Zeist, 4 januari 1999 PGGM handhaaft ziekteverzuimverzekeringen

Werkgevers in de sector zorg en welzijn kunnen, ondanks de sterke stijging van het ziekteverzuim, dit risico bij PGGM Verzekeringen blijven verzekeren. In nauw overleg met alle betrokkenen wordt gezocht naar structurele oplossingen om het ziekteverzuim terug te dringen. Op korte termijn zijn drastische ingrepen in premiestelling en dekking van de verzuimverzekering echter onontkoombaar.

Sinds de privatisering van de Ziektewet in 1996 biedt PGGM Verzekeringen - een volle dochter van het pensioenfonds PGGM - werkgevers in de sector zorg en welzijn een ziekteverzuimverzekering, het Ziektewet Maatplan. Hiermee verzekeren werkgevers zich tegen het risico van met name langdurig zieke werknemers. Tegen de verwachtingen in steeg het ziekteverzuim sinds 1996 in vrijwel alle sectoren in Nederland. De sector zorg en welzijn werd daarin het zwaarst getroffen. Mede door een gespannen arbeidsmarkt en een verhoogde werkdruk steeg het verzuim aanzienlijk. Ook de instroom in de WAO nam toe, waardoor het pensioenfonds vorig najaar een stijging van 1% van de premie arbeidsongeschiktheids-pensioen voor 1999 moest aankondigen. Maatregelen gericht op terugdringing van het langdurig ziekteverzuim en daarmee van de instroom in de WAO zijn dan ook van grote betekenis voor de ontwikkeling van de pensioenkosten (arbeidsongeschiktheidspensioen en de daaraan gekoppelde gratis opbouw van het ouderdomspensioen).

De aanspraken op de verzuimverzekering blijken ook bij PGGM Verzekeringen hoger dan de premie-inkomsten. Hierdoor ontstaan verliezen bij de verzekeringsdochter (in de periode '96-'98 ±f120 mio). Desondanks hebben bestuur en directie van PGGM en PGGM Verzekeringen besloten de ziekteverzuimverzekeringen te handhaven en juist samen met de betrokken partijen in de sector naar structurele oplossingen te zoeken om het ziekteverzuim terug te dringen. Drastische ingrepen in het Ziektewet Maatplan zijn daarbij niet te voorkomen.

Het pakket aan maatregelen stimuleert de werkgevers in de sector een actief arbobeleid te voeren, gericht op terugdringing van het langdurig ziekteverzuim en de daarmee samenhangende, hoge kosten. Werkgevers die hun arbobeleid grondig aanpakken, kunnen een korting van 10% op de jaarpremie tegemoet zien. Daarnaast worden werkgevers sterk gestimuleerd mee te werken aan reïntegratie van hun zieke werknemers, waardoor verdere instroom in de WAO kan worden teruggedrongen. Tegelijkertijd stijgt de premie met gemiddeld 40% en wordt de dekking gemaximeerd op 70%.


Eventuele nadere informatie kunt u krijgen via A.J.M. Kool, hoofd afdeling Public Relations/Public Affairs, telefoon (030) 696 99 55 (kantoor)

Deel: ' PGGM handhaaft ziekteverzuimverzekeringen '
Lees ook