Provincie Friesland

Kennisgevingen

Plan Jeugdhulpverlening 2000-2003

Op 31 augustus 1999 is door Gedeputeerde Staten het Concept-Plan Jeugdhulpverlening 2000-2003 vastgesteld. Dit plan bevat de beleidsvoornemens van de provincie voor de komende vier jaren op het terrein van de jeugdhulpverlening en jeugdzorg in Fryslân. Tevens zijn daarin opgenomen de financiële kaders, waarbinnen de uitvoering van de jeugdhulpverlening en de realisering van de plannen in 2000 dienen plaats te vinden.

Inspraakreacties
Ingevolge artikel 11 van de Wet op de jeugdhulpverlening is het mogelijk om in de periode van 8 september 1999 tot en met 12 oktober
1999 schriftelijk inspraakreacties in te dienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden (Tweebaksmarkt 52).

Ter inzage
Het Concept-Plan ligt gedurende bovengenoemde periode ter inzage in het Informatiecentrum van de provincie, Tweebaksmarkt 64 te Leeuwarden, in de gemeentehuizen en de openbare bibliotheken in Fryslân.

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Deel: ' Plan Jeugdhulpverlening 2000-2003 Friesland '
Lees ook