Gemeente Delfzijl

Persbericht

14/03/2003
Persverklaring A.H.M. Dölle en D.J. Elzinga

INFORMATIE

Persverklaring

Overwegingen

De problemen in Delfzijl vragen om de vorming van een college van B en W dat kan steunen op een breed draagvlak in de gemeenteraad. Letterlijk luidde de opdracht van de gemeenteraad aan de bemiddelaars: "Nagaan op welke wijze er een college kan worden gevormd dat - zowel in personeel als programmatisch opzicht - een breed draagvlak kan vinden in de gemeenteraad." De herstructurering, de handhavingsproblematiek en de noodzaak fors te bezuinigen, noodzaken tot de vorming van een daadkrachtig bestuur. Het huidige college, dat slechts steunt op 8 van de 21 raadsleden en door 4 raadsleden wordt gedoogd, heeft een smal draagvlak in de gemeenteraad.

Uit de eerste ronde van gesprekken met de 8 fractievoorzitters trokken we de conclusie dat eerst moet worden onderzocht hoe de PvdA betrokken kan worden bij de beoogde reconstructie c.q. verbreding van het dagelijks bestuur. In de persverklaring van 5 maart jl. 1) is aangegeven waarom voor de tweede ronde fracties van PvdA, CDA, VVD en CU zijn uitgenodigd. De gesprekken met de delegaties van deze fracties vonden plaats op 7 maart jl. Uit die gesprekken blijkt dat er door deze fracties nogal wat apen en beren worden gezien op de weg naar een nieuw college. Zo betreuren de huidige coalitiepartijen het verlies van GL-wethouder H.B.G. Ketting. Zij hebben bovendien nog steeds de steun van een raadsmeerderheid en ervoeren de samenwerking tot 19 november als goed. Bovendien zullen deze fracties bij toetreding van de PvdA aan soortelijk gewicht in het college inboeten. Bij de PvdA is men uiteraard getroffen door het oordeel over hun fractievoorzitter; bovendien is er zorg over het "lek van 4 maart" en leven er gemengde gevoelens over recente gebeurtenissen in de raad. Dit alles neemt niet weg dat wij mogelijkheden zien om het bedoelde college te vormen.
Als bemiddelaars zijn wij van oordeel dat een dergelijk breed samengesteld college de enige mogelijkheid is die past bij de opdracht die de raad van Delfzijl ons heeft verstrekt. Een voortzetting van het thans bestaande college, al dan niet met een wethouder van Delfzijls Belang, is met die opdracht in strijd. Om die reden formuleren we, in aansluiting op de verkennende gesprekken in de eerste en de tweede ronde, in dit stuk de basisvoorwaarden voor de vorming van een dergelijk college. Het gaat daarbij om een college dat:
- kan steunen op een tweederde meerderheid in de raad;
- politiek breed is samengesteld;

- in personeel opzicht is vernieuwd, omdat tenminste drie en wellicht meer nieuwe bestuurders toetreden;

- een goede kans biedt de knellende problematiek van bezuiniging, herstructurering en handhaving adequaat te kunnen oplossen.

1) De fractievoorzitter van de eenmans-fractie Gemeentebelangen laat overigens in dat verband nog weten dat hij geen bezwaren heeft tegen een wethouderskandidatuur van de fractievoorzitter van de PvdA. Uit de persverklaring zou kunnen worden opgemaakt dat dit bezwaar wel bestond.

Voorstel

Voordat de besprekingen over de vorming van een dergelijk college succesvol plaats kunnen vinden, moet er echter door de deelnemende fracties een aantal knopen worden doorgehakt. Daarvoor hebben we acht basisvoorwaarden geformuleerd. Bij de opzet van de basisvoor- waarden hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen en verlangens die ons vanuit de betrokken fracties zijn aangereikt. Het voorstel draagt dan ook uitdrukkelijk het karakter van een compromis. We vragen dan ook aan de fracties uitdrukkelijk om een ja of nee. Het naar voren brengen van dezelfde of nieuwe voorwaarden wordt door ons als een nee gekwalificeerd. Dit uiteraard los van de zaken die in de verdere onderhandelingen nog aan de orde komen en ook los van het verderop naar voren gebrachte negende punt. Dit laatste punt betreft de deelname van de CU-fractie aan het college.
Is één van de betrokken fracties niet bereid onder de verderop geformuleerde acht voorwaarden mee te doen, dan betekent dit dat de vorming van een breed college als bedoeld in de opdracht langs de conventionele weg is uitgesloten. Worden de basisvoorwaarden aanvaard, dan zullen in de week van 24 t/m 29 maart de inhoudelijke programbesprekingen beginnen.

Het voorstel bevat de volgende 8 basisvoorwaarden:

1. Er wordt een college gevormd met steun van in ieder geval de fracties van PvdA, CDA en VVD;
2. In dat college nemen in iedere geval zitting: 2 PvdA wethouders, 1 CDA wethouder en 1 VVD-wethouder;
3. De precieze tijdsbesteding van de afzonderlijke wethouders wordt vastgesteld tijdens de verdere onderhandelingen; hierbij kan worden gelet op de onderlinge politieke krachts- verdeling in de gemeenteraad, maar ook op de portefeuilleverdeling en persoonlijke voorkeuren van de kandidaten;
4. Er dient een nieuw collegeprogramma te komen; 5. Er wordt ingezet op een bestuurlijke- en politieke vernieuwing in Delfzijl die het geschonden vertrouwen van de burgers kan doen herstellen;
6. De huidige politieke leiders van de fracties (fractievoorzitters), die het college-accoord sluiten namens hun fracties, blijven in de gemeenteraad zitten en treden niet toe tot het college; 7. Het nieuwe college voert een bezuinigingsoperatie uit die leidt tot een reëel sluitende begroting en het collegeprogramma bevat geen ongedekte nieuwe uitgaven;
8. Voorafgaande aan de programmatische besprekingen vindt een bijeenkomst plaats waarin het onderlinge vertrouwen tussen de beoogde coalitiepartners wordt getoetst.

Afzonderlijk oordeel:

9. Aan de fracties wordt een afzonderlijk oordeel gevraagd over de deelname van de CU-fractie. Als bemiddelaars zijn wij van oordeel dat de toedeling van maximaal een 0,5 wethouderzetel aan de zittende wethouder van de CU-fractie een goede zaak is voor Delfzijl. De huidige wethouder van financiën kan dan zijn cruciale taak afmaken om Delfzijl financieel op orde te krijgen, zodat een financiële curatele kan worden voorkomen. Het belang van continuïteit in dezen is ons gebleken uit de gesprekken met fractievoorzitters en derden en uit eigen waarneming. Menen desondanks de fracties van PvdA, CDA en VVD dat deze taken anderszins verantwoord en op tijd kunnen worden verricht en er derhalve geen plaats zou moeten zijn voor de CU-fractie in het nieuwe college, dan dienen zij dat naar ons oordeel uit te spreken voordat de programbesprekingen beginnen.

Werkwijze

De fracties van PvdA, CDA, VVD en CU wordt gevraagd ongeclausuleerd in te stemmen met de 8 basisvoorwaarden. De fracties wordt gevraagd dit schriftelijk mee te delen op vrijdag 21 maart. In deze reactie wordt tevens een antwoord verwacht op de vraag onder punt 9.

Deel: ' Persverklaring Dölle en Elzinga gemeente Delfzijl '
Lees ook