Gemeente Amersfoort

Peuterspeelzalen in ontruimd gebouw Pelikaanstraat

datum: 23 juli 2002

Het recent ontruimde gebouw aan de Pelikaanstraat 3 wordt per 1 september 2002 gebruikt voor uitbreiding van de peuterspeelzalen van de Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) en de Stichting Amersfoortse Peuterspeelzalen (STAP). Die uitbreiding is nodig voor activiteiten op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het pand krijgt eerst een grondige opknapbeurt.

Over de nieuwe bestemming van het gebouw heeft de gemeente uitgebreid overlegd met het Wijkbeheerteam van Liendert/Rustenburg, de SWA en andere instellingen in de wijk. Alle partijen waren het er over eens dat het gebouw een sociale functie in de wijk moet krijgen. Ook mogen de nieuwe activiteiten geen overlast voor de buurt geven. Peuterspeelzalen voldoen aan die voorwaarden. STAP en de SWA krijgen elk een lokaal tot hun beschikking. De overige ruimten zoals kantoor, toiletten en verschoonruimten gebruiken zij samen. Naast het peuterwerk worden er in het gebouw andere activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld spel-inloop, ontmoetingsbijeenkomsten voor allochone moeders en activiteiten gericht op ouderparticipatie. Er is behoefte aan dit soort activiteiten in de wijk. Ook is het een kans om allochtone moeders te stimuleren hun kind naar de peuterspeelzaal te brengen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Dit jaar start VVE in Amersfoort. Het rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Die middelen zijn toereikend voor één prioriteitswijk. Er is gekozen voor Liendert/Rustenburg, omdat in deze wijk de meeste doelgroep-kinderen wonen. Ook zijn de basisscholen in deze wijk niet belast met andere projecten, zodat er geen sprake is van een stapeling van projecten.
Het VVE-programma is bestemd voor autochtone en allochtone kinderen van laag opgeleide ouders. Zij lopen grote kans om in een achterstandspositie terecht te komen. Een gericht speel-leerprogramma voor kinderen van 2 tot 6 jaar kan deze achterstand voorkomen. De peuters die aan het programma deelnemen gaan drie in plaats van twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. Ook wordt bevorderd dat meer kinderen uit kansarme gezinnen naar de peuterspeelzaal gaan. Dit betekent een toename van het aantal peuters in de peuterspeelzalen. Door de uitbreiding in de Pelikaanstraat kunnen de peuters die actief worden geworven ook direct worden geplaatst.

Deel: ' Peuterspeelzalen in ontruimd gebouw Pelikaanstraat Amersfoort '
Lees ook