Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
139

Directie:
voorlichting

09-10-2001

Status:
informatie

Pionieren met meer ruimte op school

Ruim 30 initiatiefrijke scholen in het primair en voortgezet onderwijs gaan komend schooljaar aan de slag met meer ruimte en minder regelgeving. De scholen hebben zelf projecten ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het gaat om tien praktische voorstellen op terreinen als: lumpsumfinanciering in het primair onderwijs, de overgang van primair naar voortgezet onderwijs en flexibele examinering. Dat hebben minister Hermans en staatssecretaris Adelmund vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In november 2000 gaven Hermans en Adelmund in de onderwijsbeleidsbrief 'Onderwijs in stelling' aan dat ze wilden komen tot sterke professionele scholen die in interactie met hun omgeving invulling geven aan goed onderwijs. Meer ruimte voor scholen leidt tot meer variëteit. Daardoor zijn scholen beter in staat hun leerlingen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen. In de notitie 'Kwaliteit aan de basis' hebben de bewindslieden vervolgens concrete voorstellen gedaan voor meer vrijheid op het gebied van de inhoud van het onderwijs, de financiën en het personeel. De 33 initiatiefrijke scholen (een dwarsdoorsnede van de scholen in primair en voortgezet onderwijs) nemen hierbij het voortouw.

In de afgelopen maanden hebben zij hun ideeën voor kwaliteitsverbetering en gewenste beleidsruimte in kaart gebracht. Die ideeën zijn ondergebracht in tien pionierprojecten, die vanmiddag tijdens de conferentie 'Ruimte voor initiatief; aanzetten voor de toekomst van het onderwijs' in Den Haag zijn gepresenteerd. De scholen hebben de opdracht om bij de uitvoering van de projecten vast te stellen hoe ze hun ervaringen kunnen overdragen aan andere scholen.

Een voorbeeld is de zogenoemde Junior Highschool voor leerlingen van 10 tot 14 jaar die het Openbaar Onderwijs Almere op poten wil zetten. In dit project moet de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs gemakkelijker worden. In de huidige situatie is het voor leerlingen soms wennen als ze na de basisschool met hun vaste groepsleerkrachten te maken krijgen met 15 verschillende vakdocenten. In de Junior Highschool wordt dit ondervangen door met een kernteam van vijf tot zes docenten te werken.
Een ander idee komt van het Protestants Christelijk Primair Onderwijs Rotterdam-Alexander. Dit schoolbestuur wil een organisatie opzetten waar kinderen van 0 tot 12 jaar worden opgevangen. Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse activiteiten komen naar Zweeds voorbeeld bij elkaar onder één dak.


Zie ook:
https://www.onderwijsdebat.nl
brief aan de Tweede Kamer

omhoog laatst bijgewerkt 09-10-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Pionieren met meer ruimte op school '
Lees ook