijken.

Terwijde is het meest noordelijke plangebied van Leidsche Rijn. Aan de westzijde wordt Terwijde begrensd door het Rijnse Park, aan de noordzijde door de Haarrijnse Wetering en bedrijventerrein de Wetering en aan de zuidzijde door de spoorverbinding Utrecht - Den Haag/Rotterdam. Eind 2002 worden de eerste woningen in Terwijde opgeleverd, het Waterwinpark is dan al ingericht en de Hof Terweydeweg gaat vanaf september 2002 functioneren als tijdelijke ontsluiting van het bewonersverkeer. De commissie voor het Stationsgebied, Leidsche Rijn, Verkeer en Vervoer wordt geïnformeerd.


4. Nadere portefeuilleverdeling wethouders
Het college heeft besloten om de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de portefeuilleonderdelen water en groenuitleg onder te brengen bij wethouder Van Kleef. Tot dusverrre maakten deze beleidsterreinen deel uit van de portefeuille van wethoudeer Van den Bergh.

De portefeuille wethouder Van den Bergh omvat voortaan: Verkeer en Vervoer - Duurzame ontwikkeling - Milieu - Energie - Wijk Binnenstad.

De portefeuille wethouder Van Kleef omvat voortaan: Ruimtelijke ordening - Wonen - ISV - Water - Groenuitleg - Wijk Overvecht.

Het ontwikkelen van groen of het wijzigen van de gebruiksfunctie maakt bijna altijd onderdeel uit van een breder ruimtelijk planproces. In financiële zin vormt groenontwikkeling een onderdeel van grotere geldstromen. Voorbeelden hiervan zijn de ISV- en de GSB-gelden en ook binnen de UNA-gelden zijn reserveringen gemaakt voor de groenontwikkeling (park Transwijk en groenplan Overvecht). Ook het portefeuilleonderdeel water heeft raakvlakken met de ruimtelijke ordening.

De dienst Stadsontwikkeling is ambtelijk verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid en het ruimtelijk planproces.

Het in stand houden en verbeteren van groen binnen de bestaande gebruiksfunctie (bijvoorbeeld in relatie tot de parken) en het bijbehorende beleid, evenals de uitvoering van groenprojecten blijft in de portefeuille van Wethouder van Zanen met ambtelijke advisering vanuit de Dienst Stadsbeheer. De raadscommissie voor Algemene Zaken, Veiligheid, Wijkgericht Werken en Financiën wordt geïnformeerd.


5. Rechtsmaatregelen schade duiker Voordorp
Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel tot het treffen van rechtsmaatregelen om de schade te verhalen veroorzaakt aan een duiker in Voordorp. De schade is veroorzaakt bij een in opdracht van de NS aangelegd geluidscherm langs de spoorlijn in Voordorp. De onder de spoordijk gelegen duiker is van groot belang voor de waterhuishouding in het gebied. Na vele jaren overleg is de duiker onlangs hersteld. Vergoeding van de geleden schade (geschat op NLG 200.000) is achterwege gebleven,ondanks alle pogingen om het geschil met de NS in de minne te regelen.


6. Voorbereidingsbesluit Lage Weide-Noord
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorbereidingsbesluit Lage Weide-noord (categorie A). Het besluit is nodig om te voorkomen dat onwenselijke ontwikkelingen het maken van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied doorkruisen. Een nieuw bestemmingsplan is nodig omdat Lage Weide door de bouw van Leidsche Rijn een binnenstedelijk gebied wordt en de infrastuctuur binnen het gebied wordt gewijzigd.


7. Velvergunning ten behoeve van aanleg van de HOV-busbaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 16 perenbomen en 16 essen te vellen. De bomen moeten om verschillende redenen verwijderd worden. Ten eerste om de HOV-busbaan van het tracé "Brug over de Leidsche Rijn" aan te kunnen leggen, in het bijzonder voor de bouw van een brug aldaar. Ten tweede om de doorstroming van het verkeer op de Zandweg te kunnen garanderen. En ten derde om compensatie voor de te verwijderen buitenbak van Manege De Voorn-ruiters mogelijk te maken, in de vorm van een nieuwe buitenbak ten oosten van de thans aanwezige 16 essen.

De bomen verkeren in matige tot slechte staat van onderhoud. Verplanten is daardoor niet mogelijk.


8. Efficiencyonderzoek in sector Cultuur
Het college heeft ingestemd met het rapport van de Gemeentelijke Accountantsdienst naar besparingsmogelijkheden op het terrein van efficiency in de sector Cultuur. Voor verder onderzoek naar besparingsmogelijkheden op dit gebied worden de volgende vervolgonderzoeken uitgevoerd:


- Onderzoek bij de drie cultuurdiensten (Stadsschouwburg, Muziekcentrum Vredenburg, Dienst Gemeentelijke Musea) naar de functies in het financieel beheer.


- Onderzoek naar de overheadkosten van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de doorbelasting daarvan naar de afdeling Culturele Zaken.


-Onderzoek naar efficiencyvoordelen bij samenwerking tussen de drie cultuurdiensten op het gebied van de financiele administratie (uitgezonderd de controllerfunctie) en gezamenlijke inkoop van diverse ondersteunende diensten.

Er wordt een voorstel gemaakt om deze vervolgonderzoeken door één of meer externe bureaus uit te laten voeren.

Op 29 maart jl. heeft de (toenmalige) wethouder Culturele Zaken aan de Accountantsdienst opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek (quick-scan) naar besparingsmogelijkheden op het terrein van efficieny binnen de sector Cultuur. De algemene conclusie van het rapport is, dat de (top)structuur van de betrokken organisaties geen mogelijkheden tot besparing biedt. Voorts merkt de Accountantsdienst op dat er op korte termijn geen significante besparingsmogelijkheden zijn te realiseren zonder het dienstenniveau of het productenaanbod van de betreffende diensten respectievelijk de afdeling Culturele Zalen daarbij te betrekken. Deze conclusie sluit volgens de Accountantsdienst niet uit dat er wel relevante besparingsmogelijkheden kunnen worden vastgesteld met een nader onderzoek naar de werkwijze binnen de onderscheiden diensten en de afdeling Culturele Zaken c.q. naar de overheadkosten van de DMO en de doorberekening daarvan aan de afdeling CUlturele Zaken. In het rapport wordt ook een aantal punten genoemd die de besparingsmogelijkheden nadelig (kunnen) beïnvloeden. Onder meer worden genoemd kostenstijgingen i.v.m. te verwachten functiewaarderingen en kosten in de sfeer van IT-voorzieningen.

De raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid wordt over het vervolgonderzoek geinformeerd.


9. Velvergunning voor 24 essen Padualaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 24 gewone essen te vellen op de locatie Padualaan. De bomen staat op het parkeerterrein aan de westzijde van het Hugo R. Kruytgebouw. De bomen moeten verwijderd worden voor de herinrichting van het parkeerterrein en de aanleg van de HOV-busbaan, in combinatie met een HOV-busstation.

De bomen zijn in slechte staat en daardoor niet te verplanten.De Universiteit Utrecht zal het komende plantseizoen nieuwe bomen herplanten.


10. Utrecht.nl wordt electronische stadspoort
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeentelijke website uit te breiden tot een elektronische stadspoort waarop ook verwijzingen worden opgenomen naar Utrechtse bedrijven, instellingen en verenigingen. De website krijgt daardoor meer een portalfunctie.

Ook heeft het college ingestemd met het werkplan voor het bureau Utrecht.nl om de gemeentelijke site gebruiksvriendelijker te maken. De site krijgt een eenduidiger opmaak en navigatie. Daarnaast wordt de zoekfunctie verbeterd en wordt er aandacht besteed aan de wijksites en de opbouw van virtuele loketten.

Daarmee wordt het in de toekomst mogelijk om de site thematisch op doelgroep en wijkgericht te doorzoeken.


11. Velvergunning Münsterlaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 116 wilgen te vellen op het terrein van de faculteit Dierengeneeskunde, ten zuiden van de energiecentrale van het Utrechts Medisch Centrum op de Uithof. De bomen moeten verwijderd worden om een nieuwe weide te kunnen realiseren voor de paarden die patiënt zijn van de faculteit Diergeneeskunde.

Door de aanleg van de HOV-busbaan is een gedeelte van de oude weide opgeofferd en het restant is zodanig verkaveld dat er slechts 2 kleine weiden overbleven.

Om de verloren oppervlakte dierenweide te compenseren, wordt nu het terrein met de opslag wilgenbomen ontgonnen en met gras ingezaaid.


12. Afronding 'Europees Programma Museumkwartier'
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het eindrapport Museumkwartier vast te stellen. Uit dit rapport blijkt dat de projecten binnen de in 1995 opgestelde planning en begroting zijn uitgevoerd, met een kleine onderbesteding voor de uitgave van subsidie. Deze subsidie is maximaal 2. 981.246 EURO (ongeveer 6,6 miljoen NLG). Dat is 24% van de totale begroting voor het programma van 12.586.228 EURO. 40% (ongeveer 27,6 miljoen NLG) van het subsidiebedrag is in 1998 uitgekeerd. De tweede en laatste tranche zal volgen na goedkeuring van het genoemde rapport door de Europese Commissie. De precieze bedragen in guldens hangen af van de omrekenkoersen van de ECU in het verleden.

Uit het rapport blijkt verder dat het Europese programma slechts een klein deel vormde van de totale gemeentelijke en private investeringen in het Musemkwartier. De Europese subsidie heeft gewerkt als vliegwiel en anderen verleid te investeren in het gebied.

Het in het Engels gestelde Final Report bevat de inhoudelijke en financiële eindverantwoording van het `Europese Programma Museumkwartier', bestaande uit twintig projecten voor de zuidelijke oude stad van Utrecht. De projecten dragen alle bij aan de hoofddoelstellingen van het programma, kortweg: het versterken van het cultuurhistorisch karakter van het Museumkwartier, door recreëren, wonen en werken in een fraaiere omgeving te verbeteren. Het rapport bevat projectbeschrijvingen, een uitvoerige financiële onderbouwing (waaraan een gemeentelijke accountantsverklaring is toegevoegd), foto-impressies van projecten voor, tijdens en na uitvoering, een procesevaluatie en alle monitoringsgegevens voor resultaten en effecten.

Met de afronding van het Europees Programma Museumkwartier stopt de steun van Europa. Het concept Museumkwartier is echter zodanig sterk gebleken, dat het nieuwe ideeën en activiteiten zal aantrekken. Voor de voortzetting van de collectieve marketing is voor 2002 en 2003 al geld uitgetrokken door de gemeente en de culturele instellingen. Richtinggevend voor alle nieuwe activiteiten blijft de hoofddoelstelling. Het Final Report komt de orde in de raadsvergadering AZVWWF.


13. Startnotitie Dela-terrein.
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de startnotitie voor het ontwikkelen van een parkeergarage eventueel gecombineerd met woningbouw op het voormalige Dela-terrein aan de Maliesingel 57-76 in Utrecht Oost.

In het kader van het beleid ´Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar´ is een studie gedaan naar mogelijke locaties voor parkeergarages. Het Dela-terrein, in de wijk Oost dichtbij de binnenstad, biedt daartoe de mogelijkheden. Het project sluit aan bij het collegeprogramma ´Utrecht in Uitvoering´ ten aanzien van parkeervoorzieningen aan de oostelijke rand van de binnenstad. Het doel van de planidentificatie is te komen tot een verantwoorde ontwikkeling van een in de omgeving passende parkeergarage, eventueel gecombineerd met (sociale) woningbouw. Het opstellen van een plan voor een goede communicatie met belanghebbenden en bewoners maakt deel uit van de planidentificatie.

Het voorstel wordt besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondzaken en Onderwijs en ter informatie voorgelegd aan de commissie voor Stationsgebied, Leidsche Rijn, Verkeer en Vervoer wordt geïnformeerd


14. Nieuwe bestedingen fonds sociale integratie
Het college van burgemeester en wethouders heeft, mede op advies van een externe beoordelingscommissie, besloten aan onderstaande initiatieven een subsidie toe te kennen uit het fonds Sociale Integratie.

De gemeente geeft subsidies uit het fonds Sociale Integratie aan organisaties en mensen die zich inzetten om van Utrecht hun eigen stad te maken. Jaarlijks is twee miljoen gulden beschikbaar voor vernieuwende, creatieve projecten die gericht zijn op de leefbaarheid in de wijken en het samenleven van mensen uit verschillende culturen. Subsidies kunnen het gehele jaar aangevraagd worden.


- Odyssee Maatschappelijke Ontwikkeling - bijdrage aan conferentie interculturalisatie vrijwilligerswerk - NLG 6.000 (EUR 2722,68)

Vrijwilligersorganisaties worden intern niet weerspiegeld door de etnische diversiteit in de bevolking. Het doel van de werkconferentie is de voorwaarden te creëren om contacten tussen de organisaties te laten plaatsvinden en samenwerking te verbeteren. Het resultaat is het inventariseren van de mogelijkheden en belemmeringen tot samenwerking; opbouwen en uitbreiden van netwerken; starten van initiatieven gericht op samenwerking en methodiekontwikkeling. Het initiatief is een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht , gemeente Amersfoort, Nederlandse Organisatie van Vrijwilligers, Multicultureel Instituut Utrecht en Odyssee Maatschappelijke Ontwikkeling die allen NLG 6.000 (EUR 2722,68) bijdragen aan de financiering van de conferentie. Het college van B & W staat sympathiek ten opzicht van dit initiatief en ziet erin een poging om een beweging op gang te krijgen om het vrijwilligerswerk te interculturaliseren.


- De Bundeling - project `Van Leefregel tot Buurtbemiddeling' - NLG 23.475 / EUR 11.106,27

Deze projectaanvraag behelst een gewijzigde en vernieuwde invulling van het eerder door het fonds Sociale Integratie gefinancierde project `Woon- en leefafspraken in de buurt'. De vernieuwing houdt in dat er een koppeling gelegd wordt tussen het model `woon- en leefafspraken' en het model `buurtbemiddeling' . In Utrecht is hiermee geen ervaring opgedaan. Bekende buurtbemiddelingsprojecten in Zwolle, Rotterdam en Gouda blijken redelijk tot zeer succesvol.

De algemene doelstelling is het conflictoplossend vermogen van bewoners te versterken via het ontwikkelen van woon- en leefafspraken en via bemiddeling door medebewoners. Nevendoelen zijn het vergroten van zelfredzaamheid van bewoners en versterken van sociale cohesie in de buurt.

De pilot richt zich op Overvecht en legt daarbij een koppeling met het Sociale Wijkontwikkelingsprogramma. Bij welslagen zal deze pilot verbreed worden naar andere wijken in de stad. Grote aandacht is er dan ook voor de overdraagbaarheid van het toegepaste model. Daarvoor wordt een handboek gemaakt. De totale begroting bedraagt NLG 110.320 (EUR 50061,03). Naast de bijdrage uit het fonds Sociale Integratie zijn er bijdragen uit het Sociaal Wijkontwikkelingsprogramma Overvecht en van de deelnemende woningbouwcorporaties Mitros en Amnis.


- Portes - `Spelen in (en met) de tijd' - gevraagd bedrag NLG 12.173,50 (EUR 3963,77)

Portes wil met `Spelen in (en met) de tijd' kinderen rondom het Boerhaaveplein in de wijk Ondiep stimuleren zich meer bewust te zijn van de eigen woon- en leefomgeving. Door hun enthousiasme en nieuwsgierigheid te prikkelen zullen zij zich meer gaan identificeren met hun omgeving.

Kinderen spelen vrijwel niet op het Boerhaaveplein. Het is ook niet hun plein. Er is voor dit project gekozen omdat kinderen de aangewezen personen lijken om de weg naar een positievere kijk op de eigen leefomgeving weer te vinden. Dit initiatief is onderdeel van het ontwikkelen van een speelruimteverblijfsplan en past in de Buurtaanpak Ondiep.


- Welzijn Utrecht Zuid West - Spelenkar Kanaleneiland - gevraagd bedrag NLG 85.675 (EUR 38877,62)

Zuid West doet een beroep op het fonds Sociale Integratie voor een verantwoorde realisatie en voor uitbreiding van het project `Spelenkar' naar de wijk Kanaleneiland. `De Spelenkar' is een project voor de leeftijdsgroep 4 - 12 jarigen. De secundaire doelgroep zijn ouders en buurtbewoners (die aanwezig zijn op de pleinen). De spelenkar bestaat uit een tractor met aanhangwagen vol met sport- en spelartikelen die uitgeleend worden volgens een registratiesysteem. Met deze unit en een team van drie medewerkers worden meerdere pleinen in de wijk bezocht volgens een vast bezoekrooster. Onder toezicht worden kinderen gestimuleerd samen te spelen. Er worden ook sportactiviteiten en wedstrijdjes georganiseerd.

Middels het aanwezige speelgoed wordt het kind in zijn motorische en sociale ontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren onderlinge verdraagzaamheid en samenwerking in het spel. Tevens wordt de waarde bijgebracht respect te hebben voor eigendommen van andere mensen.

De bijdrage die uit het fonds Sociale Integratie gevraagd wordt is voor de ontwikkelfase van een passende methodiek met pleinregels en bestemd voor: aanvullende formatie beroepskracht; aanvullend spelmateriaal; herkenbaarheid van het team; organisatiekosten. Na de projectperiode wordt het project voortgezet met reguliere middelen.


- Mahmoud Al Massad - Shatter Hassan - gevraagd bedrag NLG 20.000 (EUR 9075,6)

`Shatter Hassan' is een docudrama met zowel artistieke kwaliteiten als inhoudelijke, met name op het gebied van interculturele drugspreventie. De interculturele aspecten komen tot uitdrukking door de verwevenheid van een Arabisch sprookje met feeërieke beelden van Utrecht, ondersteund door Arabische muziek. In deze sfeer worden indringende, onthullende en confronterende beelden getoond van een dakloze Marokkaanse drugsverslaafde.

Meer dan vier jaar is Hassan, een aan harddrugs verslaafde fluitspeler , met de camera gevolgd in zijn eigen leefomgeving: in en om de binnenstad van Utrecht. De beelden zijn niet de beelden van drugsverslaafden die we gewend zijn. Iedere beweging van Hassan wordt vastgelegd. De regisseur heeft hem van heel dichtbij geobserveerd. De beelden nemen vooroordelen weg over verslaafden maar zijn tegelijkertijd zo sensitief dat zij werken als eye-openers. De film begint met een Arabische moeder die haar zoontje voor het slapen gaan een sprookje vertelt over Shatter Hassan (slimme Hassan) die veel voor iedereen doet en wat geldt als voorbeeld voor de toekomst.

De productie is een goede aanvulling op het weinige geschikte materiaal wat in cultureel-etnisch gemengde groepen gebruikt kan worden voor voorlichting en preventie.


- Stichting Engage ! Interact - Jeugdwerk Buurthuis Stella Maris - NLG 18.100 (EUR 8213,4)

Rondom buurthuis Stella Maris vertonen kinderen en jongeren onacceptabel gedrag. Zij `terroriseren' individuele bewoners, gebruiken geweld tegen elkaar en tonen geen respect voor eigendommen van anderen. Het lijkt alsof zij aan hun eigen gedrag geen grenzen meer stellen en weinig zelfbeheersing kennen. Naar aanleiding van deze problematiek hebben de bewoners zelf het een en ander ondernomen, dat heeft wel enige verlichting gebracht, maar geen duurzame stabiliteit.

Stichting Engage gaat het volgende ondernemen:
* geboden wordt een creatief jeugdprogramma, gebaseerd op ervaringsleren en gericht op het ontwikkelen en verbeteren van onderlinge relaties in de buurt [40 weken, twee bijeenkomsten per week].


* er wordt samen met de jongeren (en hun vaders) een recreatieruimte opgeknapt (gefinancierd door Jantje Beton), waarbij duidelijk is dat zij daartoe gemotiveerd zijn en die zij ook in de toekomst willen blijven gebruiken.
* op een positieve wijze wordt de jongeren alternatieve vrijetijdsbesteding bijgebracht.

Het college van B & W vindt het initiatief een verademing op het terrein van het jongerenwerk. Dit interessant experiment kan een kwalitatieve impuls kan geven aan vernieuwing van het jongerenwerk.

Utrecht, 16 oktober 2001

Deel: ' Persgesprek college van burgemeester en wethouders Utrecht '
Lees ook