Provincie Limburg

GS keuren plan buitengebied Margraten gedeeltelijk goed


38/99

Maastricht, 8 maart 1999

GS KEUREN PLAN BUITENGEBIED MARGRATEN GEDEELTELIJK GOED

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" van de gemeente Margraten gedeeltelijk goedgekeurd.

Er is geen goedkeuring verleend aan delen van de plangrenzen rond de kernen Cadier en Keer, Margraten, Bemelen, Eckelrade, St. Geertruid, Banholt, Mheer en Noorbeek.

In een groot aantal bedenkingen is bezwaar gemaakt tegen de veelal ruime begrenzing rond de kernen. Door die ruime begrenzing worden behoorlijk grote 'witte vlekkken' buitengebied aan de werking van dit plan onttrokken. Dit is gebeurd zonder dat de gemeente daarvoor een deugdelijke motivering heeft gegeven. GS achten deze handelswijze niet correct. De betreffende 'witte vlekken' maken over het algemeen niet alleen functioneel maar ook in landschappelijk opzicht deel uit van het buitengebied en verschillen als zodanig niet van de aangrenzende gebieden, die wel in dit plan zijn geregeld. De gemeente houdt er bovendien ten onrechte geen rekening mee dat de in de 'witte vlekken' geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied van zeer oude datum zijn. De in deze vlekken gelegen functies en waarden blijven thans verstoken van een aan de eisen van deze tijd aangepaste regeling en bescherming, hetgeen strijdig moet worden geacht met de rechtszekerheid.

Bij controle van de plankaarten hebben GS geconstateerd dat de gemeente een aantal woningen heeft geprojecteerd in enkele clusters en lintbebouwingen in het buitengebied. Het gaat hier om lokaties in Termaar, Herkenrade, Honthem en Wolfshuis. De bouw van woningen op deze plaatsen is strijdig met het restrictief beleid en kan dan ook niet worden aanvaard.

GS zijn het ook niet eens met de regeling in het plan voor het plaatsen van boogkassen.

De toepassing van deze regeling kan tot gevolg hebben dat grote delen van het buitengebied door hoge boogkassen in beslag worden genomen, hetgeen het landschap onevenredig zal aantasten en ook strijdig is met het Streekplan, dat zich immers verzet tegen kassenbouw in Zuid-Limburg.

Deel: ' Plan buitengebied Margraten slechts gedeeltelijk goedgekeurd '
Lees ook