Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2002/1523
datum
27-06-2002

onderwerp
Plan van Aanpak Duurzaam Gebruik Noordzee
TRC 2002/5549

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over de stand van zaken rond het nationale natuurbeleid voor de Noordzee.

datum
27-06-2002

kenmerk
DN. 2002/1523

bijlage

In de Memorie van Toelichting op de Begroting 2002 voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heb ik mededeling gedaan van mijn initiatief tot het formuleren van een Plan van Aanpak Duurzaam Gebruik Noordzee. Hiermee beoog ik invulling te geven aan de doelstellingen uit de nota 'Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur'.
Tevens heb ik u mijn voornemen medegedeeld om dit Plan van Aanpak nog in deze kabinetsperiode aan de Ministerraad en vervolgens als kabinetsnota aan uw Kamer aan te bieden.

Mede op basis van de voorbereiding van het Plan van Aanpak zijn in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (deel 3) en het SGR2 (deel 1) beleidsvoornemens op hoofdlijnen opgenomen. Daarin is aandacht gegeven aan gebieden op de Noordzee met bijzondere en kwetsbare natuurwaarden. In het SGR2 deel 3 zal worden beslist of en zo ja, voor welke van deze gebieden een planologisch beschermingsregime wordt ingesteld. Over een concept van het Plan van Aanpak heeft in het voorjaar consultatie plaats gevonden, in de vorm van een behandeling op hoofdlijnen in het Overlegorgaan Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden, gevolgd door gesprekken met de meest betrokken maatschappelijke organisaties en sectoren. In deze consultatie gaven de gesprekspartners aan het streven naar een duurzaam gebruik van de Noordzee en de hoofdlijnen van het concept-Plan van Aanpak te steunen.
Uit de consultatie is wel duidelijk geworden dat er een maatschappelijke wens bestaat om over enkele onderwerpen nader van gedachten te wisselen alvorens tot politieke besluitvorming over te gaan.

Op basis van bovenstaande heb ik besloten niet op korte termijn te besluiten over het Plan van Aanpak. Dit schept ruimte om de commentaren en suggesties die zijn voortgekomen uit de consultatie met de maatschappelijke organisaties en sectoren een plaats te geven in de nadere vormgeving van het natuurbeleid voor de Noordzee. De komende maanden zal ten behoeve van SGR2 deel 3 gewerkt worden aan de uitwerking of en zo ja, hoe een beschermingsregime voor de bijzondere gebieden op de Noordzee vorm kan krijgen. Tevens zullen om de betrokkenheid van sectoren en organisaties te versterken en recht te doen aan de opmerkingen en ideeën uit de eerste consultatie, in september/oktober 2 workshops worden georganiseerd. Politieke besluitvorming zal naar de huidige verwachting in het najaar kunnen plaatsvinden, mede in relatie tot het SGR2 deel 3.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


---

Deel: ' Plan van Aanpak Duurzaam Gebruik Noordzee '
Lees ook