Gemeente Amerongen

Voornemen tijdelijke vrijstelling bestemmingsplan 'amerongen kom'

Plaatsing noodlokaal bij Wilhelminaschool.
Burgemeester en wethouder hebben het voornemen om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke tijdelijk vrijstelling te verlenen voor een periode van maximaal 5 jaar van het bestemmingsplan 'Amerongen kom' voor het plaatsen van 3 combiunits voor leslokalen op het perceel van de wilhelminaschool aan de Gasthuissstraat te amerongen.
De noodlokalen worden gesitueerd op de plaats waar thans het fietshok staat.

Het verzoek zal van maandag 3 september a.s., op grond van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 18 van de wet op de Ruimtelijke Ordening, gedurende 2 weken ter inzage liggen op de cluster gronsgebiedzaken in het gemeentehuis van Amerongen. Gedurenden deze termijn kan een ieder over de voorgenomen vrijstelling schriftelijk zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren brengen. Ingediende zienswijzen zullen bij de besluitvorming worden betrokken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Plaatsing noodlokaal bij Wilhelminaschool in Amerongen '
Lees ook