UNIVE VERZEKERINGEN

Mr. P. van Vollenhoven bezoekt Univé in Assen

P E R S B E R I C H T

Mr. Pieter van Vollenhoven bezoekt
Univé Verzekeringen in Assen

ASSEN - Mr. Pieter van Vollenhoven heeft als voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp vandaag een werkbezoek gebracht aan Univé Verzekeringen in Assen. Eerder vandaag bracht Van Vollenhoven een bezoek aan Buro Slachtofferhulp Drenthe.

Univé Verzekeringen onderhoudt al een aantal jaren intensieve contacten met Slachtofferhulp en draagt de organisatie een zeer warm hart toe. Als blijk van waardering voor de werkzaamheden van Slachtofferhulp ontvangt mr. Pieter van Vollenhoven van drs. ing. T. Meinders, algemeen directeur van Univé Verzekeringen, tijdens het bezoek een ongevallenpolis. Deze polis is bestemd voor de 1489 vrijwilligers en 133 bestuursleden van Slachtofferhulp Nederland. De polis, die loopt tot 1 januari 2008, verleent dekking bij een ongeval tijdens de uitoefening van de functie voor Slachtofferhulp. Univé neemt de premie van de polis, ü 7.500,- per jaar, voor haar rekening.

Univé Verzekeringen deelt met Slachtofferhulp de warme belangstelling voor de thema's verkeersveiligheid en de zorg voor verkeersslachtoffers. De organisaties werken samen aan deskunigheidsbevordering van wederzijdse medewerkers op het gebied van correcte schadebemiddeling. Een deel van de schadebehandelaars van Univé is mede opgeleid door Slachofferhulp. De kennis van Slachtofferhulp is gebruikt om op een andere manier schades te behandelen: meer persoonlijk contact en minder papier en ingewikkelde formulieren.

Daar waar slachtoffer en verzekeraar rechtstreeks zaken met elkaar afwikkelen ziet Univé een nog grotere rol weggelegd voor Slacht-offerhulp. Namelijk om er op toe te zien dat het slachtoffer netjes en adequaat schadeloos wordt gesteld. Univé wil deze gedachte graag met Slachtofferhulp nader uitwerken en is bereid steun te bieden.

Tijdens het werkbezoek heeft Univé ook haar gedachten over verkeersaansprakelijkheid geventileerd. Wat Univé beoogt is dat het proces van schade-afwikkeling soepeler verloopt, waardoor slachtoffers onnodig leed wordt bespaard. In Nederland wordt verkeersschade afgewikkeld in een aansprakelijkheidsstelsel: verzekeraars regelen personenschade van toevallige derden en niet van eigen verzekerden. Univé heeft voorkeur voor een stelsel waarin letselschade zoveel mogelijk door de eigen verzekeraar wordt vergoed. Dat heeft belangrijke voordelen. Doordat het slachtoffer de eigen verzekerde is en niet een willekeurige derde is sneller na een ongeval een eerste contact te leggen. Met eigen verzekerden kan beter worden ingespeeld op de wensen van de
slachtoffers. Bovendien bestaat in zo'n stelsel geen discussie meer over aansprakelijkheid. In zo'n harmoniemodel gaan voordelen voor slachtoffer en verzekeraar hand in hand. Univé wil graag in de toekomst met Slachtof-ferhulp over deze ideeën van gedachten wisselen en toetsen of inzichten worden gedeeld.

Deel: ' Pieter van Vollenhoven bezoekt Univé Verzekeringen in Assen '
Lees ook