NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN

https://www.advocatenorde.nl

Petitie Sociale Advocatuur

PETITIE

De Nederlandse Orde van Advocaten, de Vereniging Sociale Advokatuur Nederland (VSAN), de Vereniging Sociale Advokatuur Amsterdam (VSAA), de Vereniging Rechtsbijstands Instellingen (VRI) en de Vereniging voor Rechthulp wenden zich tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal met het volgende verzoek.

Wij verzoeken u bij uw beraadslagingen over de gefinancierde rechtshulp rekening te houden met de uitgangspunten en overwegingen uit ons gezamenlijk commentaar evaluatie Wet op de rechtsbijstand van mei 1999.

Hoofdpunten daarvan zijn:

Toegang tot het stelstel

Er moet een algehele hardheidsclausule komen voor de eigen bijdragen. Dat wil zeggen dat de Raden voor Rechtsbijstand de gelegenheid moeten krijgen een eigen bijdrage op nihil te stellen, als de burger anders niet aan zijn recht zou kunnen komen.
Onderzoek of mensen werkelijk toegang tot het systeem van rechtshulp hebben, moet nu worden voorbereid en niet op de lange baan geschoven.

Advocaten moeten hogere toevoegingsvergoedingen krijgen

De toegang tot het recht verloopt via advocaten, maar dan moeten die er wel zijn. De vergoedingen voor advocaten die gefinancierde rechtshulp verlenen moeten worden verhoogd tot f 180 per uur, eventueel via een tussenstap van f 150. Alleen dan kan de kwaliteit van de rechtshulp worden gehandhaafd en verbeterd. Alleen dan zullen de burgers ook in de toekomst goede advocaten kunnen vinden voor hun zaak.

Algemene doorverwijs- en informatietaak bij de Bureaus voor rechtshulp moet sterker

De eerste opvang van rechtzoekenden bij de Bureaus voor Rechtshulp moet worden versterkt. Dit kan door een loket per regio. Hierbij kunnen ook advocaten worden ingeschakeld, als witte vlekken dreigen. Over de verwijzing naar advocaten en bureaumedewerkers moeten goede afspraken worden gemaakt.

Het Ministerie van Justitie moet beleidsverantwoordelijkheid nemen

Het Ministerie van Justitie moet in rechtshulpkwesties weer gesprekspartner worden van de landelijke rechtsbijstandorganisaties. Er zou één landelijke Raad voor de Rechtsbijstand moeten komen, met regionale afdelingen voor de uitvoering, in plaats van de huidige vijf Raden.

15 juni 1999

15 jun 99 13:50

Deel: ' Petitie Sociale Advocatuur inzake gefinancierde rechtshulp '
Lees ook