Gemeente Delfzijl

Persbericht


Persverklaring

De bemiddelaars Dölle en Elzinga aangesteld door de Raad van Delfzijl hebben de eerste fase van hun onderzoek afgesloten. Daarin heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met de waarnemend burgemeester en met financiële en andere deskundigen. Deze dienden om een scherper beeld te krijgen van het politieke en financiële gesternte waaronder het "Delfzijlse probleem" zich heeft ontwikkeld. Het belangrijkste onderdeel van deze eerste fase waren uiteraard de gesprekken met de 8 fractievoorzitters uit de gemeenteraad: hun analyse van de situatie en de oplossingen die zij zagen.

Hieruit trokken de bemiddelaars de volgende conclusies.

I. Ieder dringt aan op een versterkt/verstevigd college. Dat verbaasde niet nu die wens al het hart vormde van de taakopdracht zoals die was geformuleerd door de 8 fractievoorzitters.

II. Verschillend gemotiveerd en niet steeds met dezelfde intensiteit bleek alom de behoefte te bestaan die versteviging/versterking mede te zoeken in programmatische en persoonlijke deelname vanuit de kring van de PvdA.
Hierbij bleek echter dat buiten de PvdA-fractie slechts één raadslid geen blokkade legde tegen het wethouderschap van de heer Menninga. De redenen die werden opgegeven waren niet zozeer van persoonlijke aard. Zij kwamen voort uit de gedachte dat de beoogde vernieuwing onvoldoende gestalte zou krijgen in een hernieuwd wethouderschap van de heer Menninga. Enkelen wezen daarnaast op de vertrouwensbreuk indertijd tussen de raad en de toenmalige wethouder Menninga.

N.B. Nu deze opstelling, die naar wij bij herhaling moesten vaststellen, onwrikbaar bleek, hebben de bemiddelaars dit als politiek feit meegedeeld aan de heer Menninga op 3 maart in het gemeentehuis van Delfzijl. Dit leek ons een kwestie van fatsoen. Wij hebben de heer Menninga gevraagd het besprokene voorlopig als vertrouwelijk te beschouwen, over dit politieke feit na te denken en ons over zijn reactie in te lichten. Daarna zouden wij een brief aan de fracties met een uitnodiging voor de tweede ronde versturen. Deze afspraken zijn tot onze verrassing vrijwel per ommegaande in de media terecht gekomen.

III. Wij menen vervolgens als politiek feit te moeten vaststellen dat
- wat ons betreft - collegedeelname door de Partij van de Arbeid meer dient te zijn dan een simpel aanschuiven. Programbesprekingen moeten worden gehouden en de persoonlijke deelname dient substantieel te zijn.

IV Gelet op dit alles is het niet langer verdedigbaar dat twee eenmansfracties twee wethouders leveren. Wel benadrukken diverse fracties dat mede gelet op de deels financiële aard van de Delfzijlse problematiek het van belang zou zijn dat de huidige wethouder van financiën zijn werk voortzet.

V. Dit betekent dat deelname van Groen Links vanwege kwantitatieve redenen niet direct voor de hand ligt. Bemiddelaars stellen nadrukkelijk vast dat deze conclusie, en deze mening blijkt ook in de raad te leven, niet is gelegen in de persoon of het functioneren van de GL-wethouder Ketting.

Deel: ' Persverklaring gemeente Delfzijl '
Lees ook