Gemeente Zwijndrecht

Start piramide programma
voor kinderen van drie tot zes jaar

De gemeenteraad neemt op donderdag 27 september een besluit over het plan van aanpak van voor- en vroegschoolse educatie. Dat betekent dat dit schooljaar van start kan worden gegaan met het programma Piramide op de peuterspeelzalen de Vlieger en de Kameleon en op beide locaties van de basisschool in Zwijndrecht. Piramide is een educatieve methode bestemd voor alle kinderen van drie tot zes jaar, met bijzondere ondersteuning voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Het is een methode voor de totale ontwikkeling van het kind. In een combinatie van spelen, werken en leren worden jonge kinderen gestimuleerd in een aantal ontwikkelingsgebieden zoals bijvoorbeeld hun taal- en denkontwikkeling, maar ook in de ontwikkeling van hun creativiteit en hun persoonlijkheid. Dat gebeurt op een gestructureerde maar tegelijk speelse manier. Door de stevige basis die in deze jaren worden gelegd, zullen kinderen in groep 3 een goede basis op succes hebben.

Het invoeren van het Piramide programma wordt mogelijk gemaakt door geldstromen vanuit het Rijk voor voor- en vroegschoolse educatie omdat het Rijk het belangrijk vindt dat achterstanden voorkomen worden.

Uit onderzoek blijkt dat de taalontwikkeling in de eerste vier levensjaren van groot belang is voor de periode erna. Het is daarom van belangrijk dat al op jonge leeftijd gestart wordt met een gestructureerd didactische aanpak gericht op het inlopen van (taal) achterstanden.

De gemeente speelt hier op in door zelf gelden vanuit het onderwijsachterstandenbeleid beschikbaar te stellen en in overleg met de Stichting Stedelijke Instelling Welzijnswerk en de Bestuurscommissie Openbaar onderwijs een plan van aanpak hiervoor te ontwikkelen. Bij de keuze voor het programma Piramide zijn ook de peuterspeelzaal leid(st)ers en de leerkrachten van het basisonderwijs nauw betrokken geweest.

Deel: ' Peuterspeelzalen Zwijndrecht gebruiken Piramide methode '
Lees ook