Novem23-Mar

Vervangers voor benzine, diesel en aardgas bieden perspectief op 50% minder broeikasgasemissies Oproep aan marktspelers om plannen voor demonstraties aan te geven

Utrecht, 20 maart 2000 - De ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) hebben Novem opdracht gegeven de vervolgfase van het klimaatneutrale Novem-programma Gasvormige en Vloeibare Energiedragers (GAVE) voor te bereiden. Naar verwachting zal na de zomer de demonstratiefase kunnen starten. Novem heeft eind december 1999 aanbevelingen gedaan over de introductie van nieuwe klimaatneutrale en duurzame brandstoffen zoals bio-ethanol of waterstof ter (gedeeltelijke) vervanging van benzine, diesel en aardgas.

De introductie van klimaatneutrale en duurzame brandstoffen als (gedeeltelijke) vervanging voor benzine, diesel en aardgas is al op korte termijn goed mogelijk. Dat betekent dat autos straks bijv. op bio-ethanol of waterstof kunnen rijden of dat huizen ook met synthetisch aardgas uit biomassa verwarmd kunnen worden. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste fase van het GAVE-programma. De ministeries van VROM en EZ zien dan ook voldoende mogelijkheden voor toepassing van deze brandstoffen om Novem een demonstratiefase van het GAVE-programma voor te laten bereiden.

Ter voorbereiding van de werkelijke start van de demonstratiefase zal Novem met name de deelname van marktspelers met demonstratieprojecten in de transport- en aardgassector in beeld brengen. Partijen die willen investeren in demonstratieprojecten en in staat zijn na een demonstratiefase zelf verder te gaan met de gedemonstreerde technologie worden uitgenodigd om hun plannen te bespreken met Novem. Ze zullen worden getoetst op zaken als kosteneffectiviteit, reductiepotentieel, haalbaarheid, draagvlak et cetera.

In september 1998 is Novem, in opdracht van de ministeries van VROM en EZ, gestart met de inventarisatiefase van het GAVE-programma. GAVE is door de beide ministeries geïnitieerd vanuit de doelstelling om de introductie van nieuwe klimaatneutrale gasvormige en vloeibare energiedragers ten behoeve van een duurzame energievoorziening te versnellen. Het belang van deze energiedragers zal naar verwachting vooral toenemen voor de periode ná 2010 (het jaar waarin de Kyoto-doelstellingen voor 6% reductie van broeikasgassen moet zijn gerealiseerd). De inventarisatiefase is eind 1999 afgerond. GAVE heeft de perspectieven van deze gasvormige en vloeibare energiedragers aangetoond. Het gaat hierbij om de inzet van bijvoorbeeld bio-olie, biogas, bio-ethanol, biomethanol of waterstof en met name om toepassing in de sectoren transport, industrie en/of gebouwde omgeving. GAVE heeft aangetoond dat klimaatneutrale energiedragers op de lange termijn een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de uitstootvermindering van CO
2, maximaal met 40 miljoen ton CO2 in de transportsector en 80 miljoen ton CO2 in de aardgassector. Dat is samen meer dan 50% van de huidige Nederlandse emissie.

Novem is nu de vervolgfase van GAVE inhoudelijk vorm aan het geven. Voor het vervolg van het GAVE-programma is uit de middelen van het CO 2-reductieplan 31 miljoen gulden gereserveerd. Daarnaast is in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid aangekondigd dat er via aanpassing van de REB, ook voor klimaatneutrale gasvormige en vloeibare energiedragers, fiscale ondersteuningsinstrumenten kunnen worden ingezet.Voor meer informatie over GAVE kunt u contact opnemen met de programmaleider van GAVE (Novem),
Eric van den Heuvel,
telefoon (030) 239 34 91,
e-mail: e.van.den.heuvel@novem.nl of met
Arjan de Zeeuw (Novem),
telefoon (030) 239 35 87,
e-mail: a.de.zeeuw@novem.nl

Exemplaren van de rapporten zijn verkrijgbaar bij MHP management & secretary support,
Postbus 127, 3950 AC MAARN,
telefoon (0343) 44 15 85, fax (0343) 44 19 36,
e-mail: mhp@knoware.nl

Bron: Novem

Deel: ' Perspectief op 50 procent minder broeikasgasemissies '
Lees ook