Trimbos Instituut

Nieuwsflits

5|00 Nummer 5, maart 2000

Waardering door cliënten

Het Trimbos-instituut is gestart met een pilot-project over waardering van de zorg door cliënten. In het project wordt een verkorte lijst voor de meting van waardering toegepast. Dit instrument is te beschouwen als een 'thermometer', die aangeeft wat sterke en zwakke punten zijn zonder de precieze oorzaak of oplossing te kunnen diagnosticeren. Het is geen allesomvattende meting van waardering. De resultaten van onderzoek met de korte vragenlijst bieden aanknopingspunten voor kwaliteitsbeleid of meer diepgaand onderzoek. Uitgebreidere en andere vormen van kwaliteitstoetsing kunnen dan gerichter worden ingezet.

De vragenlijst is gemaakt op verzoek van GGZ Nederland. In het praktijkveld bestaat behoefte aan een kort instrument, een `thermometer', om sectorbreed de waardering van cliënten te peilen. Een dergelijk instrument (kort en sectorbreed toepasbaar) was nog niet voorhanden. Het is een korte lijst (met slechts 23 items), die gemakkelijk periodiek kan worden toegepast. Het kan vergelijkbare informatie over verschillende voorzieningen en zorgfuncties opleveren. De resultaten van deze periodieke peilingen leveren aanknopingspunten voor het kwaliteitsbeleid van instellingen en van GGZ Nederland zelf. Zij kunnen ook voor landelijke en regionale cliëntenorganisaties van belang zijn voor de vervulling van hun rol als `derde partij'.

De vragenlijst is voor het grootste deel gebaseerd op heranalyses van de resultaten van eerdere onderzoeken naar de waardering door cliënten. Deze onderzoeken werden gedaan met uitgebreide vragenlijsten. De items die sterk bleken samen te hangen met algemene waardering en waardering op deelterreinen zijn daarbij geselecteerd. Daardoor is de vragenlijst een valide indicator voor de waardering.

De vragenlijst is nog niet in de praktijk getest. Daarom gaat het Trimbos-instituut eerst een aantal proeftoepassingen doen. De resultaten daarvan kunnen aanleiding geven tot bijstellingen. De pilot dient ook om te verkennen hoe periodieke peilingen met dit instrument logistiek en organisatorisch het beste kunnen worden opgezet. Daarbij zal een belangrijk punt zijn hoe de vragenlijst ingezet moet worden bij de meting van waardering van zorgcircuits (in plaats van afzonderlijke voorzieningen) en van zorgprogramma's. Ook is het van belang na te gaan hoe toekomstig onderzoek met dit instrument landelijk georganiseerd dient te worden.

Aan het pilot-onderzoek werken de volgende instellingen mee: Parnassia, Altrecht, de MFE te Emmen en het Boumanhuis. Met andere instellingen wordt nog overleg gevoerd. Bij het maken van de vragenlijst waren behalve GGZ Nederland en het Trimbos-instituut ook de Cliëntenbond, de LPR, het Verwey-Jonker Instituut en de Brijder Stichting betrokken. De laatste zal de lijst ook nader onderzoeken, enkele varianten proberen en haar toepassen in een project over benchmarking dat op initiatief van GGZ Nederland is gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van het NFGV.
* Hazel Hull, Karel Geelen (030) 297 11 00
5|00 Nummer 5, maart 2000

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen. De Trimbos Nieuwsflitsen voorzien mensen die betrokken zijn bij de GGZ en Verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. De Nieuwsflitsen richten zich op alle gebruikersgroepen van het Trimbos-instituut, zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg
Henk Verburg, werkterrein GGZ
Henk Maurits, actualiteit
Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie
Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek 030 297 11 17
Bij geen gehoor 030 297 11 77
Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41
Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51
Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Mediatheek 030 297 11 13
Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Homepage

Copyright © 1999 Trimbos-instituut All rights reserved.

Deel: ' Pilot-project Trimbos-instituut meten kwaliteit clientenzorg '
Lees ook