Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Persoonsgebonden Budget bevordert emancipatie cliënten

In 1998 is in een drietal regio's op experimentele basis het persoonsgebonden budget in de GGZ ingevoerd. Het persoonsgebonden budget (hierna: PGB) in de GGZ is bedoeld voor 'chronisch psychiatrische patiënten' die zelfstandig (willen gaan) wonen. Met het budget kunnen zij geen behandeling, maar wel begeleiding inkopen (bijvoorbeeld emotionele ondersteuning, begeleiding bij het zoeken naar werk en ondersteuning bij huishoudelijke en financiële zaken). Op verzoek van de Ziekenfondsraad heeft het Trimbos-instituut deze experimenten vanuit het perspectief van de cliënten geëvalueerd. Parallel aan deze evaluatie zijn door het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen de organisatie en de uitvoeringstechnische aspecten van de regeling onderzocht.

Ten behoeve van de evaluatie heeft het Trimbos-instituut zestig cliënten tweemaal geïnterviewd. De eerste maal kort nadat het budget aan hen toegekend was, de tweede maal nadat ze er ongeveer vijf maanden ervaringen mee hadden op gedaan. De budgethouders werden uitvoerig ondervraagd over de betekenis van het persoonsgebonden budget, over hoe ze het besteed hadden en hoe ze de gang van zaken rond aanvraag en besteding beleefd hadden.

Uit de motieven die cliënten noemen om een PGB aan te vragen blijkt de behoefte aan een betere afstemming van de hulp op hun vraag. De cliënten kopen in dat kader vooral emotionele begeleiding en ondersteuning bij het wonen, inclusief de zorg voor het huishouden. Voor een deel is dit een reactie op onvrede met de reguliere hulpverlening die ze tot dan toe ontvingen. Deze hulp wordt vaak als te onpersoonlijk ervaren. Bovendien is er vaak weinig tijd voor cliënten. Maar de betekenis van het PGB blijkt voor meer dan de helft van de cliënten verder te gaan dan een betere afstemming tussen hun vraag en het aanbod. Zij geven aan dat ze zich minder afhankelijk voelen van de hulpverlening omdat ze meer zeggenschap over de zorg hebben gekregen. Het zelf kunnen bepalen en regelen vinden zij minstens zo belangrijk als het krijgen van betere hulpverlening.

Aan de uitvoering van de regeling blijkt in de beleving van cliënten nog wel het een en ander te schorten. Zo zijn er klachten over de bureaucratische procedures en de gebrekkige voorlichting over zowel de gang van zaken rond de aanvraag en toekenning van het PGB als over de keuzemogelijkheden bij de besteding van het budget.

Jeroen Kerseboom of Karel Geelen (030) 297 11 00

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Persoonsgebonden Budget bevordert emancipatie cliënten '
Lees ook