Vlaamse overheid

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER

2001 IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

Eerder dit jaar keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat eenieder het recht geeft klacht in te dienen over de wijze waarop hij/zij behandeld is door een Vlaamse bestuursinstelling. Dit Klachtendecreet treedt begin 2002 in werking. Met het oog daarop beslist de Vlaamse regering dat elke Vlaamse minister de nodige beleidsinitiatieven en maatregelen zal nemen opdat zijn/haar diensten en instellingen tijdig voldoen aan de bepalingen van het decreet. Tegen eind oktober wordt een omzendbrief opgemaakt met algemene instructies over de wijze waarop de klachtenbehandeling op een klantvriendelijke wijze georganiseerd moet worden binnen de Vlaamse administratie.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Volgens het Havendecreet van 1999 moest de Vlaamse regering binnen de drie jaar een inventaris opmaken van de historische lasten van de verschillende havenbedrijven. Indien daar verschillen tussen de havens zouden uitkomen, moest er bovendien een compensatieregeling uitgewerkt worden. Op basis van een in mei voorgelegd onderzoek naar de historische lasten van de Vlaamse havenbedrijven beschouwt de Vlaamse regering de inventaris van de historische lasten nu als nihil. Daarom moet er ook geen compensatieregeling uitgewerkt worden.


* * *

De Vlaamse regering beslist om het eindarrest van het Hof van Beroep inzake een geschil tussen een aannemer en de Vlaamse overheid uit te voeren. Het geschil draait om een door de aannemer gevorderde meerprijs voor werken aan een beweegbare spoorwegbrug in Dudzele. Het eindarrest verplicht de Vlaamse overheid tot betaling van de schuldvordering van 1,67 miljoen euro (67,2 miljoen fr.). De Vlaamse regering beschouwt dit als een last uit het verleden, want daterend van voor de regionalisering van de gewesten. De Vlaamse regering legt daarom 50% van het te betalen bedrag ten laste van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging en 50% ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds 2000.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een voorontwerp van Koninklijk Besluit dat een richtlijn van de Raad van de Europese Unie inzake veiligheidsvoorschriften- en normen voor passagiersschepen omzet in nationaal recht. Ze koppelt haar instemming wel aan de voorwaarde dat de federale overheid de schepen van de Vlaamse overheid niet beschouwt als passagiersschepen die aan die richtlijn moeten voldoen. De richtlijn heeft als doel een uniform niveau van veiligheid van mensenlevens en eigendommen in te voeren op passagiersschepen en hogesnelheidsvaartuigen voor binnenlandse reizen. Daarnaast worden er ook internationale onderhandelingsprocedures in beschreven voor de harmonisering van de regels voor passagiersschepen voor internationale reizen.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT, van Vlaams minister Vera DUA en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN:

De Vlaamse regering keurt een voorontwerp van decreet principieel goed over de instemming met Aanvullend Protocol 5 en 6 bij de herziene Rijnvaartakte. Aanvullend Protocol 5 heeft betrekking op de reglementering van het verkeer. Dat is hoofdzakelijk een federale materie. Aanvullend Protocol 5 voorziet echter ook in de oprichting van een Fonds van de binnenvaart. En dat valt onder de bevoegdheid van de Gewesten. Aanvullend Protocol 6 handelt over mogelijke overtredingen van de door de Rijnoeverstaten vastgestelde politievoorschriften. Indien het om een milieudelict gaat, valt dit ook onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.
Dit voorontwerp van decreet moet nog voorgelegd worden aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Omdat de regelgeving met betrekking tot het maatschappelijk opbouwwerk moet worden aangepast aan de bepalingen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector, keurt de Vlaamse regering een besluit goed in verband met loonharmonisering. Het besluit voert onder meer de haard- en standplaatstoelage in voor alle personeelsleden uit de sector en past de loonschalen voor het personeel aan.


* * *

Omdat de regelgeving met betrekking tot de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid moet worden aangepast aan de bepalingen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector, keurt de Vlaamse regering een besluit goed in verband met loonharmonisering. Het besluit voert onder meer 2 nieuwe loonschalen in: F en G. Daarnaast krijgen alle personeelsleden een haard- en standplaatstoelage.


* * *

De Vlaamse regering kent 292.514 euro (11,8 miljoen fr.) subsidie toe aan het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) voor de optimalisering van het registratiesysteem van zwangerschappen en bevallingen in Vlaamse kraamklinieken. Het SPE is momenteel de enige organisatie in Vlaanderen die geboortegegevens registreert.


* * *

De Vlaamse regering kent een subsidie van 309.866 euro (12,5 miljoen fr.) toe aan vzw Huis voor de structurele en inhoudelijke uitbouw van haar werking. vzw Huis is een eind vorig jaar opgericht expertisecentrum ter ondersteuning van personen met een handicap en hun directe vertegenwoordigers. De organisatie ijvert voor gelijke kansen en rechten van personen met een handicap en wil dat bereiken door benvloeding van de samenleving en het beleid.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering kent een subsidie van 228.062 euro (9,2 miljoen fr.) toe aan vzw Vlaamse Dienst Verspreiding Leermiddelen Internationale Opvoeding (VLIO) als tegemoetkoming in de werkingskosten voor het jaar 2001. De vzw is actief op het vlak van de sensibilisering rond de Noord- Zuid thematiek en duurzame ontwikkeling.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering erkent een aantal vormingsprogramma's die voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komen. Aan de organisatoren van die vormingsprogramma's wordt een erkenning van onbepaalde duur verleend. Die kan worden opgeheven wanneer het vormingsprogamma niet of onvolledig wordt uitgevoerd.


* * *

Op dit ogenblik is er een besluit in voorbereiding dat wijzigingen aanbrengt in een besluit van de Vlaamse regering over de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs. Daarom moet ook een besluit in verband met de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs gewijzigd worden. Die wijziging keurt de Vlaamse regering principieel goed. Het gaat hier om de uitbreiding van de toelage naar de oudste kleuters van het onthaalonderwijs en het opnemen van een bepaling dat indien de school geen recht meer heeft op het inrichten van onthaalonderwijs voor die periode ook geen toelage meer wordt berekend. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering verleent Paul Demeester, directeur- generaal van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), eervol ontslag wegens pensioen. In afwachting van de invulling van de vacante betrekking zal een waarnemend leidend ambtenaar aangesteld worden.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN:

De Vlaamse regering keurt het voorontwerp van het Programmadecreet 2002 principieel goed. Het decreet omvat bepalingen voor de begeleiding van de aanpassing van de begroting 2002. Het voorontwerp van het Programmadecreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Onderwijsraad, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt de statutenwijzigingen van de intercommunale Gaselwest goed. Die statutenwijzigingen kaderen in het Telenetdossier. Na de integratie van de kabelnetwerken in de nieuwe holdingstructuur rond Telenet zullen de gemengde TV-intercommunales niet meer als exploiterend nutsbedrijf bedrijvig zijn in de kabelactiviteit. Die kabelactiviteit wordt verkocht aan een externe partner.


* * *

De Vlaamse regering keurt de statutenwijzigingen van de intercommunale Sibelgas goed. Die statutenwijzigingen moeten de activiteiten van de vereniging (de levering van electriciteit en gas) beter afstemmen op interne en Europese regelgeving en op het algemeen belang.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet goed tot instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland. Die overeenkomst regelt het vrije verkeer van personen tussen beide partijen. Het ontwerpdecreet zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet goed tot instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Algerije, Tunesi, Egypte en Marokko. Die overeenkomst regelt de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen tussen beide partijen. Het ontwerpdecreet zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

Om de kwaliteit van de gebouwen van de Vlaamse overheid te maximaliseren keurt de Vlaamse regering een Open Oproep tot kandidatuurstelling goed om zo tot een lijst van ontwerpers te komen voor uitvoering van diensten inzake landschapsarchitectuur, stedenbouw en bouwkunde. Deze Open Oproep is een voortzetting van een procedure die vorig jaar werd opgestart. De Vlaamse minister bevoegd voor de huisvesting van de diensten van de Vlaamse regering wordt gemachtigd om jaarlijks de lijst van projecten goed te keuren die volgens de werkwijze van de Open Oproep bekendgemaakt zullen worden.


-----
einde

-----

Deel: ' Persmededeling Vlaamse regering vergadering '
Lees ook