Petroplus International N.V.

CONCEPTPERSBERICHT Rotterdam, 29 augustus 2001

Petroplus handhaaft winstverwachting 2001
ondanks tegenvallers in tweede kwartaal

Petroplus International N.V. ("Petroplus"), een van Europa's toonaangevende ondernemingen op het gebied van olieraffinage, marketing & logistiek maakt vandaag haar resultaten over het eerste halfjaar van 2001 bekend. De resultaten werden negatief benvloed door een aantal nmalige tegenvallers.


Een omzetstijging van 84% tot 2.594,2 miljoen (eerste helft 2000: 1.407,8 miljoen)
Een stijging van het bedrijfsresultaat met 48% tot 23,5 miljoen (eerste helft 2000: 15,9 miljoen)
Een stijging van de EBITDA (resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen) met 65% tot 31,5 miljoen (eerste helft 2000: 19,1 miljoen)
Een daling van de winst voor belasting met 27% tot 9,3 miljoen (eerste helft 2000: 12,8 miljoen)
Een daling van de winst na belasting met 33% tot 7,3 miljoen (eerste helft 2000: 11,0 miljoen) als gevolg van nmalige tegenvallers van in totaal 11,7 miljoen
Een daling van de winst per aandeel met 49% tot 0,26 (eerste helft 2000: 0,51, zonder nmalige tegenvallers bedraagt de winst per aandeel 0,69 over de eerste helft van 2001)
Handhaving verwachting groei van de winst per aandeel met 25% voor het volledige jaar 2001
De sterke omzetstijging is vooral het gevolg van de volledige consolidatie van de Teesside acquisitie in het Verenigd Koninkrijk en de Cressier acquisitie in Zwitserland. Het bedrijfsresultaat werd benvloed door tegenvallende raffinageopbrengsten in de tweede helft van het tweede kwartaal. Daarnaast moesten in Zwitserland in totaal 10,5 miljoen nmalige lasten worden genomen die verband houden met de integratie van de Zwitserse, Duitse en Engelse systemen. De integratie viel samen met de geplande onderhoudsbeurt van de Cressier raffinaderij in juni. Voorts werd het resultaat in Duitsland gedrukt door nagekomen lasten over de jaren 1993 tot 1997 (1,2 miljoen). In totaal werd het nettoresultaat met 11,7 miljoen negatief benvloed als gevolg van deze nmalige factoren. De interestlasten zijn gestegen door de uitgifte van een 10,5% obligatielening met een waarde van 225 miljoen, ter financiering van de acquisities in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

De integratie van de Teesside raffinaderij is volledig afgerond. Daarnaast kondigde Petroplus in de eerste helft van 2001 de overname van Frisol aan, een Nederlandse leverancier en handelaar op het gebied van stookolie, gasolie, blending componenten en chemicalin. Deze acquisitie zal in de komende dagen worden afgerond en zal effectief vanaf 1 juli 2001 bijdragen aan de winst per aandeel.

Raffinage
Mede dankzij de volledige consolidatie van de resultaten van de raffinaderij in Teesside en die in Cressier, steeg het bedrijfsresultaat van de divisie raffinage naar 12,6 miljoen (eerste helft 2000: 1,1 miljoen). Na een sterk eerste kwartaal van 2001, waarin een bedrijfsresultaat werd behaald van 12,3 miljoen, werden de resultaten in het tweede kwartaal negatief benvloed door de backwardation in de markten, de geplande onderhoudsbeurt van drie weken van de raffinaderij in Cressier in juni en een brand in de raffinaderij te Antwerpen. Het eerste halfjaar begon met zeer goede raffinagemarges, die halverwege de maand mei sterk verslechterden. Deze verslechtering werd met name veroorzaakt door de zeer negatieve prijsontwikkeling van stookolie. Zowel de raffinaderij in Antwerpen als de Teesside raffinaderij zijn hier gevoelig voor omdat zij relatief veel stookolie produceren. Bovendien viel de geplande onderhoudsbeurt van Cressier in een periode van goede raffinaderijmarges, die daardoor misgelopen werden. Voorts waren de hiervoor genoemde nmalige integratielasten ook gedeeltelijk (5,1 miljoen) van invloed op de resultaten van de divisie raffinage. Antwerpen zal een nieuwe (AKZO) katalysator in gebruik nemen om 1700 ton ULSD (laagzwavelige diesel) per dag te produceren zonder grote investering. De voltooiing van de aangekondigde Hydrothreater investering is vertraagd naar half 2002 als gevolg van vergunningsprocedures.

Marketing
Het bedrijfsresultaat van de divisie marketing daalde naar 4,7 miljoen (eerste halfjaar 2000: 6,9 miljoen), met name als gevolg van de reeds genoemde eenmalige gebeurtenissen die hun invloed hadden op de Duitse, maar met name op de Zwitserse marketing resultaten. In het eerste kwartaal bedroeg het bedrijfsresultaat van de divisie marketing 4,5 miljoen. In Zwitserland zijn nmalige lasten genomen van 5,4 miljoen die verband houden met de integratie van de Zwitserse, Duitse en Engelse systemen als gevolg waarvan gedurende een periode van sterke prijsfluctuaties in met name de benzineprijzen, de omvang van de voorraden niet op juiste wijze kon worden vastgesteld. Daarnaast was er in Duitsland sprake van eenmalige kosten vanwege nagekomen lasten over de jaren 1993 tot 1997 van 1,2 miljoen. De lokale marketingactiviteiten in Engeland en Zwitserland lieten zeer goede resultaten zien. Ook North Sea Petroleum had een goed eerste halfjaar, ondanks de moeilijke marktomstandigheden in juni.

Op 1 juni kondigde Petroplus aan tot overeenstemming te zijn gekomen over de overname van Frisol, leverancier en handelaar op het gebied van stookolie, gasolie, blending componenten en chemicalin. De Frisol groep verkoopt 3 miljoen ton aan producten met een totale omzet van ruim 450 miljoen op jaarbasis. Frisol is fysiek leverancier van alle soorten brandstoffen aan zeeschepen in het ARA-gebied (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) en in het Verre Oosten.

Tango, waarin Petroplus een belang heeft van 75%, heeft thans 11 onbemande tankstations operationeel. Regelgeving en procedures vertragen het uitrollen van het netwerk. De operationele tankstations presteren beter dan verwacht en dragen reeds positief bij aan het resultaat. Petroplus verwacht eind van dit jaar rond de 25 stations te hebben, afhankelijk van het tempo van het verkrijgen van de vergunningen. Er zijn voldoende projecten in de pijplijn om ook volgend jaar verder uit te kunnen rollen.

Logistiek
Het bedrijfsresultaat van de divisie logistiek bleef nagenoeg gelijk aan dat van de eerste helft van 2000 met 7,3 miljoen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar, waarin een bedrijfsresultaat werd behaald van 2,9 miljoen, werd in het tweede kwartaal echter een sterke verbetering van de resultaten geboekt als gevolg van de ingezette kostenbesparingen. Deze kostenbesparingen zullen ook in de tweede helft van 2001 leiden tot een verdere verbetering van de resultaten.

Petroplus Tankstorage heeft zich, middels een 17,2% participatie in een nieuw opgerichte onderneming Rheinische Bio Ester GmbH & Co KG Neuss ("RBE"), verzekerd van de langjarige opslag en overslag van biodiesel. Daarnaast heeft Petroplus Tankstorage per 1 juni 2001 haar depot in Wrzburg (Duitsland) met een tankopslagcapaciteit van 16.200 m3 verkocht. Deze transactie had geen materile invloed op de resultaten.

Tevens maakt Petroplus Tankstorage International B.V bekend, dat haar dochteronderneming Petroplus Tankstorage Neuss GmbH per 1 september 2001 twee opslagdepots in Koblenz en Lahnstein met een gezamenlijke opslagcapaciteit van ongeveer 36.000 m3 van Deutsche Getreide Handels GmbH en R.N.L. heeft overgenomen, onder voorbehoud van toestemming van de Duitse mededingingsautoriteiten (Bundeskartelambt). Door deze aankoop worden synergie-effecten verwacht, terwijl Petroplus Tankstorage hiermee tevens haar regionale positie in het gebied rond Koblenz versterkt.

Overige activiteiten
De overige activiteiten behaalden een negatief bedrijfsresultaat van 1,1 miljoen terwijl er in de eerste helft van 2000 nog een klein positief bedrijfsresultaat werd behaald (0,6 miljoen). Het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal bedroeg 0,3 miljoen positief. Oxyde Chemicals was niet in staat de goede resultaten van het eerste kwartaal van 2001 te continueren door de sterke daling van de vraag naar bulkchemicalin. De activiteiten van Petroplus Power werden 1 juni 2001 gestaakt. Op 20 juni kondigde Petroplus de verkoop van 40% van Petroplus Engineering aan Koninklijke Volker Wessels Stevin aan.

Vooruitzichten 2001
Alhoewel het jaar 2001 zeer sterk was begonnen met een sterk eerste kwartaal, waren de resultaten in het tweede kwartaal teleurstellend. Behalve de divisie logistiek, hadden alle divisies te leiden onder moeilijke marktomstandigheden, en eenmalige gebeurtenissen. Met name vanwege het eenmalige karakter van de tegenvallers in het eerste halfjaar, is Petroplus onveranderd positief gestemd over geheel 2001. Daarnaast hebben de marktomstandigheden zich ten goede gekeerd. Sinds medio juli zijn de voor Petroplus relevante termijnmarkten in contango en hebben de raffinagemarges zich langzaam hersteld. Petroplus verwacht dat de raffinagemarges voor de rest van 2001 zich rond het niveau van het eerste kwartaal zullen bewegen. Tevens verwacht Petroplus dat de huidige structuur van de termijnmarkten zich zal doorzetten tot het einde van dit jaar. De verwachting is dat de raffinaderij in Antwerpen een betere performance zal laten zien dan over het eerste halfjaar vanwege het gebruik van een nieuwe katalysator. Deze maakt de productie van ULSD mogelijk. Ook werkt de reeds gerealiseerde kostenbesparing binnen de divisie logistiek ten volle door in het tweede halfjaar. De volledige consolidatie van Frisol en van de raffinaderij en marketing in Teesside zullen in de tweede helft van dit jaar een positieve bijdrage leveren aan de winst per aandeel. Petroplus is daarom onveranderd van mening dat de vooruitzichten voor 2001 en daarna positief zijn. Zij handhaaft derhalve de verwachting voor het volledige jaar 2001 een groei van de winst per aandeel van 25% te realiseren. Voor de redactie

Profiel Petroplus International N.V.
Petroplus International N.V. ("Petroplus") is een oliemaatschappij, die zich richt op de Europese midstream oliemarkt. De kernactiviteiten van Petroplus zijn olie (raffinage en marketing) en logistiek (voornamelijk opslag). De onderneming heeft zich ten doel gesteld de toonaangevende midstream oliemaatschappij van Europa te worden. Petroplus is eigenaar van de 65.000 bpd raffinaderij in Antwerpen, de 68.000 bpd raffinaderij in Cressier en de 117.000 bpd raffinaderij in Teesside, de grootste producent van Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) in Groot-Brittanni. Petroplus heeft een verkoopvolume van meer dan 16 miljoen ton per jaar, voornamelijk destillaten, en een opslagcapaciteit van 5,0 miljoen m door heel West-Europa. Petroplus exploiteert daarnaast onbemande tankstations onder de naam TANGO. Petroplus heeft vestigingen in meer dan 20 landen en hoofdkantoren in Rotterdam, Zug en Hamburg en heeft ruim 1100 mensen in dienst. Petroplus International N.V. is sinds 14 juli 1998 genoteerd aan de Officile Markt van Euronext Amsterdam.

Midstream oliesector
Midstream is de term die wordt gebruikt voor dat gedeelte van de olieketen, gericht op raffinage van ruwe olie, opslag en groothandelsactiviteiten van olieproducten. De sector heeft zich ontwikkeld in de VS, waar onafhankelijke raffinadeurs als Tosco, Valero Energy, Sunoco en Ultramar Diamond Shamrock in de afgelopen 10 jaar zijn opgekomen. Deze bedrijven hebben momenteel meer dan 25% van de totale raffinagecapaciteit in de VS in handen. De belangrijkste aspecten van hun benadering waren het optimaal gebruik maken van een rationalisatieproces op het gebied van raffinage en marketing in de VS en het overnemen van midstream en retail marketing assets van de grotere oliemaatschappijen voor een fractie van de vervangingskosten. Onafhankelijke oliemaatschappijen zijn in staat de raffinaderijen en andere assets tegen lagere kosten te exploiteren en zo de raffinagemarge te verbeteren. Deze bedrijven zijn met name in staat marges te verbeteren door overheadkosten te verminderen, productie te verhogen en productopbrengsten te verbeteren. Enige maanden geleden heeft Phillips Petroleum een bod op Tosco uitgebracht en recentelijk bracht Valero een bod uit op Ultramar Diamond Shamrock.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Petroplus International N.V.: Marcel van Poecke, Willem Willemstein Raad van Bestuur
Ton Barten, Director Business Development
010 - 24 25 900

Website : www.petroplus.nl

Deel: ' Petroplus handhaaft winstverwachting 2001 '
Lees ook