expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

V

PERSPECTIEVENNOTA SCHETST KEUZEN TOEKOMSTIG VERKEERS- EN

VERVOERSBELEID

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat ondertekent vandaag de Perspectievennota. De heer Hennekij ondertekent namens de provincies, de heer Van der Ham namens de gemeenten en de heer Tchernoff namens de kaderwetgebieden. Deze discussienota is in samenwerking tussen de ministeries van V&W, VROM, EZ, LNV, provincies, gemeenten en kaderwetgebieden tot stand gekomen. De betrokken partijen schetsen hierin de mogelijke oplossingsrichtingen voor de verkeers- en vervoersvraagstukken in de toekomst. Daarbij hebben zij zich laten voeden door partijen buiten de overheid: bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de kenniswereld. De nota is een belangrijke opmaat voor het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan. Dit is de opvolger van het Structuurschema Verkeer en Vervoer -II (SVV-II) en geldt van 2002 tot 2010. De minister van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het NVVP, maar ook hier zal samenwerking voorop staan. Het Beleidsvoornemen deel 1 van het NVVP dient eind 1999 te verschijnen.

Mobiliteit onmisbare factor
Uitgangspunt in de Perspectievennota is dat mobiliteit een onmisbare factor is en blijft in de samenleving. Toekomstverkenningen laten zien dat de groei van verkeer en vervoer nog steeds doorzet. De kunst is om ervoor te zorgen dat mobiliteitsgroei een bijdrage levert aan economie en welzijn. En dat gebeurt binnen de grenzen die een verantwoord milieu- en ruimtebeheer daaraan stelt.

Selectief bouwen
Selectief bouwen is een deel van de oplossing. Tot 2010 wordt meer dan 71 miljard gulden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. Na voltooiing van het huidige bouwprogramma bezitten we in Nederland een fijnmazig, kwalitatief hoogwaardig netwerk van wegen, rail- en waterwegen. Maar er zullen capaciteitsproblemen blijven. Alleen meer infrastructuur bouwen is in de toekomst geen optie. Het is erg duur, genereert weer extra verkeer en brengt teveel schade toe aan het landschap en het milieu en is een weinig efficiënte oplossing voor de schaarste aan infrastructuur op specifieke plaatsen en tijden. Het openbaar vervoer en het vervoer per spoor en over water blijven belangrijk, maar bieden geen afdoende oplossing. Innovatieve oplossingen voor verdere verbetering van de bereikbaarheid zijn nodig.

Beter benutten huidige infrastructuur en inzet technologie Voor een goede bereikbaarheid biedt het beter benutten van het bestaande netwerk perspectief. Veel infrastructuur is slechts op beperkte momenten van de dag overbelast. Door een betere spreiding van verkeersvraag over de dag kan de huidige infrastructuur beter worden benut. Ook kan informatie- en communicatietechnologie de efficiëntie van het verkeer en vervoer vergroten. Toeritdosering, spitsstroken, wisselstroken, route-informatiepanelen en digitale actuele reisinformatie vormen een wenkend perspectief. Verbetering van de verkeersveiligheid moet een speerpunt in het beleid blijven en ook hiervoor is meer inzet van technologie nodig. Technologie kan tevens bijdragen aan het verminderen van schade van verkeer en vervoer aan het milieu. Het ontwikkelen en invoeren van innovatieve technologie vergt echter veel tijd en verdient een extra stimulans. Bekeken wordt hoe praktijkexperimenten kunnen worden gestimuleerd en of het mogelijk is strengere eisen te stellen aan de industrie. Ook internationale samenwerking is hierbij essentieel.

Prijsbeleid
Prijsbeleid kan ook een stimulans vormen om de huidige infrastructuur beter te benutten. Rekening rijden is daarin een eerste stap. Op drukke wegen en drukke tijden moet de weggebruiker meer betalen dan daarbuiten. Dat leidt tot spreiding van het verkeer en het beter benutten van voertuigen, bijvoorbeeld door carpoolen.

Betalen naar het gebruik van infrastructuur is de richting voor de toekomst. Doel is daarbij niet om mobiliteit duurder te maken maar om het principe 'de gebruiker betaalt' directer toe te passen. Wie veel rijdt, betaalt meer dan degene die weinig rijdt. De vaste kosten nemen af, de kosten per rit of per kilometer nemen toe. Daarbij kan het prijsinstrument ook gedifferentieerd worden ingezet: auto.s en vrachtwagens die schoner, stiller en zuiniger zijn kunnen goedkoper uit zijn. Door de prijs van mobiliteit direct te koppelen aan de directe en maatschappelijke kosten die daarmee samenhangen, worden gebruikers direct aangesproken op hun verantwoordelijkheden en zullen zij bewuster keuzen ten aanzien van mobiliteit maken. Ook in het goederenvervoer zal hierdoor de efficiency toenemen.

Bestuurlijke samenwerking
Ook bestuurlijk valt er nog veel winst te behalen, bijvoorbeeld door middelen en verantwoordelijkheden zo te verdelen dat problemen kunnen worden opgelost. Gebiedsgericht maatwerk en heldere verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen zijn voorwaarden voor een effectiever verkeers- en vervoersbeleid. Verdergaande decentralisatie van taken is daarin wenselijk. Met de nu gevolgde aanpak voor de Perspectievennota is een goede basis gelegd voor samenwerking in de toekomst. In het NVVP zal dit verder vorm krijgen.

Hans Scholten, 070 - 351 6544


18 feb 99 11:14

Deel: ' Perspectievennota schetst toekomstig vervoersbeleid '
Lees ook