Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 03/043

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

24 maart 2003

Nr. 03/043

Phoa: daadkrachtig vervolg op experimenten dagindeling noodzakelijk

Demissionair staatssecretaris Khee Liang Phoa van Emancipatie en Familiezaken pleit voor een daadkrachtig vervolg op de experimenten die zijn gehouden in het kader van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling. De experimenten om het combineren van werk en privé te vergemakkelijken, blijken succesvol te zijn. Er is een groot aantal concrete oplossingen uit de experimenten voortgekomen. Van de 140 experimenten worden er 84 zelfstandig voortgezet, opgenomen in beleid of worden de resulaten door andere organisaties overgenomen.

Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Phoa aan de Tweede Kamer. Vandaag wordt de slotbijeenkomst gehouden van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling. De maatregel werd vier jaar geleden ingesteld met als doel om maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten uit te dagen met creatieve ideeën en oplossingen te komen om de combinatie van werk en privé te vergemakkelijken. Er was 27 miljoen euro beschikbaar, waarmee 140 experimenten zijn gesubsidieerd. De negen leden van de Stuurgroep Dagindeling traden op als ambassadeurs van Dagindeling en hebben meerdere adviezen uitgebracht. Het eindadvies van de stuurgroep is vandaag door staatssecretaris Phoa in ontvangst genomen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de effectiviteit van de 140 experimenten beoordeeld. De conclusie is dat tweederde van de experimenten succesvol of zeer succesvol is. Zestig procent van de experimenten levert blijvend resultaat op. Bij de experimenten zijn in totaal meer dan 1000 organisaties betrokken, waarmee 70.000 mensen en 4000 organisaties zijn bereikt. De experimenten hebben ruim 400 praktische producten opgeleverd die bijdragen aan een betere combinatie van werk en privé. Wel geeft het SCP aan dat de resultaten van sommige projecten moeilijk meetbaar zijn.

Bekende voorbeelden van dagindelingsprojecten zijn de zogeheten dagarrangementen binnen brede scholen, waarbij kinderen ook voor en na schooltijd worden opgevangen; het moedercontract in zorginstellingen, een vorm van flexibel werken waarbij moeders onder schooltijd kunnen werken en de zogeheten gemaksbalies, waarbij op één plaats een groot aantal diensten wordt aangeboden zodat overbodig reizen wordt voorkomen.

De Stuurgroep Dagindeling doet een aantal aanbevelingen om de resultaten van de experimenten in beleid om te zetten en maakt een inschatting van de financiële middelen die hiervoor nodig zijn. Zo adviseert de stuurgroep 50 tot 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor tussenschoolse opvang. Voor samenwerkingsprojecten rond zogeheten brede scholen (waar kinderen ook buiten schooltijd terecht kunnen en waar bijvoorbeeld diensten worden aangeboden aan ouders) is 50 miljoen euro noodzakelijk, terwijl voor de versnelling van de bouw van multifunctionele accommodaties jaarlijks gedurende 10 jaar 150 miljoen nodig is. De stuurgroep vindt het belangrijk dat initiatieven van bedrijven op het gebied van levenslooparrangementen en persoonlijke dienstverlening worden gestimuleerd. De stuurgroep adviseert ook een forse impuls te geven aan telewerken. Binnen vijf jaar moet een kwart van het werk op flexibele tijden via telewerk gebeuren. Daarnaast zijn plannen op dorps- en wijkniveau gericht op een betere dagindeling en het ontwikkelen van veilige routes van huis naar school van groot belang, aldus de stuurgroep. Hiervoor zullen volgens de stuurgroep stimuleringssubsidies beschikbaar moeten komen.

Staatssecretaris Phoa ziet met belangstelling tegemoet hoe het nieuwe kabinet omgaat met de adviezen van de Stuurgroep Dagindeling en toekomstige activiteiten op het gebied van dagindeling stimuleert. Phoa schrijft aan de Tweede Kamer dat de resultaten van de experimenten des te meer aantonen dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van dagindeling. De inrichting van Nederland is in veel opzichten nog op een oude leest geschoeid en is onvoldoende is toegerust voor het kunnen combineren van werk en privé, aldus de staatssecretaris. In zijn toespraak op de slotbijeenkomst zei Phoa iedereen uit te nodigen om een wervelende emancipatiedans in heel Nederland te laten ontstaan. De staatssecretaris wees op het advies van de Commissie Dagarrangementen van vorig jaar. Daaruit bleek, op basis van onderzoek van het instituut Nyfer, dat investeren in dagarrangementen een jaarlijks voordeel oplevert van ruim een miljard euro.

Met Europees geld worden inmiddels een aantal vervolgprojecten opgezet op het terrein van dagindeling. Tot nu toe is subsidie toegekend aan 27 nieuwe experimenten.


---
De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan bovenstaande persbericht: Brief van staatssecretaris Phoa over Stimuleringsmaatsregel Dagindeling Bijlage 1: SCP Rapport `Beter voor de dag`
Bijlage 2: Eindadvies van de Stuurgroep Dagindeling Bijlage 3: Pamflet `Dagarrangementen`
Bijlage 4: Pamflet `Diensten op Maat
Bijlage 5: Pamflet `Maatwerk landelijk gebied`
Bijlage 6: Pamflet `Ruimte op Maat`
Bijlage 7: Pamflet `Tijd op Maat`
Bijlage 8: Pamflet `Vier jaar dagindeling`
Bijlage 9: Pamflet `Werk op Maat`
Bijlage 10: Pamflet `Zorg op Maat`
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Abonneren Persberichten


---
101-94

Deel: ' Phoa daadkrachtig vervolg op experimenten dagindeling nodig '
Lees ook