PERSBERICHT

In de pers zijn heden berichten omtrent De Vries Robbé Groep N.V. verschenen die aanleiding tot verwarring kunnen zijn. De Vries Robbé Groep N.V. maakt in verband met het vorenstaande het volgende bekend.

Bij overeenkomst van 14 juni 1999 heeft De Vries Robbé Groep N.V. ("DVRG N.V.") de aandelen in Gevel Nederland B.V. en De Vries Robbé Gevelbouw B.V. (hierna tezamen: "Gevel") verkocht aan Forex Lloyd GmbH.

Onderdeel van de koopovereenkomst is de afspraak dat een vordering van DVRG N.V. op Gevel is omgezet in een geldlening ten bedrage van * 1.600.000,=. Afgesproken is dat Gevel de schuld zou aflossen door maandelijks * 150.000,= aan DVRG N.V. te voldoen. Inmiddels is * 500.000,= afgelost.

Gevel heeft getracht aan de aflossingsverplichting te ontkomen. Zij heeft gesteld dat DVRG N.V. ten tijde van het totstandkomen van de koopovereenkomst onjuiste informatie zou hebben verstrekt. In een kortgeding tegen DVRG N.V. dat op 25 november 1999 heeft gediend, heeft Gevel getracht van de President van de Rechtbank te Dordrecht steun voor haar standpunt te krijgen. Bij vonnis van 3 februari jl. heeft de President de vordering van Gevel afgewezen. In het vonnis concludeert de President van de Rechtbank met zoveel woorden dat "er geen sprake is geweest van een onjuiste voorstelling van zaken zijdens de Holding bij het aangaan van de koopovereenkomst (*). " Het bestaan van de vordering van DVRG N.V. op Gevel is derhalve door de President bevestigd.

In het kortgeding heeft DVRG N.V. in verband met de geldlening een tegenvordering ingesteld. De rechter heeft geoordeeld dat de verschuldigdheid van Gevel tot betaling van
* 1.600.000,= vaststaat. Omdat de vordering is opgenomen in een notariële akte heeft de rechter het niet nodig geoordeeld de verschuldigdheid van Gevel tot betaling van de vordering in een voor executie vatbare vorm vast te leggen. De achtergrond hiervan is dat een notariële akte evenzeer als een vonnis een titel voor executie is.

Als gevolg van het faillissement van Gevel dat recent is uitgesproken is inning van de vordering van DVRG N.V. op Gevel uiterst twijfelachtig geworden, zoals reeds op 26 januari jl. in een persbericht is gemeld.

Huis ter Heide, 4 februari 2000.
De Vries Robbé Groep N.V.

Deel: ' Persverklaring De Vries Robbe inzake aandelen "Gevel" '
Lees ook