De Unie


PinkRoccade: Onderhandelingen BRAVO

26 maart 2003 - Inmiddels hebben wij een tweetal onderhandelingsrondes gehad met uw werkgever over een nieuwe BRAVO, die vanaf 1 april aanstaande moet gaan gelden.

De eerste ronde, op 11 maart jongstleden, bestond uit een eerste verkenning van gedane voorstellen over en weer. De Unie heeft gekozen voor het indienen van een gezamenlijke voorstellenbrief vanuit de drie betrokken vakorganisaties omdat de voorstellen van de drie afzonderlijke bonden op hoofdlijnen niet uiteen lopen. Hierbij is uw input, de inbreng van onze kaderleden en het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie meegenomen. Uiteraard zal De Unie haar eigen geluid laten horen, zeker daar waar het specifieke belangen van onze leden betreft. U treft de voorstellenbrief van vakbonden als bijlage bij dit schrijven aan.

Vakorganisaties hebben met het oog op de huidige economische situatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering bescheiden voorstellen gedaan. Wij stellen een structurele loonsverhoging van 2,5% voor (in de geest van het Sociaal Akkoord). Daarnaast hebben wij een aantal verbeteringsvoorstellen gedaan die kunnen leiden tot meer efficiency en flexibiliteit (overheveling van onderwerpen van de diverse Davo's naar de Bravo) en kostenbeheersing op langere termijn (pensioendiscussie).

Uw werkgever zet in op stabilisatie van de loonkosten en overige personeelskosten op het niveau van 2002. Daarbij wenst PR een verbetering van de concurrentie en rendementspositie te realiseren en aandacht te geven aan een betaalbare pensioenregeling.

Pensioenregeling
Wat is er aan de hand? Op 1 januari 2003 had het PinkRoccade pensioenfonds, dat overigens relatief weinig in aandelen belegt, een dekkingsgraad van 103 %. Volgens een studie van het Bestuur van het Pensioenfonds zal de premie van het PinkRoccade Pensioenfonds dit jaar en ook de komende jaren 34 % van het pensioengevend salaris moeten bedragen om de aanspraken van de deelnemers te kunnen garanderen. In 2002 was dit percentage nog 26%, waarvan de werknemer 9% voor zijn/haar rekening neemt.

Als we er van uitgaan dat de premieverdeling werkgever - werknemer de huidige 2/3-1/3 blijft, dan stijgt uw premie van 9% naar 11 % van het pensioengevend salaris, of te wel met ongeveer 1,2 % van uw bruto salaris, waarbij opgemerkt dient te worden dat PinkRoccade naar een 50-50% verdeling van de premielast streeft. Hierdoor zal de stijging voor u als werknemer veel hoger uitvallen.
Salarisconsequenties
Aangezien we er van uitgaan dat de pensioenen betaald moeten worden, wordt het dus de vraag wie welk gedeelte van de premieverhoging gaat betalen. Uitgaande van de huidige premieverdeling wordt dus al een groot gedeelte van een eventuele loonstijging in het pensioen gestoken. Als de verdeling anders komt te liggen, bijvoorbeeld volgens de wens van PinkRoccade, dan is het onvermijdelijk dat iedereen er in 2003 in inkomen op achteruit gaat.

Dit kan volgens ons geen uitkomst van de CAO-onderhandelingen zijn. Op de wat langere termijn moet de oplossing van het probleem gezocht worden in een (negatieve) aanpassing van de goede pensioenregeling en we zien dit dan ook als onontkoombaar. Op korte termijn hebben we nog geen oplossing voor dit probleem gevonden. PinkRoccade zegt economisch niet in staat te zijn om eenzijdig het premieprobleem op te lossen. Ook een door ons gevraagde loonstijging vinden ze om deze reden niet voor de hand liggend.

Structuur BRAVO / Davo's
Op dit moment wordt nagegaan welke onderdelen van de diverse Davo's overgebracht kunnen worden naar de Basis-CAO, de BRAVO. Uitgangspunt hierbij is om vergelijkbare regelingen eenvormig in de BRAVO te regelen. PinkRoccade gaat er daarbij vanuit dat dit zonder overgangsmaatregelen dient te gebeuren en dat hoogstens afkoop aan de orde is. Zeer specifieke regelingen, veelal gekoppeld aan bedrijfsvoering van een werkmaatschappij, kunnen dan nog afzonderlijk blijven bestaan. Zoals bekend, streven ook wij naar het uniformering van de regelingen. We zijn dus benieuwd hoe ver we kunnen komen.

Algemene punten
Op twee punten is wel duidelijkheid. PinkRoccade is niet bereid om meer geld te besteden aan de kinderopvangregeling. Een door ons gewenste uitbreiding van deze regeling is voor de werkgever niet aan de orde.
Ook voelt PinkRoccade niets voor het invoeren van een ouderenregeling, waarbij medewerkers vanaf 55 jaar minder kunnen gaan werken, tegen inlevering van een deel van het salaris, maar met behoud van volledige pensioenopbouw.

Het moge duidelijk zijn dat de voorstellen van de vakorganisaties en die van uw werkgever nog ver uit elkaar liggen. Het volgende overleg vindt plaats op woensdag 26 maart aanstaande. Wij houden u op de hoogte!

Mocht u in de tussentijd iets aan De Unie kwijt willen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende of mailen naar ict@unie.nl.

Tenslotte vindt u bijgesloten een antwoordformulier, waarmee wij ons ledenbestand bij PinkRoccade up-to-date willen brengen en u bovendien sneller willen kunnen bereiken via e-mail. Ik verzoek u met klem dit formulier zo spoedig mogelijk aan ons terug te sturen.

Met vriendelijke groet,

Babet Hendriks
Bestuurder

* Integrale tekst Voorstellen CAO 2003 BRAVO (PDF file)
* Intropagina ICT

woensdag, 26 maart 2003

Deel: ' PinkRoccade Onderhandelingen BRAVO '
Lees ook