Provincie Utrecht


Persbericht
14 januari 2000

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincies Utrecht en Gelderland

Naar een nieuwe balans
PILOTPLAN RECONSTRUCTIE VALLEI-ZUIDWEST NAAR MINISTERS VAN LNV EN VROM

Op verzoek van de ministers van LNV en VROM is in een tijdsbestek van 6 weken het pilotplan reconstructie Vallei-zuidwest opgesteld. De verantwoordelijke gedeputeerden Robbertsen (provincie Utrecht) en Boxem (provincie Gelderland) dienen half januari namens de Colleges van GS van Utrecht en Gelderland het plan in bij beide ministers. In de pilot worden voorstellen gedaan waaraan de komende Reconstructiewet moet gaan voldoen, zodat er dynamiek in het gebied komt en de gestelde beleidsdoelen worden gehaald. Het plan is opgesteld in overleg met de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, de zes gemeenten in het gebied en de gebiedscommissie Vallei-zuidwest. In deze fase is het plan op hoofdlijnen uitgewerkt met beleidsvoorstellen en maatregelen. Na groen licht van de Ministers voor de beleidsvoorstellen zullen de provincies het plan voorleggen aan betrokken partijen. Het plan moet vervolgens binnen drie maanden gereed zijn voor de uitvoering.

De provincies geven in het rapport aan hoe zij in een deel van het grondgebied van de Gelderse Vallei - gelegen in de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Maarn, Leersum en Amerongen - willen investeren in een schoon, leefbaar en aantrekkelijk landelijk gebied. Het reconstructiegebied is in totaal ongeveer 7500 hectare groot. De provincies laten met het pilotplan zien dat er voldoende kansen liggen in het gebied Vallei-zuidwest. In korte tijd kan dit deelgebied voldoen aan de doelstellingen op het terrein van duurzame landbouw, hoogwaardige natuur, lage milieubelasting en betere ruimtelijke kwaliteit. Echter, niet met de huidige regelgeving, die blokkeert juist de gewenste ontwikkelingen. Om de doelen in het gebied te kunnen realiseren is vernieuwing noodzakelijk. De provincies zijn van mening dat het pilotplan een goede basis levert voor de discussies over de Reconstructiewet en de bijbehorende dossiers over het mestbeleid, het geurbeleid en het ammoniakbeleid. In het plan wordt een vijftal voorstellen gedaan om meer dynamiek in het gebied te krijgen. Deze voorstellen sluiten nauw aan bij de ideeën die interprovinciaal zijn ontwikkeld.

Meer beweging gewenst in het gebied
Het plan bestaat uit vijf kernpunten. Met behulp van deze punten kunnen de ontwikkelingen in het gebied versneld worden. Het betreft een totaalpakket. Zowel Utrecht als Gelderland zijn van mening dat de reconstructie in het gebied pas kan slagen als alle vijf voorstellen worden overgenomen. Het gaat om de volgende vijf punten:

* Het stimuleren van bedrijven die willen stoppen door de mogelijkheid te bieden hun bedrijf sneller te beëindigen. Een eerste mogelijkheid is het toestaan van een 'rood-voor-roodreductie' in de vorm van wonen. Dit betekent dat een boer onder de voorwaarde dat hij zijn stallen afbreekt en zijn milieuvergunning inlevert, op de plaats van de gesloopte stallen een woning kan bouwen of op een bouwkavel die planmatig en geconcentreerd aansluit aan de woonkern. Het streven is het bebouwd oppervlak met 90 tot 80% te reduceren. De saneringskosten worden zo gecompenseerd door de economische meerwaarde van de nieuwe 'rode' woonfunctie.
Hieraan gekoppeld is het idee om boeren te stimuleren hun bedrijf te beëindigen door het versoepelen van de fiscale behandeling van de gemaakte winsten als gevolg van de beëindiging. Hiermee wordt de fiscale drempel om het bedrijf te beëindigen voor een groot deel weggenomen

* Er moet snel een effectief ammoniakbeleid voor het gebied komen dat zich conform het regeerakkoord richt op de emissie van ammoniak. Eerdere voorstellen om de uitstoot te beperken hadden niet genoeg effect. Door bedrijven te stimuleren te stoppen met hun bedrijfsvoering kunnen de ammoniakdoelstellingen ook eerder verwezenlijkt worden. De reductie van uitstoot van ammoniak van 47%, die landelijk nodig is om de Europese richtlijn te halen, wordt met dit plan ruimschoots verwezenlijkt.
* De provincies gaan met de pilot de rijksdoelstelling voor geurhinder realiseren: in 2000 ondervinden niet meer dan 12% van de bewoners van het gebied hinder van geur. Zij leggen de nadruk op de hinder bij de woonkernen en andere gevoelige gebieden zoals bijvoorbeeld grote campings. Rondom de bebouwde kernen mogen binnen een straal van 250 meter geen intensieve veehouderijen komen. Voor campings geldt een straal van 150 meter. Voor de aldaar gelegen agrarische bedrijven komen er alternatieven zoals bedrijfsverplaatsing. Bovendien kan de geurhinder beperkt worden door het bouwen van nieuwe typen stallen met weinig uitstoot (emissiearm). In de rest van het gebied wordt de geurbescherming voor burgerwoningen hetzelfde als nu voor agrarische woningen.
* Als een bedrijf stopt, komt er grond vrij. De vrijgekomen grond kan benut worden voor natuur en landschap en voor 'extensivering' van de landbouw. Voor natuur en landschap gaat het om nieuwe natuurgebieden, verbindingszones en landschapselementen. De landbouw moet meer ruimte krijgen voor de bedrijfsvoering zodat zij beter kan voldoen aan de strengere milieurichtlijnen (bijvoorbeeld voor de afzet van mest).

* Wanneer de beweging in het gebied door voorgaande voorstellen los komt, gaat het verder om het zoveel mogelijk benutten en koppelen van kansen. Bijvoorbeeld door ontwikkelingen in de landbouw te combineren met doelstellingen op het gebied van het scheppen van nieuwe natuur, aanleg en onderhoud van landschapselementen, door verbindingszones te maken, watersystemen te verbeteren en recreatie mogelijk te maken. Het gebied Vallei-zuidwest is in het pilotplan verdeeld in twee zones. Een extensiveringzone in het zuiden, aansluitend aan de Heuvelrug, met als doelen een lagere milieubelasting, meer natuur en extensieve rundveehouderijen. In deze zone mag de intensieve veehouderij niet meer groeien.

Voorts een 'plafondgebied', een verweven gebied van landbouw, natuur en landschap, waar het beleid is gericht op duurzame ontwikkeling van de landbouw binnen het door het Rijk vast te stellen 'ammoniakemissieplafond.'
Het voorstel is om zo spoedig mogelijk door een enquête onder de agrariërs en landgoedeigenaren in het gebied te horen waar de beste kansen liggen voor het behalen van de doelstellingen.

Informatieavond
Op 24 januari organiseren de provincies Utrecht en Gelderland vanaf 20.00 uur een informatieavond over het pilotplan in Restaurant De Hof, Arnhemseweg 3 (N224) te Renswoude. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen.

Deel: ' Plan reconstructie Vallei-zuidwest naar minister LNV en VROM '
Lees ook