Gemeente Zwijndrecht

Plan voor de vestiging van een tijdelijke kantoorbestemming op het perceel Langeweg 382-384.

De burgemeester van Zwijndrecht geeft kennis van het feit dat op het infocentrum van de gemeente, met ingang van 3 september 2001, gedurende 2 weken voor een ieder ter inzage ligt het plan van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden ten behoeve van de vestiging van een tijdelijk kantoor op het perceel Langeweg 382-384. Teneinde een zo goed mogelijke invulling te kunnen geven aan het gebruik en beheer van het pand is het gewenst om het perceel, naast de geldende woonbestemming, een kantoorbestemming op te leggen.

Aangezien het gebruik afwijkt van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied" is het college van burgemeester en wethouders voornemens om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijk voor een periode van maximaal 5 jaar vrijstelling te verlenen van het genoemde bestemmingsplan.

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen tegen dit voornemen naar voren brengen. Uw bedenkingen kunt u richten aan:

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht t.a.v. dhr. J. Foeken,
Postbus 15,
3330 AA Zwijndrecht.

Voor eventuele vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met de heer B.Vorster tel.(078) 6 20 6 5 99.

Zwijndrecht, 30 augustus 2001.

Zoekwoorden:

Deel: ' Plan kantoorbestemming Langeweg Zwijndrecht ter inzage '
Lees ook