START

Persverklaring ASV

Gouda, 10 juni 1999

Naar aanleiding van recente perspublicaties is overleg geweest tussen ASV Diensten B.V. en haar moederbedrijven. Naar aanleiding hiervan kunnen wij het volgende mededelen.

Vedior, Start en Arbeidsvoorziening hadden en hebben vertrouwen in ASV Diensten als reintegratiebedrijf op de Nederlandse arbeidsmarkt. Arbeidsvoorziening, Start en Vedior hebben al begin 1998 (6 april) een overeenkomst afgesloten tot oprichting van ASV Diensten. De feitelijke aftrap heeft echter pas eind november 1998 (20 november) kunnen plaatsvinden. Het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen door het Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de NMa heeft de nodige tijd gekost.

Er hebben zich sinds de tweede helft van 1998 nogal wat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voorgedaan. Er is sneller dan voorzien een hernieuwde visie op de rol van Arbeidsvoorziening, de uitvoeringsinstellingen, de sociale diensten (gemeenten) op de arbeidsmarkt gekomen; de SUWI-discussie (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen).

Dit alles brengt met zich mee dat de marktomstandigheden voor ASV Diensten (die o.a. uitvoeringsinstellingen en sociale diensten tot haar belangrijke klanten rekent) wezenlijk verschillen met die van ruim een jaar geleden.

In dat licht hebben de directie en de RvC van ASV Diensten op 8 juni jl. in goede harmonie besloten tot het opstellen van een nieuw ontwikkelings- en activiteitenplan voor ASV Diensten. Uiteraard blijven de moeders - bij elke uitkomst van dit plan - garant staan voor het zittende personeel. Over de contouren van dit plan bestaat overeenstemming. Eind juni a.s. kan verwacht worden dat nadere mededelingen over de voortgang kunnen worden gedaan.

Deel: ' Persverklaring ASV naar aanleiding van publicaties '
Lees ook