Provincie Limburg

Provinciaal bewegwijzeringsbeleid

Plan van aanpak door Provincie op te stellen

De Provincie gaat beleid maken op het gebied van bewegwijzering. Nu ontbreekt het nog aan provinciaal bewegwijzeringsbeleid. Met het nieuwe beleid wordt het een stuk eenvoudiger om aanvragen voor diverse borden en andere bewegwijzering te toetsen. Naast een beleidsvisie worden ook handboeken opgesteld voor utilitaire, toeristische en overige bewegwijzering.

Behoefte aan provinciale richtlijnen
Bewegwijzering geleidt verkeersstromen en ondersteunt ontwikkelingen in het verkeersbeleid en -regelgeving. Als wegbeheerder van provinciale wegen geeft de Provincie op dit moment uitvoering aan de bewegwijzeringstaak zonder provinciaal vastgesteld beleid. De Provincie Limburg heeft behoefte aan volledige en eenduidige richtlijnen waarmee plannen, aanvragen en bezwaren kunnen worden getoetst. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft eigen richtlijnen waarmee provincies en gemeenten niet helemaal uit de voeten kunnen. Daarom is eigen beleid op het gebied van bewegwijzering noodzakelijk. Met een vastgesteld beleidskader kunnen verzoeken in de toekomst sneller en meer helder afgehandeld worden, en is ook het bestrijden van illegaal geplaatste borden beter en consequenter uit te voeren.

Integrale benadering
Een onderscheid wordt door de Provincie gemaakt tussen utilitaire, toeristische en overige bewegwijzering. Het reeds bestaande toeristische handboek en de nog op te stellen utilitaire en overige bewegwijzeringshandboeken gaan onderdeel uitmaken van het provinciale beleid.
Vanuit het Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg (POL) wordt integraal beleid gevraagd. Dit is zeker ook op het gebied van bewegwijzering van toepassing. Het beleid raakt namelijk veel verschillende thema's zoals verkeersveiligheid, mobiliteit, recreatie, ruimte en groen. Daarnaast zijn vaak verschillende provinciale verordeningen van toepassing. De ontwikkeling en uitvoering van het nieuwe bewegwijzeringsbeleid vragen dan ook om betrokkenheid van diverse afdelingen en een financiële dekking voor het nieuwe beleid. Na de zomervakantie zullen een begeleidings- en werkgroep van start gaan.
10-7-2002 09:48

Deel: ' Plan van aanpak door Provincie Limburg op te stellen '
Lees ook