Provincie Limburg

Provincie honoreert twee pilotprojecten collectief vraagafhankelijk vervoer voor totaalbedrag van Fl 250.000,-


96/99

Maastricht, 24 juni 1999

PROVINCIE HONOREERT TWEE PILOTPROJECTEN COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK VERVOER VOOR TOTAALBEDRAG VAN F 250.000,-.

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan twee pilotprojecten collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) in totaliteit een bedrag van f 250.000,- toe te kennen. Het betreft projecten in de regio's Maastricht/Heuvelland en in de Peel voor ieder f 125.000,-.

GS hebben in november 1998 Limburgse gemeenten uitgenodigd tot het indienen van projectvoorstellen voor een vervoerssysteem om de mobiliteit van gehandicapten en ouderen te bevorderen. Uitgangspunt was het ontwikkelen van een systeem waarbij zowel regulier openbaar vervoer, aangepast vervoer als collectief vraagafhankelijk vervoer in een open systeem leidt tot verbetering van de mobiliteit.

Functiebeperking
Aanleiding voor de projecten was het geluid dat de mobiliteit van mensen met een functiebeperking en ouderen nog veel te wensen over liet. Met name bij de totstandkoming van de regiovisies zorg is aan deze tekortkoming veel aandacht besteed. Als een van de oorzaken hiervoor is genoemd de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten door gemeenten. Binnen deze wet wordt ook het vervoer voor deze categorieën geregeld. Het gegeven dat iedere gemeente bij de uitvoering van deze wet autonoom is, leidt tot een zeer divers aanbod van vervoersmogelijkheden, waarbij vooral het gemeentegrensoverschrijdend vervoer niet adequaat is. Deze constatering heeft ertoe geleid dat provinciale middelen tot een bedrag van f 250.000,- zijn gereserveerd voor een aantal pilots binnen een gebied dat voldoende ruim is gedefinieerd om tussen gemeenten tot afspraken, afstemming en samenwerking te komen.

Beoordeling Projecten
Bij de beoordeling van ingediende projectvoorstellen is vooral gekeken naar de mate waarin de haalbaarheid van een project kan worden beoordeeld, de mate van samenwerking tussen de gemeenten en of bij gemeenten de bereidheid bestaat om de voor vervoer beschikbare WVG-gelden in een open systeem van vervoer aan te wenden. Hierbij moeten uiteraard de belangen van de WVG-doelgroepen gewaarborgd zijn. Bij de toekenning van de subsidiebedragen is ook gekeken naar spreiding van de pilots over de regio's Noord/Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Daarnaast is gekeken naar spreiding op basis van de aard van de gebieden (i.c. plattelands- en stedelijke gebieden) om de overdraagbaarheid van projectresultaten zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Projecten

Maastricht en Mergelland.
Het gewest heeft een functionaris gefaciliteerd om een open vervoerssysteem in de regio op te zetten en het project te gaan trekken. De regio heeft een project ingediend dat het hele gebied bestrijkt waarbij alle betrokken gemeenten hebben toegezegd te willen participeren, ook voor wat betreft de inzet van een deel van de WVG-gelden. Specifieke aandacht wordt besteed aan communicatie richting burgers om draagvlak te creëren en om de betrokkenheid van de gehandicaptenorganisaties te vergroten.
In het gebied zijn drie openbaar vervoerderbedrijven betrokken. Dit maakt weliswaar het project in uitvoerbaarheid gecompliceerd, maar juist daarom interessant als pilot.

De Peel.
Binnen het project 'Leefbaarheid in de Peel' is ook de vervoersproblematiek punt van aandacht geweest. In het nu gehonoreerde pilotproject nemen 10 gemeenten deel. Hiermee wordt een gebied van een behoorlijke omvang bereikt. Er is een goede combinatie mogelijk met het openbaar vervoer en het betreft een groot landelijk gebied met veel verspreid liggende kleine kernen die momenteel voor een deel onvoldoende zijn voorzien van openbaar vervoer. De mogelijkheden tot aansluiting op een Venloos vervoersproject, de specifieke plattelandsproblematiek die met name ouderen en gehandicapten raakt en de optimale inbreng van de gehandicaptenorganisaties in het project zijn voor GS argumenten geweest om dit pilotproject te honoreren met f 125.000,-.

Deel: ' Pilotprojecten collectief vraagafhankelijk vervoer Limburg '
Lees ook