Provincie Utrecht


Persbericht
22 januari 1999

PLAN VAN AANPAK LANGBROEKERWETERING DEFINITIEF

Maandag 1 februari a.s. stelt de stuurgroep Langbroekerwetering de wijzigingen in het Plan van Aanpak Langbroekerwetering vast. Daarmee wordt dit plan, inmiddels gedoopt tot De toekomst verzekerd, definitief. Het Plan van Aanpak is een gezamenlijke visie van de betrokken partijen: hoe kunnen we dit unieke gebied op een duurzame manier behouden en versterken?

De betrokken partijen en de bewoners uit het gebied konden tot 1 december jl. reageren op het ontwerp-Plan van Aanpak. Ook zijn er vier informatie-bijeenkomsten gehouden, waar bewoners en andere betrokkenen hun mening over het plan konden geven. Naar aanleiding van deze reacties en de schriftelijke reacties is de tekst van het plan op een aantal punten bijgesteld. Een van de belangrijkste wijzigingen gaat over de pachters. In de definitieve tekst is meer aandacht voor de positie van de pachters gekomen. Ook worden de pachters actief betrokken bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma.
Daarnaast is de tekst over de status van het plan en de procedure aangevuld. Uit de vragen die er over dit punt kwamen, bleek namelijk dat de tekst nog verduidelijking nodig had.

Startnotitie wordt Plan van Aanpak wordt Uitvoeringsprogramma Het Plan van Aanpak gaat in op zeven thema's die in het gebied van belang zijn: landbouw, landgoederen en cultuurhistorie, natuur en landschap, recreatie, wonen, leefbaarheid en verkeer, water en lucht, bodem en geluid. Voor al deze thema's zijn doelen opgesteld in de Startnotitie (zomer 1997). Hieraan is verder richting gegeven in het Plan van Aanpak. In het nu op te stellen Uitvoeringsprogramma worden de doelen vertaald in concrete maatregelen en de daarbij behorende kosten. Als het Uitvoeringsprogramma is vastgesteld door de stuurgroep (naar verwachting zomer 1999) worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een convenant. Alle betrokken partijen zullen hier hun handtekening onder zetten.

Internet
Zodra het definitieve Plan van Aanpak er ligt, zal deze ook op de Internetsite van het project te lezen zijn (www.prvutr.nl/lbw). Voor een papieren versie van het plan kunt u bellen naar telefoonnummer 030-2582584.

Openbare vergadering
De stuurgroepvergadering van 1 februari vindt plaats vanaf 19.30 uur in de Oranjerie van Huis Doorn (Langbroekerweg 16 A in Doorn) en is voor iedereen toegankelijk. Het belangrijkste agendapunt is de vaststelling van de wijzigingen in het Plan van Aanpak. (Voor informatie: Susan van Vliet actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 51)

Deel: ' Plan van aanpak Langbroekerwetering definitief '
Lees ook