Persuitnodiging Nieuwsforum Telemedicine

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor een EPN nieuwsforum op woensdag 22 maart a.s.

Afgelopen dinsdag melden wij u over het verschijnen van het EPN dossier "Telemedicine" Dit dossier beschijft de stand van zaken in Nederland mbt de investeringen op het gebied van ICT in de gezondheidszorg.

Deze investeringen blijven in Nederland fors achter in vergelijking met die in andere kennisintensieve bedrijfstakken. Telemedicine kan echter de oplossing betekenen voor veel van deproblemen waar de Nederlandse zorgsysteem momenteel mee kampt.

In veel landen wordt dan ook inmiddels wel zeer ruim geïnvesteerd. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten zijn tekenend: een stijging van 80% in ICT in de gezondheidszorg in een jaar, in de komende jaren wordt een jaarlijkse stijging van 40% verwacht.

Het nieuwsforum Telemedicine vindt plaats in Media-Plaza (Jaarbeurs Utrecht) en start om 16.00 uur. (ontvangst vanaf 15.30 uur) Tijdens dit nieuwsforum zullen de auteurs van het dossier toelichting geven op de inhoud. Tevens zullen een aantal vernieuwende toepassingen van Telemedicine worden
gedemonstreerd.

Ter informatie vindt u hieronder een korte samenvatting van de inhoud van het dossier. Het volledige dossier is ook te vinden op de website van EPN. http://www.epn.net

====================

Het dossier “Telemedicine” beschrijft de situatie in Nederland en de kansen en de bedreigingen die de elektronische snelweg in dit verband biedt.

Zo kunnen de huidige knellende personeelstekorten in de thuiszorg heel goed worden aangepakt door consequente ICT toepassingen. Met name in de thuiszorg kan de factor arbeid voor een groot deel worden ingeruild voor ICT toepassingen. Geschat wordt dat daardoor besparingen van enkele honderden miljoenen kunnen worden gehaald. Ervaringen in andere landen maken duidelijk dat dit zeker geen negatieve consequenties heeft voor de kwaliteit van deze zorg.

De toepassing van “telemedicine” is echter veel breder dan de thuiszorg alleen. Telemedicine is de levering van gezondheidszorg en de uitwisseling van zorggegevens over afstanden waarbij gebruik wordt gemaakt van IC-technologie. Telemedicine kan onder andere betrekking hebben op diagnose, behandeling, consultatie, instructie, onderwijs en intercollegiaal overleg. Kennis komt breder, sneller en vaak interactief ter beschikking. Ziekenhuis-, regio- en landsgrenzen vervagen onder invloed van telemedicine. Organisatie en financiering van de zorg veranderen onder invloed of druk van telemedicine. Een groeiende invloed van telemedicine is practice), het steeds sneller en algemener beschikbaar komen van de onderliggende technologie, het toenemende intercollegiale (internationale) verkeer en de toenemende kennis van de mogelijkheden van telemedicine aan de kant van de zorgvrager.

Bij het beleidsmatig omgaan met telemedicine kunnen twee strategieën worden onderscheiden: reageren op een onvermijdelijk toenemend gebruik van telemedicine met het doel de 'schade te beperken' (technology-push) of telemedicine gebruiken voor bepaalde knelpunten of beleidsdoelen binnen de gezondheidszorg, zoals het bijdragen aan de oplossing van personeelsproblematiek of het verbeteren van de medisch-inhoudelijke kwaliteit van gezondheidszorg (technology-pull).  Steeds meer actoren kiezen bewust voor een proactieve technology-pull en passen de organisatie, de financiering en de overige relevante wetgeving aan ten behoeve van een verdere introductie van telemedicine. Op deze manier worden de beschikbaarheid, de toegankelijkheid, de medisch-inhoudelijke kwaliteit en / of de doelmatigheid van zorg verbeterd.

In dit dossier worden een negental voorbeelden uit het buitenland kort aangestipt. Mede door de sociaal-geografische, historische en culturele situatie is de introductie van telemedicine in Nederland beperkt gebleven. De uitdaging voor de toekomst is het ontwikkelen van een nieuwe vorm van MTA, namelijk Medical Technology Awareness. Bij de huidige snelle ontwikkelingen is het van cruciaal belang zich voortdurend rekenschap te geven van de kansen en bedreigingen van nieuwe technologieen. Dit spitst zich thans toe op ICT toepassingen in de zorg. Deze zullen van essentiel belang blijken voor nieuw integrale zorgvormen. Meer specifiek dient het bewustzijn dient gestalte te krijgen dat telemedicine een belangrijke rol kan spelen bij het oplossen van knelpunten, zoals personeelsproblematiek, en bij het realiseren van bepaalde beleidsdoelen. Uiteraard dient hierbij ook ingegaan te worden op de consequenties van de verdere introductie van telemedicine voor de organisatie en financiering van de zorg.

De conclusie is duidelijk; een reactief beleid kan de 'schade' gedurende korte tijd beperken, maar de onvermijdelijkheid van verdere introductie van telemedicine en de mogelijkheid die telemedicine biedt voor de oplossing van bepaalde knelpunten, maakt een actief beleid wenselijk. De handvatten voor een dergelijk beleid komen in dit dossier aan de orde.

De huidige financiële systematiek in de zorg blijft echter remmend werken op kostenbesparende en kwaliteitsbevorderende ICT toepassingen. Hetzelfde geldt voor de bestaande regionale ordening van het aanbod van zorg.

Het Electronic-highway Platform Nederland (EPN) pleit daarom voor een task force die kansen en belemmeringen van ICT zichtbaar maakt en oplossingen biedt. In die task force moeten, behalve de zorgsector, ook het bedrijfsleven, de wetenschap, de politiek en het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd zijn. De task force zal oplossingen moeten aandragen die de zorg in Nederland up do date houdt.


********************************

Bart-Jan Flos
BartJan@epn.net

Electronic-highway Platform Nederland
Postbus 91
2270 AB Voorburg
tel: 070 3006 100 fax: 070 3006 104
http://www.epn.net

EPN is mede-initiatiefnemer van http://www.pels.net het Platform Elektronisch Stemmen (PELS)


********************************

Deel: ' Persuitnodiging Nieuwsforum Telemedicine '
Lees ook