Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 9 MAART 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

De contractuele aanwerving van een ondersteunend personeelslid voor de investeringsprospector en technologisch attaché met standplaats Tokyo (Japan) wordt goedgekeurd.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De baggerwerken in de Schelde worden voor een periode van zeven jaar, van 1/4/1999 tot 31/3/2006, toegewezen aan de TV Zeeschelde. Deze TV bestaat uit drie baggerbedrijven, nl. Dredging International, Ondernemingen Jan de Nul en Baggerwerken De Cloedt en Zoon. De inschrijvingsprijs bedroeg 2.572,4 miljoen fr. per jaar.


* * *

De Vlaamse regering verleent gunstig advies aan het ontwerp-KB tot regeling van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen.


* * *

De Vlaamse regering neemt een negatief standpunt in m.b.t. het ontwerp-KB betreffende het verkeer van uitzonderlijke voertuigen. Zij is van mening dat het verlenen van vergunningen om uitzonderlijke voertuigen in het verkeer te brengen een bevoegdheid van de wegbeheerder in Vlaanderen dus de Vlaamse overheid - is. Bovendien is er in het ontwerp-KB geen sprake van een vergoeding voor de gemaakte kosten en slijtage.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Het voorziet o.m. de bijvoeging van gehandicapten en bejaarden bij de "beschermde" weggebruikers.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB en het ontwerp-MB ter uitvoering van de wet betreffende het vervoer van zaken over de weg. Het KB gaat in op de betrouwbaarheid, de vakbekwaamheid en de financiële draagkracht van de vervoerondernemingen, en behandelt de verschillende soorten vervoervergunningen. Het MB bepaalt de voorwaarden die vervuld moeten worden om de bepalingen van het KB in uitvoering te brengen.


* * *

De Vlaamse regering verleent gunstig advies aan het ontwerp-KB betreffende de inschrijving van voertuigen.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

De Vlaamse regering beslist de Raad van State bij hoogdringendheid om advies te verzoeken m.b.t. de aanpassing van het personeelsstatuut van de Vlaamse Milieumaatschappij. De wijziging heeft betrekking op de personeelsleden die ter beschikking gesteld worden van NV Aquafin.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot verlenging van het Programma ter Bevordering van de Werkgelegenheid (P.B.W.) voor 1999. Het gaat om 1948 voltijds-equivalente jobs in de gezins- en bejaardenhulp, medisch-pedagogische instellingen, het residentieel welzijnswerk, kinderdagverblijven, bijzondere jeugdbijstand en het ambulant welzijnswerk. De totale tegemoetkoming bedraagt maximaal 1.119,6 miljoen fr.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Jos Stassen en Jos Geysels tot erkenning en subsidiëring van lokale werkgelegenheidscentra.

Op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER :

De gedeeltelijke verdeling van het provisioneel ordonnanceringskrediet voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt goedgekeurd.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt het ontwerpdecreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg definitief goedgekeurd. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

Onderwijsdecreet V voerde met ingang van 1/2/1994 een benoemingsstop in voor het ambt van leraar in de specialiteiten verpleegkunde, kleding en huishoudkunde van het secundair onderwijs. Uit cijfers van het departement Onderwijs blijkt dat het aantal terbeschikkinggestelde personeelsleden ondertussen sterk gedaald is, waardoor de benoemingsstop opgeheven kan worden. De Vlaamse regering keurde daarom op 27/10/1998 principieel een besluit goed dat de benoemingsstop met ingang van 1/2/1998 opheft. Na advies van de Raad van State wordt het besluit nu definitief goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering keurt na advies van de Raad van State definitief een uitvoeringsbesluit bij het Decreet van 14/7/1998 betreffende het secundair onderwijs goed. Dit decreet bepaalt dat 15 personeelsleden ten behoeve van het secundair onderwijs verlof krijgen voor de ondersteuning van de lokale comités. Het besluit regelt de verdeling van deze personeelsleden over de vakbonden die aangesloten zijn bij een in de SERV vertegenwoordigde syndicale organisatie.


* * *

Aan de Raad van State zal bij hoogdringendheid om advies verzocht worden m.b.t. het ontwerpbesluit dat de werking van de commissie tot erkenning van de artistieke bekendheid regelt. Het begrip "artistieke bekendheid" is ingevoerd door het Hogescholendecreet van 1994. Het is het onderdeel van het vereiste bekwaamheidsbewijs voor een benoeming in bepaalde ambten van het onderwijzend personeel belast met artistiekgebonden onderwijsactiviteiten in de studiegebieden audiovisuele en beeldende kunst, muziek en dramatische kunst, architectuur en productontwikkeling. Een commissie van deskundigen moet de artistieke bekendheid erkennen.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Autonome raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO) en een besluit tot toekenning van een uitstapregeling aan het personeel van deze administratieve diensten opnieuw principieel goed, zodat beide besluiten voor advies voorgelegd kunnen worden aan de Raad van State.


* * *

Op 8/12/1998 besliste de Vlaamse regering principieel tot een wijziging van haar besluit dd. 19/12/1990 tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de Vlaamse administratie. Na onderhandelingen met de vakbonden wordt het besluit opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het voor advies voorgelegd kan worden aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een zgn. stambesluit goed voor het personeelsstatuut van de Vlaamse openbare instellingen. Het regelt de gemeenschappelijke bepalingen voor het personeelsstatuut van een aantal Vlaamse openbare instellingen, zodat latere wijzigingen kunnen worden uitgevoerd met één besluit in plaats van negentien besluiten. Het zal gelden voor VLM, VHM, DS, NV Zeekanaal, Toerisme Vlaanderen, VDAB, VIZO, Kind & Gezin, VFSIPH, OVAM, VMM, MBZ, DIGO, VLOR, de administratieve diensten van ARGO en BLOSO, Export Vlaanderen, OPZ Geel en OPZ Rekem. Over dit nieuwe statuut zal onderhandeld worden met de vakbonden, en het zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Patricia Ceysens tot wijziging van het besluit van 24/7/1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Het voorstel houdt een tijdelijke tenlasteneming in van door de provinciale evaluatiecommissie negatief geadviseerde opnames in een door het Vlaams Fonds erkend internaat.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Georges Cardoen, Leonard Quintelier, Maria Tyberghien-Vandenbussche en John Taylor tot wijziging van het decreet van 3/3/1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten. Het voorstel beoogt het Beschermingsdecreet uit te breiden met zgn. objecten van onroerend cultureel erfgoed, zoals veldkapellen, standbeelden, grenspalen e.d.m.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

De hersamenstelling van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) wordt goedgekeurd. Daarbij wordt het voorstel van de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers, middenstand en landbouw gevolgd.


* * *

Aan de vzw Internationaal Filmfestival van Vlaanderen wordt voor het werkingsjaar 1999 een subsidie van 18,5 miljoen fr. toegekend.


* * *

De hersamenstelling van de Raad van Bestuur van Gimvindus wordt goedgekeurd. Mevr. Rosette Paula S'Jegers en Cynthia Van Hulle en de hh. August Vriens, Marc De Pauw en Luc Keuleneer zullen aan de algemene vergadering voorgedragen worden als bestuurder voor een termijn van zes jaar. Dhr. August Vriens wordt voorgedragen als voorzitter.

Deel: ' Persmededeling Vlaamse Regering in kort bestek '
Lees ook