PINKROCCADE

PinkRoccade bevestigt ontwikkeling met resultaten 1999
Voorburg, 15 maart 2000


- Nettowinststijging + 61%

- Omzet (+11,2%) en bedrijfsresultaat (+19,7%) groeien naar verwachting

- Internet-technologie stimulans voor outsourcing
PinkRoccade nv heeft 1999 afgesloten met een nettowinststijging van 61% naar 32,8 miljoen EUR. De omzetgroei bedroeg 11,2% tot 475 miljoen EUR, terwijl de stijging van het bedrijfsresultaat uitkwam op 19,7 % (41.2 miljoen EUR) ten gevolge van een margeverbetering van 8,1 tot 8,7%. Met name de Infrastructure Management activiteiten vertoonden een groei, van ruim 16%. Dit wordt mede veroorzaakt door de sterk toegenomen vraag naar betrouwbare en beveiligde back office faciliteiten en dienstverlening in relatie tot e-business dienstverlening. Ook de outsourcing van ICT-dienstverlening neemt in omvang toe. PinkRoccade heeft hierop in 1999, door de combinatie van Application Services en Infrastructure Management services, kunnen inspelen via het afsluiten van een aantal meerjarige overeenkomsten met opdrachtgevers.

Prognoses opwaarts bijgesteld
Het concern ziet het lopende jaar met vertrouwen tegemoet. Door de voorgenomen outsourcing van Automatisering Sociale Zekerheid (ASZ) zal, na consolidatie, de omzet met 35% en de nettowinst uit normale bedrijfsuitoefening met meer dan 60% toenemen. Door deze transactie zal de winst per aandeel toenemen met meer dan 30%.
Henk Bosma, voorzitter concerndirectie, is tevreden met de bereikte resultaten: 'Met de beursgang kunnen we zichtbaar maken welke potentie dit bedrijf heeft, zowel wat betreft ons kunnen op ICT-vlak, als ten aanzien van onze expertise bij het oplossen van vraagstukken die bij opdrachtgevers spelen. Dat willen we inzetten voor duurzame groei en ontwikkeling van ons bedrijf, via een strategie van autonome groei èn versnelling daarvan via het binnenhalen van outsourcingsopdrachten.'

Highlights 1999
De concernstructuur werd in 1999 verder toegesneden op deze marktbenadering door het bundelen van expertise rondom de kerncompetenties van het concern, Application Services en Infrastructure Management services. Ook de beursnotering geeft het concern grotere armslag in het verwezenlijken van haar ambities. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de eerder genoemde voorgenomen outsourcing van Automatisering Sociale Zekerheid (ASZ), die eind 1999 in gang werd gezet.

PinkRoccade zag in 1999 de activiteiten in de marktsegmenten banken/verzekeraars en industrie toenemen met ruim 10%. De omzet in de centrale overheid (o.a. departementen) beperkte zich tot een groei van 6,5%, waardoor het relatieve omzetaandeel verder afnam. De omzet uit de internationale activiteiten is nagenoeg verdubbeld tot 5,4% omzetaandeel.

De nettowinst na belasting nam toe met 61% tot 32,8 miljoen EUR. In dit bedrag is een bijzondere bate meegenomen van circa 5,4 miljoen EUR als gevolg van het afstoten van het belang in FAIR information services bv.

Het millenniumprobleem leverde bij geen van de systemen die bij PinkRoccade worden onderhouden noemenswaardige problemen op. De werkzaamheden die zijn verricht ter voorkoming ervan, konden alle worden gefinancierd uit de getroffen voorzieningen.

De internationale activiteiten van het concern groeiden licht, maar bleven met name in de Verenigde Staten achter bij de verwachtingen, een gevolg van de grotere terughoudendheid in het aanbesteden van werk voor de millenniumwisseling.

Het personeelsbestand van PinkRoccade groeide afgelopen jaar met circa 500 tot 5.350 medewerkers.

Internettechnologie stimulans voor outsourcing ICT PinkRoccade zag in het verslagjaar een belangrijke groei van de Infrastructure Management activiteiten zoals netwerkdienstverlening, beveiliging en gegevensopslag- en verwerking. Deze komt voor een groot deel voort uit de sterk toegenomen vraag naar ICT-dienstverlening rondom e-business. PinkRoccade voorziet opdrachtgevers van diensten voor de ontwikkeling van e-business en is tevens in staat deze systemen te beheren met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid, continuïteit en beveiliging. Dankzij deze combinatie heeft het bedrijf een uitstekende uitgangspositie om zowel ten behoeve van de front office als de back office van opdrachtgevers diensten te verrichten. PinkRoccade verwacht, op grond van successen in 1999, dat opdrachtgevers in toenemende mate zullen besluiten tot outsourcing.

Automatisering Sociale Zekerheid op koers
PinkRoccade is onverminderd positief ten aanzien van de voorgenomen overname van Automatisering Sociale Zekerheid. Het boekenonderzoek bevindt zich thans in een eindfase en heeft de al beschikbare informatie over het bedrijf bevestigd. De melding aan de Nederlandse Mededingings Autoriteit (Nma) bevindt zich in het stadium van de aanvullende vragen. Binnenkort wordt van de NMa dan ook een uitspraak verwacht.

De overeenkomst met Gak Holding over de outsourcing van ASZ zal financieel worden afgewikkeld door een betaling in contanten en in aandelen. Hiertoe zal in 2000 een voorstel worden gedaan aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot een onderhandse emissie van aandelen. Begin 2002 zal de laatste van drie betalingen worden gedaan. Wel zullen de resultaten van ASZ al met ingang van dit jaar volledig worden geconsolideerd binnen PinkRoccade.

Deel: ' PinkRoccade bevestigt ontwikkeling met resultaten 1999 '
Lees ook